Normas Competicións

 

NORMAS DE COMPETICIÓN DE PRECISIÓN PARA O ANO 2020

  (Aprobadas na Asemblea Xeral)


ESPECIALIDADES DEPORTIVAS RECOÑECIDAS E TUTELADAS POR FEGATO

 

As especialidades deportivas recoñecidas e tuteladas por esta Federación son as seguintes:

 

PRECISIÓN

Olímpicas:

 • Pistola Aire
 • Carabina Aire
 • Pistola Deportiva Donas
 • Pistola Velocidade
 • Carabina Tres Posicións

  Deportivas:

 • Pistola Estándar
 • Pistola Fogo Central
 • Pistola 9 mm
 • Pistola Aire Estándar
 • Pistola Aire Velocidade
 • Carabina Tendido
 • Fusil Tendido 300 m *
 • Fusil Tres Posicións 300 m
 • Pistola Libre
 • Modalidades para Xóvenes Promesas

 

 

 

ARMAS HISTÓRICAS

Avancarga:

Cartuchería Metálica:

 • Miguelete
 • Maximilian *
 • Minie *
 • Whitworth
 • Cominazzo *
 • Kuchenreuter
 • Colt *
 • Mariette
 • Walkyria *
 • Tanegashima *
 • Vetterli
 • Hizadai *
 • Tanzutsu *
 • Donald Malson
 • Pennsylvania *
 • Lamarmora *
 • Manton *
 • Lorenzoni *

 

 • Piñal
 • Núñez de Castro
 • Freire e Brull

 

 

       
 

 

FCLASS

 

 • FClass 600 yardas
 • FClass 100 metros
 • FClass 50 metros
 • FClass 50-100 metros
 • FClass 300 metros *
 • Rimfire Produc. Multidistancia*
 • FClass 200 metros*
 • FClass 1000 metros*

 

 

Para as modalidades marcadas con asterisco non se celebrarán campionatos autonómicos, debido a baixa participación ou a falta das instalacións necesarias.

Nas Modalidades da MLAIC e Cartuchería Metálica:

 • As armas, tanto orixinais como réplicas, agrupáranse nunha soa categoría.
 • En Cartuchería Metálica Pistolas e Revólveres tiraran na mesma categoría.
 • En Núñez de Castro só se disputará a Modalidade de Fusil Libre.

 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN NOS CAMPIONATOS AUTONÓMICOS  CLASIFICATORIOS, FINAIS E NACIONAIS  DA  SECCIÓN DE  PRECISIÓN PARA O ANO 2020

 

Segundo o artigo 19 da Lei 3/2012, de data 2 de abril, do deporte de Galicia só serán competicións oficiais as que figuran como tales  no calendario da Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

As competicións oficiais da Federación Galega de Tiro Olímpico (FEGATO) publicaranse nun calendario oficial, e rexeranse polas súas propias normas de organización e técnicas, tendo como supletorias o estipulado nos regulamentos da ISSF, MLAIC, IPSC e ICFRA, así como os xerais e específicos da Real Federación Española de Tiro Olímpico. A FEGATO, como organizadora das Competicións no ámbito Autonómico, poderá introducir as modificacións ou adaptacións que considere oportunas e necesarias para o mellor desenvolvemento das mesmas.

 

Calquera situación non prevista nestas normas será o Comité designado en cada competición o que decida e resolva sobre o particular e, en última instancia, o Comité de Apelación da Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Nas competicións do Calendario Nacional que no estean organizadas directamente por la RFEDETO, será responsabilidade do Club organizador o cumplimento do establecido nos Reglamentos Técnicos  declinando a FEGATO cualquera responsabilidade o respecto.

Para participar nos campionatos  autonómicos e  nacionais haberán de observarse as seguintes normas:

 

1.TIRADORES

Os tiradores interesados en participar nas competicións programadas pola Federación Galega de Tiro Olímpico deben cumplir o seguinte:

 • Deben ter a licenza federativa en vigor, que deberán xestionar a través do club asociado.
 • Para participar en competición de modalidades nas que se empreguen armas de fogo deben estar, obrigatoriamente, en posesión da licenza de armas correspondente.
 • Debe recoñecer e acatar todas as normas e regulamentos en vigor.
  1. PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EXTRANXEIROS:

A participación de deportistas extranxeiros nas Competicións Oficiais  rexirase, ademáis do establecido no  Regulamento de Réximen Interior, por os seguintes apartados:

 • Deportistas Residentes en España:

A súa participación queda condicionada ós mesmos requisitos exigidos ós tiradores galegos: marcas mínimas, Licenza Federativa do ano do curso, etc.

Nas clasificacións individuais non poderán proclamarse campións, subcampións ou terceiro, si bien aparecerán na acta de resultados no posto que houberan obtido.

Nas modalidades olímpicas, no poderán participar en Finais Olímpica.

 • Deportistas Non  Residentes en España
 1. Comunitarios: Poderán participar en competicións oficiais, tanto a título individual como formando parte de equipos de clubs en aqueles casos que a lexislación particular o permita, sempre que demostren a súa afiliación a Entidad Deportiva que desexen representar e estean en posesión da licenza federativa.

Nas  clasificacións individuais non poderán proclamarse campión, subcampión o terceiro, nin participar en final olímpica, se ben aparecerán na acta de resultados no posto que houberan obtido.

Deberán estar en posesión da Tarxeta Europea de Armas o en caso contrario obter autorización das autoridades españolas para a entrada e salida das armas.

 1. Non Comunitarios: Non poderán participar en competicións oficiais de ámbito estatal.  Exclusivamente e dentro de acordos puntuais, poderase permitir a participación de extranxeiros non comunitarios e non residentes fora de concurso e previa invitación da FEGATO, téndose en conta  en cada momento o principio de reciprocidade internacional. En ningún caso poderán participar na final olímpica. Deberán estar en posesión da Tarxeta Europea de Armas o en caso contrario, obter permiso das autoridades españolas para a entrada e salida das suas armas.

 

 1.  CLASES DE TIRADOR

As clases dos tiradores son as seguntes:

 • Nas modalidades de aire comprimido para os Xóvenes Promesas:
 1. Con Apoio: masculinos e femininos, tiradores ata os 12 anos que tiran con soporte
 2. Alevíns: masculinos e femininos, tiradores entre os 11 e 12 anos que tiran sen soporte
 3. Infantís: masculinos e femininos, tiradores entre os 13 e 14 anos
 4. Cadetes: masculinos e femininos, tiradores entre os 15 e 16 anos
 5. Xuveniles: masculinos e femininos, tiradores entre os 17 e 18 anos
 6. Sub23:  masculinos e femininos, tiradores entre os 19 e os 22 anos

 

 • Nas outras modalidades de precisión:
 1. Juniors: tiradores masculinos e femininos entre os 19 e os 20 anos
 2. Seniors: tiradores entre os 21 e os 54 anos
 3. Donas: tiradoras entre os 21 e os 54 anos
 4. Veteranos:  tiradores masculinos e femininos  entre os  55 e  63 anos
 5. Veteranos Senior: tiradores masculinos e femininos entre os 64 e 71 anos 
 6. Veteranos Master: tiradores masculinos e femininos a partires dos 72 anos

 

Para calcular a clase tense en conta o ano en que se cumpren os anos, tendo un tirador a mesma clase todo o ano.

Cambio de clase

Todos os tiradores cambiarán automáticamente de clase no mesmo ano no que cumpran a idade mínima fixada.

Os tiradores que desexen participar en clases de idade superior a que posúen, excepto na de veteranos, deben comunicalo á FEGATO antes de participaren en calquera competición que esta organice e renunciar á que posúe non podendo participar, durante o ano, noutra distinta á que elixiu. Queda excluida desta norma a participación dos Xóvenes Promesas como juniors nas competicións de pistola e carabina aire (precisión).

