Normas Competicións

 

NORMAS DE COMPETICIÓN DE PRECISIÓN PARA O ANO 2019

  (Aprobadas na Asemblea Xeral de data 15/12/2018)


 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN NOS CAMPIONATOS AUTONÓMICOS  CLASIFICATORIOS,FINAIS E NACIONAIS  DA  MODALIDADE DE  PRECISIÓN PARA O ANO 2019

 

 Segundo o artigo 19 da Lei 3/2012, de data 2 de abril, do deporte de Galicia só serán competicións oficiais as que figuran como tales  no calendario da Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

As competicións oficiais da Federación Galega de Tiro Olímpico (FEGATO) publicaranse nun calendario oficial, e rexeranse polas súas propias normas de organización e técnicas, tendo como supletorias o estipulado nos regulamentos da ISSF, MLAIC, IPSC e ICFRA, así como os xerais e específicos da Real Federación Española de Tiro Olímpico. A FEGATO, como organizadora das Competicións no ámbito Autonómico, poderá introducir as modificacións ou adaptacións que considere oportunas e necesarias para o mellor desenvolvemento das mesmas.

 

Calquera situación non prevista nestas normas será o Comité designado en cada competición o que decida e resolva sobre o particular e, en última instancia, o Comité de Apelación da Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Nas Modalidades da MLAIC e Cartuchería Metálica, só se celebrarán competicións nas modalidades de Mariette, Kuchenreuter, Vetterli e Donal Malson Piñal (agrupando pistola e revolver) e Núñez de Castro (fusil libre).

A Competición por Equipos de  Clubs se disputará nas modalidades de : “Peterlongo”, “ Forsyth”, “Pfzorheim”, Piñal, e Núñez de Castro , Freire y Brull, e Whitworth.    

 

Nas competicións do Calendario Nacional que no estean organizadas directamente por la RFEDETO, será responsabilidade do Club organizador o cumplimento do establecido nos Reglamentos Técnicos  declinando a FEGATO cualquera responsabilidade o respecto.

 

Para participar nos campionatos  autonómicos e  nacionais haberán de observarse as seguintes normas:

 

 

 

TIRADORES

 

 • Para participar nas competicións programadas pola Federación Galega de Tiro Olímpico deberán ter a Licenza federativa en vigor.

 

 • Os tiradores deberán xestionar a sua licenza federativa a través do Club asociado. A cota de xestión da licencia de 3 euros só se aboará para aquelas licenzas que xestionen os Clubs antes do 1 de Xullo.
 • Os tiradores júniors que  desexen participar en modalidades nas que se empreguen armas de fogo que inclúan a súa clase de tirador, teñen, como requisito indispensable, que ter cumpridos os 18 anos de idade e posuír a Licenza de armas en vigor.

 

  -   Os tiradores maiores de 16 anos e menores de 18 años que participen en  competicións nas que se utilicen armas de fogo, deberán cumprir integramente  co disposto no Artigo 109 e concordantes do Real Decreto 137/1993, de 29 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Armas", polo tanto os tiradores de 16 a  18 anos, que cumpran co disposto no Regulamento de Armas, poderán participar na clase de tirador "júnior", aínda que é unha categoría superior a súa, debido a que en  armas de fogo non hai categoría xuvenil".

 

 

 

Participación de deportistas extranxeiros

A participación de deportistas extranxeiros nas Competicións Oficiais  rexirase, ademáis do establecido no  Regulamento de Réximen Interior, por os seguintes apartados:

 

Deportistas Residentes en España

A súa participación queda condicionada ós mesmos requisitos exigidos ós tiradores galegos: marcas mínimas, Licenza Federativa do ano do curso, etc.

 

Nas clasificacións individuais non poderán proclamarse campións, subcampións ou terceiro, si bien aparecerán na acta de resultados no posto que houberan obtido.

 

Nas modalidades olímpicas, no poderán participar en Finais Olímpica.

 

Deportistas Non  Residentes en España

A) Comunitarios: Poderán participar en competicións oficiais, tanto a título individual como formando parte de equipos de clubs en aqueles casos que a lexislación particular o permita, sempre que demostren a súa afiliación a Entidad Deportiva que desexen representar e estean en posesión da Licenza federativa.

 

Nas  clasificacións individuais non poderán proclamarse campión, subcampión o terceiro, nin participar en final olímpica, se ben aparecerán na acta de resultados no posto que houberan obtido.

 

Deberán estar en posesión da Tarxeta Europea de Armas o en caso contrario obter autorización das autoridades españolas para a entrada e salida das armas.

 

B) Non Comunitarios: Non poderán participar en competicións oficiais de ámbito estatal.  Exclusivamente e dentro de acordos puntuais,  poderase permitir a participación de extranxeiros  non comunitarios e non residentes fora de concurso e previa invitación da FEGATO,  tendose en conta  en cada momento o principio de reciprocidade internacional. En ningún caso poderán participar na final olímpica. Deberán estar en posesión da Tarxeta Europea de Armas o en caso contrario, obter permiso das autoridades españolas para a entrada e salida das suas armas.