Os tiradores xuveniles que teñan licenza de armas poderán participar en competición de fogo, como junior, debido a que nas modalidades de fogo non hai categoría xuvenil.

Os tiradores que pasen á clase veteranos, teñen a posibilidade de renunciar a dita clase mediante solicitude por escrito á FE.GA.TO, que debe presentar antes do día 30 de Novembro do ano en curso; o incumpremento deste requisito en tempo e forma invalidará a pretensión do tirador, non pudendo ser inscrito na categoría senior. Unha vez efectuada a renuncia á clase de veterano manteráse a de senior durante toda a temporada.

 

2.CLUBS

Os clubs federados deben coñecer e acatar as normas e regulamentos vixentes para as distintas modalidades deportivas.

Aqueles clubs que teñan instalacións, obrigatoriamente terán contratado un seguro con cobertura de responsabilidade civil e danos a terceiros.  

 

Os clubs xestionarán as licenza federativas dos seus asociados coa FEGATO, e percibirán 3 € por cada licenza de pago xestionada antes do 1 de novembro. Xestionarán, ademais, os certificados, as inscripcións, e demáis trámites dos seus asociados coa FEGATO.

 

As solicitudes de modificacións nas licenzas federativas, deben entrar na Federación Galega de Tiro Olímpico, antes do día 30 de novembro do ano anterior ó que se solicita a modificación, ou non serán admitidas. A solicitude de cambio de club ten que ter a aceptación do club  para o que solicita o cambio. Deberase presentar escrito en orixinal asinado polo interesado e polo club para o que solicita o cambio.

 

3.PROBAS DE OBTENCIÓN DE LICENZA DE ARMAS DE CONCURSO TIPO “F”

Os tiradores federados interesados en presentarse a proba para a obtención da “Licenza de Armas de Concurso Tipo “F” deberán cumprir os seguintes requisitos:

 • Ter cumpridos os 18 anos
 • Estar en posesión da Licenza Federativa do ano en curso
 • Levar federado un mínimo de 1 mes
 • Facer un curso de preparación para a práctica do tiro deportivo con armas de fogo, nun club que dispoña das instalacións regulamentadas para realizar os adestramentos necesarios

 

As persoas que xa tiveron licenza de armas tipo “F”, “A” ou “C” no terán que cumplir os dous últimos requisitos, sempre que presenten o último permiso de armas.

As persoas con licenza tipo “F” en vigor non poderán realizar o exame; deberán solicitar, perante a súa Intervención de Armas, a renuncia do permiso e unha vez obtida xa poderán examinarse. 

A inscripción neste tipo de probas deberá facela o tirador no seu club, que a remitirá a FEGATO, a través da aplicación correspondente ou por email (licencias@fegato.es) no caso de non ser posible o uso da aplicación. A inscripción debe ir acompañada do xustificante de abono das tasas correspondentes, (consultar o importe no anexo ca lista de tarifas) no número de conta ES14 2080 5500 4330 4011 1955 (Abanca), e do certificado de aptitude para a práctica do tiro deportivo con armas de fogo.

O prazo de incripción na FEGATO finaliza o mércores da semana anterior á data fixada para o exame, establecéndose como hora de peche as 20,00 horas.

 

Os aspirantes a obtención da licenza de armas tipo “F” que presentandose o exame por primeira vez non consigan a puntuación mínima esixida no terán aboar as taxas do exame de novo en caso de volver a presentarse. Tampouco aboarán de novo as taxas aqueles aspirantes que inscritos na proba non puideran asistir e houberan xustificado.

 

Curso de preparación para as probas de obtención de licenza F

Os cursos de preparación para as probas de obtención de licenza F debe impartilos un entrenador de precisión, que dispoña da correspondente licenza federativa en vigor.

Os clubs que den estes cursos deberán remitir á FEGATO, ó inicio de cada curso, a lista de participantes, e deberán comunicar tamén a incorporación de novos asistentes despois de iniciado o curso. Os participantes deberán estar en posesión da licenza federativa antes de incoporarse ó curso, e por conseguinte dados de alta na Mutualidad Xeral Deportiva ou éntidad aseguradora, antes de iniciar os adestramentos e prácticas.

Os curso contrará de dúas fases fases:

 • Fase teórica: Impartiranse catro sesións de 50 minutos cada unha delas. Algunhas das materias sobre teoría do tiro poden ser impartidas directamente na mesma galería durante o desenvolvemento da fase práctica, diminuíndo así o número de sesións teóricas a impartir na aula. Trataranse os seguintes temas:
 1. Aspectos do tiro deportivo.
 2. Seguridade e comportamento no manexo das armas.

Durante o transporte.

No posto de tiro.

Voces para o comezo e fin dos disparos.

Normas básicas de comportamento durante as competición.

 1. Armas e municións.

Armas de fogo e a súa clasificación.

Municións

Calibres.

 1. Nocións de tiro.

Posición do tirador.

Empuñamento.

Elementos de puntería, como apuntar unha arma, erros máis comúns.

Agrupación e dispersión dos disparos

 1. Preparación do tirador.

Preparación física, mental, técnica e táctica.

 1. Especialidades do tiro deportivo.

Precisión

Probas olímpicas e probas deportivas. Armas Históricas.

Percorridos de Tiro.

Bench Rest (Alta Precisión).

F-Class (Fusil Larga Distancia).

 1. Normativas deportivas, obtención, ascenso e mantemento de clase, renovación de licenzas e baixas.
 2. Reglamentación vixente.

Extracto do Reglamento de Armas, referente a Armas de Concurso.

Licenza Tipo F.

Tenencia e uso de armas de concurso, clases. Prazo de validez da licenza.

Guía para armas de concurso, expedición.

Clasificación das armas.

Pérdida da habilitación deportiva e do dereito á licenza F.

Seguridade das armas en domicilios particulares.

Extravío ou robo das armas das guías de pertenencia.

Recarga de cartuchería por particulares, normas.

Medidas mínimas de seguridade das caixas fortes para a guarda e custodia das armas en domicilios particulares.

 

 • Fase práctica: Un mínimo de 6 horas, 8 en caso de ser impartidas na galería materias correspondentes á fase teórica. Incluirá:
 1. Efectuar uns 150 disparos por alumno do calibre .22 (5,6 mm).
 2. Tiro en galería, aplicación do programa teórico.
 3. Corrección de erros polo entrenador.
 4. Según alumno e capacidade de adaptación ó deporte do tiro, poderanse impartir as horas e disparos necesarios antes de ser presentados ó examen práctico.

 

Ó rematar o curso, o club das instalacións onde se impartiu, emitirá un certificado de aptitude dos tiradores que o superaron, firmado polo entrenador que o impartiu e co visto e prace do secretario ou do presidente do club.

4.CAMPIONATOS AUTONÓMICOS CLASIFCATORIOS E AUTONÓMICOS FINAIS

Nestos campionatos poderán participar todos tiradores que teñan licenza federativa do ano en curso.

Estos campionatos son válidos para a renovación e o ascenso de categoría (terceira a segunda) da licenza de armas tipo “F”, agás nas modalidades de Armas Históricas e Aire Comprimido.

Os tiradores juniors non poderán participar nas competicións clasificatorias nin finais da modalidade de 9 mm.

 

 1.  INSCRICIÓNS

Os tiradores interesados en presentarse a estas competicións deberán formalizar as súas inscricións a través do club ó que pertenzan, e o club as remitirá a FEGATO, a través da aplicación correspondente ou por email (licencias@fegato.es), no caso de non ser posible o uso da aplicación.

 

A cota de inscrición:

 • En FClass: será fixada polo club organizador, e o seu importe estará en función dos gastos de montaxe, organización e persoal de apoio. Deberá ingresarse na conta bancaria do club organizador.

 

 • No resto de modalidades: o club debe ingresala na conta bancaria da FEGATO número ES14 2080 5500 4330 4011 1955 (Abanca). O xustificante do ingreso deberá adxuntarse á inscripción. O importe pode consultarse no anexo ca lista de tarifas.

 

O prazo de inscrición remata 6 días (naturais) antes da celebración do campionato establecéndose como hora de peche as 18,00 horas.

 

 1. CAMPIONATOS AUTÓMICOS CLASIFICATORIOS (PROVINCIAIS)

Os tiradores con licenza federativa correspondente a unha provincia distinta á de celebración da competición poderán participar fóra de concurso e só a efectos de puntuación para á participación nos campionatos autonómicos finais, ascenso de clase ou renovación da licenza de armas.

No caso de que algún tirador non poidese participar nun campionato clasificatorio por estar competindo nunha proba federativa de rango superior se lle dará por clasificado para a fase final.

Aqueles campionatos clasificatorios onde o número de inscritos non chegue a tres serán cancelados, salvo que se celebren ó mesmo tempo e nas mismas instalación que outra modalidade similar, como poden ser o caso de pistola e carabina aire. No caso de que o campionato clasificatorio se cancele os inscritos clasificaranse directamente para a fase final da modalidade.

Nos campionatos autonómicos clasificatorios non se celebrarán finais olímpicas.

 

 1.  CAMPIONATOS AUTONÓMICOS FASES FINAIS (GALEGOS)

Como norma xeral poderán participar todos tiradores que participasen nos campionatos autonómicos clasificatorios do ano en curso ou no campionato final do ano anterior, e que acadasen as puntuacións mínimas que, para cada modalidade e clase, se sinalan no anexo como Baremo 1.

Nas modalidades olímpicas celebraranse finais sempre que no campionato participen polo menos 8

tiradores, agás na modalidade de Pistola Velocidade, que se realizará con 6 tiradores.

Nos Campionatos Autonómicos Fases Finales (Galegos) de pistola e carabina aire (precisión) poderán participar os Xóvenes Promesas, sendo compatible esta participación coas actividades deportivas que lles son propias cómo tales. As condición que teñen que cumprir para son as siguientes:

 • Xuveniles e clases inferiores: deben ter participado no en curso nalguna competición federativa nacional como junior, e haber obtido os puntos establecidos no Baremo 1 (puntuaciones mínimas exisidas para participar nos campeinatos autonómicos fases finais) para esa clase.
 • Outras clases: teñen que cumprir as normas que rixen os Campionatos Fases Finaies arriba descritas.

A participación nestas competicións daralles dereito a cobrar as axudas establecidas no Baremo 3 (axudas a percibir nos campionatos galegos), e tamén a participar na Copa Galicia no caso de clasificarse.

 

 

 4.3.1. Equipos de Club

Nos campionatos autonómicos finais, ademáis da competición individual, haberá competición de equipos de club, podendo inscribir equipos aqueles clubs federados que teñan abonado o canon federativo do ano en curso.

Os tiradores que formen parte dun equipo terán que estar inscritos no campionato de forma individual.

Cada equipo de club estará formado por tres tiradores deberán pertencer ó club (debe aparecer ese mesmo club na licenza federativa dos tiradores). Cada club pode presentar os equipos que desexe.

Os equipos estarán integrados por tiradores de calquera clase que compita o mesmo día e baixo condicións semellantes, tendo que ser obrigatoriamente da mesma modalidade. Os equipos poderán ser mixtos cando a modalidade o permita.

 

Nas modalidades de Avancarga e Cartuchería Metálica so se presentarán equipos nas modalidades de Peterlongo, Forsyth, Pforzheim, El Álamo, Rigby, Piñal, Núñez de Castro, Freire e Brull, e Whitworth.    

 

Ó rematar cada campionato, ademáis da clasificación individual, darase unha clasificación dos equipos.

 

 

 

4.3.2. Fases Preliminares dos Campionatos de España

Para o ano 2020 terán recoñecemento de Fases Preliminares dos Campionatos de España e  serán consideradas  por la RFEDETO, validas os efectos de renovación de 1ª ou ascenso a 1ª categoría da Licenza de Armas Tipo “F”   as Fases Finais das Modalidades seguintes:

 • Non establecidos todavía.

 

 1.  SORTEOS E HORARIOS

Nas datas seguintes ó peche da inscrición celebrarase o sorteo correspondente ós postos, tandas, etc., e estableceranse as horas de competición e finais, se as houbese por razóns da modalidade. Esta información publicarase na web da FEGATO e no club sede do campionato.

Como norma xeral, as competicións comezarán a unha hora que permita finalizar (incluida a entrega de trofeos, cando a haxa) a unha hora apropiada para que os tiradores podan chegar a comer as súas casas.

Será responsabilidade do tirador comprobar que tanto a súa inscrición coma os seus datos foron incluídos correctamente nas listas publicadas das diferentes competicións. Calquera erro detectado deberá comunicárselle, antes do xoves anterior á data da celebración, ó comité organizador da competición para a súa corrección, de non facelo así o día da competición o Comité Organizador poderá negarlle a participación aínda que o erro non sexa responsabilidade do tirador.

Os tiradores inscritos nunha competición, de non poder participar, teñen a obriga de comunicalo á organización coa maior brevidade posible.

Se ó comezo dunha entrada queda un posto libre non se cubrirá, de presentarse o tirador que o teña asignado aplicáraselle o estipulado nos regulamentos en vigor.

 

 1.  TROFEOS

En FClass entregaranse os seguintes trofeos, atendendo o nivel de participación:

 

 

 • Individual:

De 1 a 4 tiradores 

 • 1º Diploma

De 1 a 7 tiradores

 • 1º Trofeo e diploma
 • 2º, 3º, 4º, 5º, 6º Diploma

De 1 a 9 tiradores

 • 1º e 2º Trofeo e diploma
 • 3º, 4º, 5º, 6º Diploma

De 10 en diante

 • 1º, 2º e 3º Trofeo e diploma
 • 4º, 5º, 6º Diploma

 

 • Equipos (só nas fases finais):  

3 equipos 

 • 1º Diploma
 • 2º Diploma

De 4 a 6     

 • 1º Trofeo e Diploma
 • 2º, 3º e 4º Diploma

De 6 en diante                        

 • 1º 2º e 3º Trofeo e Diploma
 • 4º, 5º e 6º Diploma                           

          

No resto de modalidades entregaranse os seguintes trofeos, tamén atendendo o nivel de participación:

 

 • Individual:

1 Participante na Modalidade ou na Clase 

 • Diploma

2 Participantes na Modalidade ou na Clase 

 • 1º  Diploma
 • 2º  Diploma

3 Participantes na Modalidade ou na Clase 

 • 1º  Medalla e diploma
 • 2º  Diploma
 • 3º  Diploma

4 a 5 participantes na Modalidad ou na Clase 

 • 1º Medalla e Diploma
 • 2º Medalla e Diploma
 • 3º, 4º e 5º Diploma

6 ou mais participantes na Modalidade ou na Clase 

 • 1º, 2º e 3º Medalla e diploma
 • 4º, 5º e 6º diploma

 

 • Equipos (só nas fases finais):  
 •    Diploma ós 1º, 2º e 3º equipos   clasificados

 

 

En todos os casos as medallas poderán ser sustituidas por trofeos e viceversa.

Os trofeos de todas as modalidades serán por conta da FEGATO.

 

 1. GASTOS DAS COMPETICIÓNS

En FClass os gastos das competicións serán por conta do club organizador, e serán aboados con cargo ós ingresos por inscripcións.

 

No resto de modalidades os gastos de competición correspondentes os blancos, árbitros, auxiliares, organización, etc. serán asumidos pola FEGATO. O club que albergue o campionato recibirá unha gratificación de 2 € por participante.

 

5.CAMPIONATOS AUTONÓMICOS INTERPROVINCIAIS

Poderán participar todos os tiradores, en posesión da licenza federativa do ano en curso, que teñan licenza de armas tipo “F” de 3ª categoría e que desexen ascender a 2ª categoría.

Os tiradores interesados en presentarse a estas competicións deberán formalizar as súas inscricións a través do club ó que pertenzan, e o club as remitirá a FEGATO, a través da aplicación correspondente ou por email (licencias@fegato.es), no caso de non ser posible o uso da aplicación.

 

O prazo de inscrición remata 6 días (naturais) antes da celebración do campionato establecéndose como hora de peche as 18,00 horas.

Nas datas seguintes ó peche da inscrición celebrarase o sorteo correspondente ós postos, tandas, etc., así como as horas de competición.

Estos campionatos son válidos para a renovación da licenza de armas tipo “F”.

 

6.CAMPIONATOS AUTONÓMICOS SOCIAIS E ADESTRAMENTOS CONTROLADOS

Os campionatos autonómico sociais e os adestramentos controlados conforman a actividade dos clubs, que envían á FEGATO un calendario coas datas nas que solicita celebrar esas competicións.

Os tiradores que queran inscribirse nesas competicións terán que dirixirse directamente ó club organizador. Deberán estar en posesión da licenza federativa do ano en curso de a licenza de armas correspondente se a competición realízase con armas de fogo.

Os campionatos autonómicos sociais son válidos para a renovación da licenza de armas tipo “F” de segunda ou terceira categoría, agás nas modalidades de Armas Históricas e Aire Comprimido.

Os adestramentos controlados son válidos para a renovación da licenza de armas “F” de 3ª categoría e para complementar a renovación de 2ª categoría.

As competicións deberan realizarse de acordo coas normas e regulamentos en vigor. O incumprimento ou a non aplicación das normas de competición será responsabilidade do club organizador.

Os clubs organizadores, unha vez celebrada a tirada, remitiralle a FEGATO, nos dez díaz seguintes, a acta da competición, que deberán estar asinada polo árbitro oficial e co sello do club; de non ser así non será válida. 

 

7.CAMPIONATO AUTONÓMICO FINAL DE EQUIPOS DE CLUB PISTOLA AIRE

Nesta competición poden participar equipos de todos os clubs federados, seguindo a seguinte normativa:

 • Os equipos estarán formados por cinco tiradores, homes ou mulleres, de calquer clase, incluidos os Xóvenes Promesas.
 • A competición será a 40 disparos de pé, sen apoio, no formato das modalidades de 40 disparos da ISSF, isto é, 15 minutos de preparación e ensaio e 50 minutos de tiros de competición (brancos electrónicos); para brancos de papel serían 60 minutos o tempo de competición.
 • O número de equipos inscritos non poderá ser, en ningún caso, superior a 14.
 • Cada Club poderá presentar un equipo completo no campionato. Se unha vez inscrito un equipo por club non hai 14 rexistrados, poderase admitir un segundo equipo por club, ata chegar a 14. Se as inscricións de segundos equipos provocasen que se superasen os 14 incritos, seleccionaríanse os equipos que entrarían na competición en función á participación dos tiradores do club nos Campionatos Galegos de Pistola Aire do ano anterior.
 • Cada equipo competirá nunha mesma tanda (non se poden partir equipos en tandas diferentes) e en postos adxacentes (os 5 membros dun equipo en 5 postos seguidos). Os integrantes dun mesmo equipo tentarán vestir coa uniformidade do club (suficiente parte superior).
 • A orde de clasificación da acta virá determinado pola suma do total dos disparos de cada un dos compoñentes do equipo, sen décimas. Non haberá clasificacións individuais. Os desempates faranse conforme ás normas da ISSF con respecto os equipos.
 • Os tres primeiros equipos clasificados pasarán á Final por Equipos, que determinará as medallas de Ouro, Prata e Bronce.
 • A Final será a 5 disparos a ritmo de final individual de ISSF (50 segundos por disparo desde a orde de “XA”). Antes do comezo da Final haberá 5 minutos de preparación e ensaio, seguidos da pertinente presentación dos equipos e os seus tiradores. Cada disparo de final de cada tirador sumarase xunto aos dos outros compoñentes do equipo, de tal modo que soamente haberá unha clasificación cos tres equipos.
 • Os trofeos entregásense ao terminar a final e deberían estar presentes todos os participantes.

 

Os trofeos que se entregarán nesta competición serán os seguintes:

 • Trofeo ou medalla, e diploma ó equipo gañador
 • Diploma os equipos 2º e 3º
 • Trofeo ou medalla a cada integrante dos equipos clasificados nos postos 1º, 2º y 3º

 

8.COPA GALICIA

A Copa Galicia disputarase de maneira rotativa nas Modalidades de:

 • Pistola Aire 60 (Mixto)
 • Carabina Aire 60 (Mixto)

 

Para o ano 2020 a Copa Galicia celebrase na modalidade de pistola aire. Será a XXXI edición.

As normas desta competición son as seguintes:

 • Poderán participar os 20 tiradores máis destacados de todas as  clases de tirador agás xuvenís e inferiores. A clasificación farase entre aqueles que acaden as mellores puntuacións no Campionato Autonómico Final da Modalidade a disputar.  
 • A puntuación de clasificación será a puntuación individual sen final.
 • De existires empate para a clasificación procederase o desempate seguindo o establecido nas normas I.S.S.F. 
 • Para a súa celebración será necesario unha participación mínima de 15 tiradores, de non cumprirse este requisito disputarase na modalidade seguinte.
 • Os tiradores que se clasifiquen teñen, obrigatoriamente, que solicitar a súa inscrición. No caso de que algún tirador clasificado renuncia a participar, poderá clasificarse o seguinte, se o prazo de inscrición non rematou.
 • As normas e prazos de inscrición serán os mesmos que se aplican para os Campionatos Autonómicos Finais.

Os trofeos que se entregarán nesta competición serán os seguintes:

 • 1º, 2º e 3º Copa ou medalla, e diploma
 • 4º, 5º y 6º Diploma

 

 1. GAÑADORES DAS ÚLTIMAS EDICIÓNS

Os gañadores das últimas edición foron os seguintes:

ANO

MODALIDADE

GAÑADOR

PUNTOS

CON FINAL

1999

Pistola Aire 40

Manuela Garabal Piñeiro

374

-------

1999

Pistola Aire 60

Manuel Martínez Varela

571

668,5

2000

Pistola Libre

Carlos Iglesias Pérez

540

624,5

2001

Pistola Aire 40

Manuela Garabal Piñeiro

371

------

2001

Pistola Aire 60

Manuel  Martínez Varela

570

667,6

2002

Pistola Aire 60

Manuel Martínez Varela

566

664.8

2003

Pistola Aire 60

Manuel Martínez Varela

572

664,7

2004

Pistola Aire 60

Jose Luis Fernández Flores

574

669,7

2005

Pistola Aire 60

Julio Rivas Iglesias

580

681,3

2006

Pistola Aire 60

Manuel Martínez Varela

572

669,1

2007

Pistola Aire 40

Evelyn Manchón Maume

373

470,4

2007

Pistola Aire 60

Julio Rivas Iglesias

581

683,2

2008

Pistola Aire 40

Manuela Garabal Piñeiro

371

371,00

2008

Pistola Aire 60

Manuel  Martínez Varela

577

677,80

2009

Pistola Aire 40

Manuela Garabal Piñeiro

360

458,7

2009

Pistola Aire 60

Manuel  Martínez Varela

572

670,60

2010

Pistola Aire 40

Nuria García Gonzalez

366

454,90

2010

Pistola Aire 60

José Luis Fernández Flores

569

664

2011

Pistola Aire 40

Andrea Barrio Arias

363

457,40

2011

Pistola Aire 60

Miguel Sánchez Gómez

562

660,90

2012

Pistola Aire 40

Andrea Barrio Arias

379

475,20

2012

Pistola Aire 60

Marco Veiga Fernández

564

660,40

2013

Pistola Aire 40

Andrea Barrio Arias

372

189,90

2013

Pistola Aire 60

Darío Piroscia Penado

548

194,80

2014

Pistola Aire 60

Julio Rivas Iglesias

560

195,00

2015

Pistola Aire 40

Andrea Barrio Arias

358

182,3

2016

Pistola Aire 60

Gervasio Murado Linares

554

194,0

2017

Pistola Aire 40

Beatriz Pereira Lama

362

221,9

2018

Pistola Aire 60

Darío Piroscia Penado

561

235,9

 

 

 

9.CAMPIONATOS NACIONAIS

 

 1.  INSCRICIÓNS

Os tiradores interesados en presentarse a estas competicións deberán formalizar as súas inscricións a través do club ó que pertenzan, e o club as remitirá a FEGATO, a través da aplicación correspondente ou por email (galega@fegato.es), no caso de non ser posible o uso da aplicación.

Deberanse formalizar as inscricións na FEGATO 72 horas antes de que finalice o prazo sinalado pola RFEDETO para ás Federacións Autonómicas. Rematado este prazo seguiranse admitindo inscricións ata que remate o prazo dá Nacional pero estes tiradores xa non formarán  parte dos equipos Galegos que se formen.

Os importes das inscricións, que poderán consultarse na páxina da RFEDTO, deberán ser ingresados na conta da Federación Galega número ES83 2080 5500 4130 4011 3430 (Abanca), antes de que remate o prazo de inscripción. O xustificante de ingreso enviarase xunto ca inscrición.

 

 1.  CERTIFICADOS

Para a emisión de certificados de resultados, só se certificarán, a petición dos tiradores, aquelas medallas conseguidas nas competicións de nivel español das que se teñan actas.

 

 1.  FORMACIÓN DE EQUIPOS PARA OS CAMPIONATOS DE ESPAÑA

A  FEGATO, sempre que o estime conveniente, en base ó nivel dos posibles asistentes e si as condicións económicas o permiten, enviará un equipo galego que represente a Galicia nos Campionatos de España, e aboará a súa inscripción.

Para poder formar parte do equipo Galego os tiradores deberán ter a mesma categoría deportiva na FEGATO que na Real Federación Española de Tiro, de non ser así non serán seleccionados para a formación de equipos galegos nos campionatos nacionais.

Se ningún tirarador  alcanza a  puntuación do Baremo 2 na fase final do Campionato Autonómico correspondente do ano anterior, a FEGATO non formará  equipo.

En Precisión, Armas Históricas, Cartuchería Metálica e FClass os equipos estarán compostos por tres tiradores e formaranse da seguinte maneira:

 

 1. Formación de equipos completos

 

 • Os equipos se formarán cos dous primeiros clasificados, coas puntuacións máis altas, nas fases finais dos Campionatos Autonómicos do ano anterior, sempre que se acadasen as puntuacións mínimas esixidas no Baremo 2; o terceiro (excepcionalmenten) podrá designarase a criterio da FEGATO. 
 • A puntuación de clasificación será a puntuación individual sen final.
 • Os equipos así formados se lles dotará da uniformidad reglamentaria.
 • Recibirán a bolsa de axuda, as medallas individuais que consigan e o importe da devolución da inscripción.
 • Cando los equipos que representen a FEGATO teñan que participar en competicións por máis de tres días, recibirán polo cuarto día e sucesivos a cantidad reseñada en a axudas.

 

 1. Formación de equipos incompletos
 • Cando o número de tiradores con Baremo 2 non sexa  suficiente para formar el equipo, a  FEGATO poderá  completar o equipo con un ou dous tiradores necesarios, coas puntuacións máis altas nas fases finales do ano anterior;  o  terceiro (excepcionalmenten) poderá designarase a criterio da FEGATO. 
 • Os tiradores que completen  equipos recibirán como axuda o importe das medallas individuais  e a medalla de equipo de maior  valor (as medallas de equipo no son acumulables)  e  o complemento  por completar los equipos reseñado no  apartado axudas.
 • Recibirán o polo ou sudadera  reglamentaria, se non teñen asignada uniformidade.
 • Cando los equipos que representen a FEGATO teñan que participar en competicións por máis de tres días, recibirán polo cuarto día e sucesivos a cantidad reseñada en a axudas.

 

 1. Axuda individual cando non se forma equipo
 • Se por falta dos tiradores necesarios ou porque a FEGATO decidiu non completalo non se forma equipo, o tirador ou os  tiradores  superaran o Baremo 2,  terán as mismas axudas  que  os tiradores dos equipos completos.

 

 1. Formación de equipos “a petición propia”

A FEGATO, a petición dos tiradores inscritos, poderá formar equipos que a representen nos Campionatos de España sempre que soliciten por escrito a súa vontade de formar equipo sabendo que non teñen dereito á axuda.

A FEGATO valorará en todos cada campionato se formar ou non equipos a petición propia.

A  FEGATO aboaría os gastos de inscrición destos equipos. 

Normas:

 • Un tirador e un equipo representará a Galicia cando así o propoña a FEGATO mediante a súa inscrición oficial e reciba ayudas de FEGATO.
 • Os tiradores destos  equipos recibirán como axuda  o importe das medallas individuais e a medalla de equipo de maior valor (as medallas de equipo no son acumulables). 
 • O importe das axudas está reseñado no apartado axudas.

 

 1. Formación de equipos de Xóvenes Promesas

Na reunión mantida o 23/04/2016, entre a FEGATO e os clubs que contan con tiradores xóvenes promesas, acordouse, entre outras, confeccionar unha táboa de puntuacións que permitise, tanto a Clubs como tiradores, coñecer de antemán as puntuacións que teñen que acadar os tiradores xóvenes promesas para poder optar a unha bolsa por participar no Campionato de España. Do estudo efectuado, e atendendo ó nivel de tiro dos xóvenes promesas a nivel Nacional, creouse o cadro de puntuacións, chamado Taboa “E”.  Atendendo ao cadro, os tiradores galegos que consigan nos Campionatos Fases Finais de Xóvenes Promesas as puntuacións que se reflictan na Columna “A” terán dereito ó 100% da bolsa que se estableza para tal fin, cun máximo de 150,00 €. Estes tiradores formarán o Equipo que represente a FE.GA.TO no Campionato de España. Se o número de tiradores do Grupo “A” non fora suficiente para formar equipo recorreríase para completalo ós tiradores inscritos con puntuacións incluidas no Grupo “B”, estes tiradores elixidos só terían dereito o 50% de bolsa.

Tamén se poderán formar equipos á solicitude dos tiradores que non dean as puntuacións, ainda sabendo que non teñen dereito a ningun tipo de axuda, en tal caso deberán solicitalo por escrito a FEGATO.

Ademáis de estas axudas os tiradores xóvenes promesas tamén  terán dereito a cobrar as axudas polas medallas individuais que consigan.

 

Os compoñentes dos equipos galegos que resulten premiados deberán esperar a entrega de trofeos e recibir a honra que lles corresponda.

Os equipos deberán obrigatoriamente levar a uniformidade da FEGATO (polo ou chándal), tanto na competición como na entrega de trofeos, sempre que dispoñan dela.

 

 1. FORMACIÓN DE EQUIPOS PARA OUTRAS COMPETICIÓNS DO CALENDARIO NACIONAL

A FEGATO, se as condicións económicas o permiten, e a petición dos tiradores inscritos, poderá formar equipos que a representen en outras competicións do ámbito nacional. Estos equipos, “a petición propia” rexiríanse pola mesma normativa do apartado 9.3.4.

A FEGATO poderá decidir en todo momento que equipos a petición propia formaranse para ir as distintas competicións.

 

 1. DELEGADO FEDERATIVO

De non acudir o presidente ou vicepresidente da Sección de Precisión a un Campionato de España poderase nomear a un Delegado Federativo que representará á FEGATO no campionato designado, coa obriga de exerce as funcións encomendadas. Unha vez finalizada a competición deberá, á maior brevidade posible, remitir informe do desenvolvemento do Campionato para constancia da Federación. De non ir formando parte do equipo, aboaránselle os gastos de desprazamento, máis unha axuda de custo reducida por cada día de competición, mais outra polo día anterior ó inicio da Competición.

Se o Delegado Federativo é compoñente dos equipos da Federación Galega de Tiro Olímpico, aboaranselle unha axuda de custo reducida por cada día de competición mais outro polo día anterior ó inicio da competición.

 

10. UNIFORMIDADE

A FEGATO dotará de uniformidade ós tiradores que compoñen os equipos que forma para os Campionatos de España e a todos os Xóvenes Promesas que participan nos Campionatos de España e na Copa SAR Princesa de Asturias. Estos tiradores deben utilizar a uniformidade sempre, na competición e na entrega de trofeos de calquer competición na que participen.

Nas demáis competicións nas que se participa como equipo da FEGATO (os que non é posible dotar de uniformidade), é lóxico esperar que si se vai a cobrar unha axuda da Federación Galega de Tiro, os tiradores utilicen, a lo menos na entrega de trofeos, a uniformidad que a representa.

FEGATO apreciará en todos os casos ó uso dos seus distintivos.

 

11.ARBITRAXES

Para poder arbitrar nas competicións oficiais será necesario posuír a Licenza federativa de xuiz-árbitro en vigor e que a esta teña liquidado o seguro deportivo.

No presente ano aboaranse por gastos de arbitraxes  as seguintes cantidades:

 • Axuda de 50,00 € (media xornada ata as 16 horas). Deducción 2% de IRPF.
 • Axuda de 90,00 € (xornada completa). Deducción 2% de IRPF.

 

Os axudantes sé lles aboarán:

 • Axuda de 35,00 € (media xornada ata as 16 horas). Deducción 2% de IRPF.
 • Axuda de 60,00 € (xornada completa). Deducción 2% de IRPF.

 

Para non especificar todas as situacións que puidesen darse aplícase o Decreto 21/1994, de 4 de febreiro, da Consellería da Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia, sobre indemnizacións por razón de servizo ó persoal con destino na Administración Autonómica de Galicia.

Para aboar os gastos por actuacións doutros técnicos aplicarase o disposto no devandito decreto.

 

12. RECLAMACIÓNS E APELACIÓNS

Calquera tirador ou Delegado Federativo ten dereito a reclamar ou apelar os feitos ou decisións que se produzan nunha competición e afecten os seus intereses deportivos. De suceder isto, deberá facelo en tempo e forma de acordo cos procedementos que sinala o Regulamento da I.S.S.F. nos artigos correspondentes, e a súa reclamación será resolta polos Xurados de Competición/Clasificación/Apelación.

O depósito que debe acompañar será de 50,00 € que será devolto se a reclamación é aceptada.

No caso de desacordo coa decisión do Xurado de Competición ou Clasificación, e se recorre ao Xurado de Apelación o depósito será de 60,00 € que, xunto co inicial de 50,00 €, serán devoltos se se confirma xustificada a Apelación.

 

13. FINAIS OLÍMPICAS DE AIRE COMPRIMIDO

Nas finais olímpicas das modalidades de Carabina Aire, Pistola Aire 60, Carabina 3x20x40 tendo en conta que as normas que rixen as finais están pensadas para brancos electrónicos cabe facer, sin que afecte o mais mínimo ás puntuacións, unhas pequenas adaptacións que faciliten o seguimento dás finais con brancos de papel. Procederanse a cantar os disparos como sigue:

 • Na 1ª fase de competición, en cada unha das dúas series de 5 disparos, en 300 segundos, cantaranse, una vez  feito o quinto disparo,  os puntos de cada disparo e o sumatorio.
 • Na 2ª fase de competición os tiradores teñen 50 seg  para efectuar cada disparo; permanecerán a espera dás voces de “transporten brancos” e, unha vez realizado o disparo, de “traian brancos”, evitando desta forma distraer o resto de tiradores.  Cantaranse, una vez feito o segundo disparo, os puntos de cada  disparo e o sumatorio, coincidindo co anuncio do tirador eliminado.

14. NOTAS FINAIS

 • As actividades oficiais programadas e os correspondentes orzamentos executaranse sempre que os ingresos destinados á actividade de precisión o permitan.
 • A FE.GA.TO., se o considera oportuno, poderá invitar a tiradores, clubs ou federacións de fora de Galicia co obxeto de intercambiar ou establecer relacións deportivas.
 • A sede da Federación Galega de Tiro Olímpico permanecerá pechada durante o mes de agosto por vacacións.
 • Ós tiradores juniors se os ingresos o permiten, recibirán axudas para concentracións, cursos de formación, perfeccionamento, material deportivo, vestimenta etc.

 

15. AXUDAS

A FEGATO repartirá unha serie de axudas cumprindo co seguinte:

 • A Xunta Directiva da FEGATO, previa aprobación da Comisión Delegada, poderá aumentar ou diminuír as axudas segundo as disposicións económicas.
 • Para poder cobrar os premios en metálico ou bolsas de desplazamento, os tiradores teñen que cumprir coa condición política de galego que ben establecida no artigo 3.1 da lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, pola que se aproba o Estatuto de Autonómica de Galicia no que se di expresamente que gozan da condición política de galegos os cidadáns españois que, de acordo coas leis xerais do Estatuto, teñan a vecindade administrativa en calquera dos municipios de Galicia.

 

 1. AXUDAS EN CAMPIONATOS AUTONÓMICOS FASES FINAIS

Ó finalizar o último campionato autonómico final do ano aboaranse premios en metálico ós que obtiveran bos resultados nos campionatos fases finais.

As puntuacións para obter estos premios figuran no Baremo 3, que está desglosado para todas as clases exceptuando os Xóvenes Promesas, que se regulan no Baremo XP.

A cuantía obtida por obter o Baremo 3 nunha competición será de 60,00 €.

A estes premios aplícaselles unha deducción de IRPF do 19%.

 

 1. AXUDAS EN CAMPIONATOS NACIONAIS
  1. Axudas Individuais (medallas)

Os importes das medallas individuais, naqueles casos que corresponda cobrarlas segundo o establecido no apartado 9, serán os seguintes:

 1. Medalla de Ouro:     100 €
 2. Medalla de Prata:       75 €
 3. Medalla de Bronce:    50 €

É condición indispensable, para cobrar unha medalla individual, que haxa polo menos oito participantes na modalidade ou clase, que representen polo menos a catro autonomías distintas.

Os Xóvenes Promesas quedan excluidos da norma anterior, aboaránselle sempre as medallas, independientemente do número de participantes.

 

 1. Axudas de Equipo ou Individuais

O importe da bolsa de axuda por desplazamento, naqueles casos que corresponda cobralas segundo o establecido no apartado 9, será o seguinte:

 

 1. 100 € se a competición é na Comunidade Autonómica
 2. se a competición é fora da Comunicade Autonómica:
 •  270 € si a competición se celebra a menos de 301 Km
 •  300 € se a competición se celebra a una distancia comprendida entre os 301 e os 600 Km
 •  330 € se a competición se celebra a una distancia comprendida entre os 601 e os 900 Km
 •  360 € se a competición se celebra a máis de 900 Km

A distancia será a que haxa entre a sede da FEGATO en Lugo e o campo de tiro onde se celebre a competición.

A bolsa de axuda cubrirá 3 días de competición. Polo cuarto e sucesivos días de competición aboarase una axuda de 40 €.

 

Os importes das medallas individuais, naqueles casos que corresponda cobrarlas segundo o establecido no apartado 9, serán os seguintes:

 1. Medalla de Ouro:     100 €
 2. Medalla de Prata:       75 €
 3. Medalla de Bronce:    50 €

É condición indispensable, para cobrar unha medalla de equipo, que haxa polo menos tres equipos doutras autonomías.

 

Aqueles tiradores que completen os equipos dun Campionatos de España, segundo o especificado no apartado 9.3.2., tendrán unha axuda de 50 €.

 

 1. Copa Presidente de Armas Históricas e Cartuchería Metálica

Nas fases a Copa Presidente de Armas Históricas e nas de Cartuchería Metálica percibirán axuda os tiradores que o final destas cumpran as seguintes condicións:

 

 • 300 € os que asistan ás cuatro fases e queden entre os oito primeiros postos
 • 240 € os que asistan a tres fases e queden entre os oito primeiros postos

 

 1. Copa S.A.R. Princesa de Asturias

As inscricións dos tiradores galegos na Copa S.A.R. Princesa de Asturias serán por conta da Federación Galega, e como axuda so se abonarán as cantidades correspondentes as medallas que obteñan, pola misma cuantía que se indica no apartado 15.2.1.

 1. OUTRAS AXUDAS EN COMPETICIÓNS NACIONAIS

Cando un tirados obteña unha puntuación notable nalgunha das competición recoñecidas e tuteladas pola FEGATO e non lle corresponda axuda, por no cumprir os requisitos de participación, por non haberse celebrado o campionato galego e carecer do correspondente baremo ou por calquer outra causa, poderá solicitar á FEGATO una axuda extraordinaria; a Xunta Directiva decidirá si concederlla ou no e, en caso afirmativo, establecerá a cuantía da mesma.

 

16.ANEXOS

16.1.LISTA DE TARIFAS PARA O ANO 2020

 

Licenzas

Tirador de precisión de categoría junior ou inferior

Gratuita

Tirador de precisión de categoría senior/dona ou superior

66 €

Árbitro de precisión

36 €

Entrenador de precisión

36 €

Certificados

Renovación

Gratuito

Ascenso

20 €

Arma de Concurso

20 €

Outros

20 €

Inscricións

Competicións de Xóvenes Promesas

Gratuita

Cto Autonómico Clasificatorio ou Final *

10 €

Cto Autonómico Final Equipos Club Pistola Aire

30 €

Copa Galicia

Gratuita

Interprovincial

Gratuita

Outros

Tasas da proba de obtención de licenza F

40 €

Canon federativo club

75 €

 

 

 • En Armas Históricas e Cartuchería Metálica o prezo da inscripción será de 10 € que cubrirán dúas modalidades deportivas; por cada modalidade a maiores abonaranse 2 €.

 

 

 

16.2.BAREMO 1: PUNTUACIÓNS MÍNIMAS ESIXIDAS PARA PARTICIPAR NOS CAMPIONATOS AUTONÓMICOS FASES FINAIS

Os Xóvenes Promesas e os junior non teñen que obter puntuación mínima para participar nas fases finais, só teñen que haber participado nunha das fases clasificatorias do ano da modalidade correspondente.

No resto de casos deben obterse as seguintes puntuacións mínimas:

 

MODALIDADE

SENIOR

VETERANO

VETERANO - S

VETERANO - M

PISTOLA LIBRE

480

460

440

420

PISTOLA VELOCIDADE

490

470

450

430

PISTOLA DEP. DONAS

EXENTA A PUNTUACIÓN, É NECESARIA A PARTICIPACIÓN

PISTOLA 30 + 30

EXENTA A PUNTUACIÓN, É NECESARIA A PARTICIPACIÓN

PISTOLA AIRE SENIOR

510

490

470

450

PISTOLA AIRE DONAS

 

 

 

 

CARABINA TENDIDO SENIOR

 

 

 

 

CARABINA TENDIDO DONAS

EXENTA A PUNTUACIÓN,

CARABINA 3X40 DONAS

É NECESARIA A PARTICIPACIÓN

CARABINA 3X40 SENIOR

 

 

 

 

CARABINA AIRE SENIOR

 

 

 

 

CARABINA AIRE DONAS

 

 

 

 

PISTOLA STÁNDARD

500

440

430

420

P. FOGO CENTRAL

510

450

430

420

PISTOLA 9 MM

490

430

420

410

PISTOLA AIRE VELOCIDADE SENIOR

12

10

8

6

PISTOLA AIRE VELOCIDADE DONAS

EXENTA A PUNTUACIÓN, É NECESARIA A PARTICIPACIÓN

PISTOLA AIRE STÁNDARD SENIOR

320

305

290

275

PISTOLA AIRE STÁNDARD DONAS

EXENTA A PUNTUACIÓN, É NECESARIA A PARTICIPACIÓN

KUCHENREUTER

70

MARIETTE

70

DONAL MALSON

50

VETTERLI

70

 

 

 

 1. BAREMO 2: PUNTUACIÓNS MÍNIMAS ESIXIDAS PARA FORMAR EQUIPO GALEGO NOS CAMPIONATOS DE ESPAÑA

MODALIDADE

SENIOR

VETERANO

JUNIOR

PISTOLA LIBRE

520

508

508

PISTOLA VELOCIDADE

535

523

523

PISTOLA DEP. DONAS

540

530

538

PISTOLA 30 + 30

533

PISTOLA AIRE SENIOR

558

548

548

PISTOLA AIRE DONAS

540

530

538

CARABINA TENDIDO SENIOR

580

568

568

CARABINA TENDIDO DONAS

548

548

532

CARABINA 3X40 DONAS

1000

990

990

CARABINA 3X40 SENIOR

1.100

1.075

1.075

CARABINA AIRE SENIOR

603

591

591

CARABINA AIRE DONAS

591

579

579

PISTOLA STÁNDARD

540

528

528

P. FOGO CENTRAL

554

542

542

PISTOLA 9 MM

554

542

 

P. AIRE VELOCIDADE SENIOR

22

16

16

P. AIRE VELOCIDADE DONAS

16

12

12

PISTOLA AIRE STÁNDARD SENIOR

348

342

342

PISTOLA AIRE STÁNDARD DONAS

300

280

280

KUCHENREUTER

92

MARIETTE

91

DONAL MALSON

75

VETTERLI

93

MIGUELETE

85

WITWORTH

86

PIÑAL 2

175 (20)                                        90 (13)

NUÑEZ DE CASTRO 3

180 (20)                                        92 (13)

FREIRE Y BRULL

170 (20)                                        88 (13)

F-CLASS RIMFIRE  50 METROS OPEN

290

F-CLASS RIMFIRE  50 METROS FTR

280

F-CLASS RMF C. 50 + 100 M. OPEN

570

F-CLASS RMF C.50 + 100 M. FTR

555

FCLASS 100 FTR

275

FCLASS 100 OPEN

280

FCLASS 300 FTR

272

FCLASS 300 OPEN

275

FCLASS 600 FTR

288

FCLASS 600 OPEN

290

FCLASS 900 FTR

270

FCLASS 900 OPEN

272

 

 

 

 1. BAREMO 3: PREMIOS A PERCIBIR POR BOAS PUNTUACIÓNS NOS CAMPIONATOS GALEGOS

 

MODALIDADE

SENIOR

VETERANO

VETERANO - S

VETERANO - M

JUNIOR

PISTOLA LIBRE

525

515

505

495

518

PISTOLA VELOCIDADE

546

536

526

516

539

PISTOLA DEP. DONAS

554

544

534

524

547

PISTOLA 30 + 30

----

----

----

----

547

PISTOLA AIRE SENIOR

567

557

547

537

560

PISTOLA AIRE DONAS

559

549

539

529

552

CARABINA TENDIDO SENIOR

590

580

570

560

583

CARABINA TENDIDO DONAS

563

551

539

----

554

CARABINA 3x40 DONAS

1.018

1.000

978

958

1.010

CARABINA 3x40 SENIOR

1.118

1.098

1.078

1.058

1.110

CARABINA AIRE SENIOR

613

603

593

583

606

CARABINA AIRE DONAS

606

596

586

576

599

PISTOLA STÁNDARD

547

537

527

517

540

P. FOGO CENTRAL

564

554

544

534

----

PISTOLA 9 MM

567

557

547

537

----

P.  AIRE VELOCIDADE SENIOR

25

22

19

16

22

P.  AIRE VELOCIDADE DONAS

17

14

11

8

16

PISTOLA AIRE STÁNDARD SENIOR

353

345

337

329

348

PISTOLA AIRE STÁNDARD  DONAS

325

317

309

301

320

KUCHENREUTER

95

MARIETTE

93

DONAL MALSON

77

VETTERLI

95

MIGUELETE

88

WITWORTH

90

PIÑAL

                    178 (20)                                          92 (13)               

NUÑEZ DE CASTRO 3

                      182 (20)                                          94 (13)

FREIRE Y BRULL

                    175 (20)                                          90 (13)

F-CLASS RIMFIRE  50 M. OPEN

296

F-CLASS RIMFIRE  50 M. FTR

290

F-CLASS RMF C. 50 + 100 M. OPEN

591

F-CLASS RMF C.50 + 100 M. FTR

575

FCLASS 100 FTR

285

FCLASS 100 OPEN

295

FCLASS 300 FTR

293

FCLASS 300 OPEN

295

FCLASS 600 FTR

294

FCLASS 600 OPEN

296

FCLASS 900 FTR

274

FCLASS 900 OPEN

280

 

 

 1. BAREMO XP: XÓVENES PROMESAS

Na reunión mantida o   23/04/2016,   entre a FE.GA.TO. e os  Clubs que  contan con tiradores xóvenes promesas,  acordouse,  entre  outras,  confeccionar  unha  táboa  de  puntuacións  que  permitise,  tanto  a  Clubs  como tiradores, coñecer de antemán as puntuacións que teñen que acadar os tiradores xóvenes promesas para poder optar a unha bolsa por participar no  Campionato de España.

Do estudo efectuado, e atendendo ó nivel de tiro dos xóvenes promesas a nivel Nacional, creouse o presente cadro de puntuacións, polo tanto,  aqueles tiradores que consigan nos Campionatos Galegos as puntuacións que se reflictan na Columna “A”  terán dereito ó 100% da bolsa que se estableza para tal fin,  cun máximo de 150,00 €.

Se   o  numero  de  tiradores  do  Grupo  “A”  non  fora  suficiente  para  formar  equipo,  recurririase  ós  tiradores  con puntuacións do  Grupo  “B” inscritos para completar  o  equipo. Estes tiradores elixidos só  terían dereito o  50% de bolsa. Tamén se poderán formar equipos á solicitude dos tiradores que non dean as puntuacións, ainda sabendo que non teñen dereito a ningun tipo de axuda, en tal caso deberán solicitalo por escrito a FEGATO.

Ademais  de  estas  axudas  os  tiradores  xóvenes  promesas  tamén   terán  dereito  a  cobrar  as  axudas  polas  medallas individuais que consigan.

 

Modalidade PISTOLA

“A” (Axuda 100%)
A partires de:

“B” (Axuda do 50% só no caso
de formar parte do equipo). Dende:

Sub 23 Masculino

542

532

Sub 23 Femenino

538

528

Xuveniles Masculinos

540

530

Xuveniles   Femininos

538

528

Cadetes Masculinos

348

338

Cadetes Femininos

348

338

Infantís Masculinos

340

330

Infantís Femininos

340

330

Alevins Masculinos

200

195

Alevins Femininos

200

195

Benjamins Masculinos e Femininos

155

150

Modalidade CARABINA

 

 

Sub 23 Masculino

602,00

592,00

Sub 23 Femenino

602,00

592,00

Xuveniles Masculinos

592,00

582,00

Xuveniles Femininos

592,00

582,00

Cadetes Masculinos

395,00

385,00

Cadetes Femininos

395,00

385,00

 Infantís Masculinos

381,00

371,00

 Infantís Femininos

381,00

371,00

Alevins Masculinos

230,00

220,00

Alevins Femininos

230,00

220,00

 

 

 

16.6.   BAREMO DE PUNTUACIÓNS PARA ASCENDER OU RENOVAR LICENZAS “F” DE 2ª, OU 1ª

 

MARCAS MÍNIMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES OFICIAL

 

 

  Autonómicas

Nacionales

 

A) PRUEBAS PRECISION

 

 

 

 • SENIORS

2ª Cat.

1ª Cat.

Carabina Tendido

460

540

Carabina 3 X 40

935

980

Carabina Aire Comprimido

         480

530

Carabina Blanco Móvil 10 m

400

440

Carabina Blanco Móvil 50 m.

430

470

Pistola Velocidad

480

520

Pistola Libre

470

510

Pistola Stándard

440

500

Pistola Fuego Central

450

510

Pistola 9 mm.

430

490

Fusil Grueso Calibre. 3X40

850

900

Fusil.Grueso calibre 3X20

420

470

Fusil Grueso CalibreTendido

450

500

 • DAMAS

 

 

Carabina Tendido

450

505

Carabina 3 X 20

440

480

Fusil Grueso Calibre. 3X20

400

450

Fusil Grueso Calibre Tendido

430

470

Pistola Deportiva

450

500

 

 

 • JUNIORS MASCULINOS

 

 

Carabina Tendido

450

490

Carabina 3 X 40

850

920

Pistola 30 + 30

440

460

Pistola Libre

410

450

Pistola Velocidad

430

470

Pistola Stándard

400

440

 

 

 

 

 • JUNIORS FEMENINOS

 

 

Carabina Tendido

420

460

Carabina 3X 20

440

470

Pistola Deportiva

420

450

 

 1. PRUEBAS DE RECORRIDOS DE TIRO – I.P.S.C.

 

2ª Cat.                                                 1ª Cat.

 

40,00 a 59,99%                                               60,00 a 100%

 

E) PRUEBAS DE F-CLASS/LARGA DISTANCIA

1. ICFRA

2ª Cat.

1ª Cat.

Rifle F-Class Open

 

 

60 disparos (300m., y 600, 800, 900 y 1000 yardas)

260

280

Rifle F-Class F/TR

 

 

60 disparos (300m., y 600, 800, 900 y 1000 yardas)

240

260

 

 

2. RFEDETO

Carabina F-Class Rimfire Open

2ª Cat.

 

1 ª Cat.

60 disparos (100 y 200m.)

270

 

280

Carabina F-Class Rimfire Restricted 60 disparos   (100 y 200m.)     

250   270

        

 1. CATEGORIA VETERANOS PRECISIÓN, ARMAS HISTÓRICAS, RECORRIDOS DE TIRO, ALTA PRECISIÓN Y LARGA DISTANCIA.

 

 1. Las normas de participación deportiva aprobadas en Comisión Delegada determinan que los deportistas veteranos en lo sucesivo conservarán la categoría conseguida y, no exigiéndoles acreditar la puntuación mínima establecida para participar en competiciones oficiales, siendo sí obligatoria dicha participación a los efectos de renovar su licencia.

 

 1. Quienes ya siendo veteranos pretendan ascender de categoría, sí deberán cumplir con los requisitos establecidos para el resto de tiradores.

 

 1. Los resultados obtenidos con armas de aire comprimido no son válidos para la obtención / renovación de la Licencia de Armas de Concurso de Tiro Deportivo.