                                 

Clases de tirador

 

Xóvenes Promesas (modalidades de aire)                                                                                              

 • Categorías Inferiores: tiradores masculinos e femininos menores de 11 anos
 • Alevins: tiradores masculinos e femininos entre os 11 e os 12 anos 
 • Infantís: tiradores masculinos e femininos entre os 13 e os 14 anos
 • Cadetes: tiradores masculinos e femininos entre os 15 e os 16 anos
 • Xuveniles: tiradores masculinos e femininos entre os  17 e os 18 anos
 • Sub-23: tiradores masculinos e femininos entre  os 19 e os 22 anos

 

Outras Clases

 • Juniors: tiradores  masculinos e femininos entre os 19 e os 20 anos
 • Séniors: homes entre os 21 anos e os 54 anos
 • Donas:  mulleres entre os 21 anos e os 54 anos
 • Veteranos: tiradores  masculinos e femininos entre os  55 e   63 anos
 • Veteranos Senior: tiradores masculinos e femininos entre os 64 e 71 
 • Veteranos Master: tiradores masculinos e femininos a partires dos 72 anos

 

Nota: En competicións as Categorías Veterano Senior e Master formarán unha única categoría: Veteranos SM.

 

Cambios de clase de tirador

 

Todos os tiradores cambiarán de clase  no mesmo ano no que cumpran a idade mínima fixada.

 

Os tiradores que desexen participar en clases de idade superior a que posúen, excepto na de veteranos, deben comunicalo á FEGATO antes de participaren en calquera competición que esta organice e  renunciar á que posúe non podendo participar, durante o ano,  noutra distinta  á que elixiu.

 

Os tiradores que pasen  a clase veteranos, teñen a posibilidade de renunciar a dita clase  mediante solicitude por escrito á FE.GA.TO, que debe presentar antes do día 30 de Novembro do ano en curso; o incumpremento deste requisito en tempo e forma invalidará a pretensión do tirador, non pudendo ser inscrito na categoría senior. Unha vez efectuada a renuncia á clase de veterano manteráse a de senior durante toda a temporada.

 

PROBAS DE OBTENCIÓN LICENZA  DE  ARMAS DE CONCURSO TIPO “F”

 

Os tiradores federados interesados en presentarse a  proba para a obtención da “Licenza de Armas de Concurso Tipo “F” deberán cumprir os seguintes requisitos:

 

 • Ter cumpridos os 18 anos.
 • Estar en posesión da Licenza  Federativa do ano en curso.
 • Levar federado un  mínimo de 2 meses  Inscribirse coa antelación suficiente, o mércores da semana anterior á data fixada para o exame,  na FEGATO, establecéndose como hora de peche as 20,00 horas.
 • Presentar no momento da inscrición o xustificante de abono das tasas, por importe de 40,00 €, e o certificado de aptitude para a práctica do tiro deportivo con armas de fogo, expedido por un club que dispoña das instalacións regulamentadas para realizar os adestramentos; no caso de non dispor destas, as certificacións de aptitude tamén deberán ser asinadas  polo presidente ou secretario do Club onde se realizaron as prácticas de tiro.

 

Os tiradores que xa tiveron licenza tipo “F”, cando  retornan a actividade deportiva  e unha vez dispoñan de licenza federativa, poderán  examinarse sen facer o curso de iniciación nin ter que esperar os dous meses. Deberán presentar o último permiso de armas, non podendo realizar o exame de non o ter caducado. Neste caso o interesado deberá solicitar, perante a súa Intervención de Armas,  a renuncia do permiso e unha vez obtida xa poderá  realizar o exame 

 

Os aspirantes a obtención dá licenza de armas tipo “F” que  presentandose o exame  por primeira vez  non consigan a puntuación mínima esixida daráselles unha segunda oportunidade sen ter que aboar  as taxas do exame. Tampouco  aboarán de novo as  taxas aqueles aspirantes que inscritos na proba non puideran asistir e houberan xustificado.

 

 

 

COMPETICIÓNS INTERPROVINCIAIS PARA O ASCENSO DE CATEGORÍA

 

Poderán participar  todos os tiradores, en posesión da Licenza federativa do ano en curso, que teñan Licenza de armas  Tipo “F” de 3ª Clase e que desexen ascender a 2ª Clase.

 

 

Inscricións

 

 • Tiradores: Deberán formalizar as súas inscricións  a través do Club de pertenza.
 • Clubs: Remitiran as inscricións a FEGATO, de acordo coas normas, tendo en conta que:
 • O prazo de inscrición remata 6 días antes da celebración do campionato establecéndose como hora de peche as 18,00 horas.
 • A cota de inscrición é de 6,00 €,  e será ingresada na conta da FEGATO antes de que remate o prazo de inscrición.
 • A solicitude de inscrición debe enviarse por escrito á FEGATO, achegándose o xustificante de ingreso.

 

 

 

MODALIDADES DA “I.S.F.F.”  E  “M.L.A.I.C.”

                                         

 

CAMPIONATOS AUTONÓMICOS CLASIFICATORIOS (PROVINCIAIS)

 

 

Poderán participar todos os tiradores con Licenza federativa do ano en curso.

 

Os tiradores con Licenza federativa correspondente a outra provincia poderán participar fóra de concurso e só a efectos de puntuación para á participación nos campionatos autonómicos finais,  ascenso de clase  ou renovación da Licenza de armas.

 

Inscricións

 

 • Tiradores: Deberán formalizar as súas inscricións  a través do Club de pertenza.
 • Clubs: Remitiran as inscricións a FEGATO, de acordo coas normas, tendo en conta que:
 • O prazo de inscrición remata 6 días antes da celebración do campionato establecéndose como hora de peche as 18,00 horas.
 • A cota de inscrición é de 6,00 €,  e será ingresada na conta da FEGATO antes de que remate o prazo de inscrición.
 • A solicitude de inscrición debe enviarse por escrito á FEGATO, achegándose o xustificante de ingreso.
 • Se algún tirador non poidese participar  nun Campionato Provincial  por estar competindo  nunha proba, de rango superior,  da Federación  Española o Galega se lle dará por clasificado para a Fase Final.
 • Os tiradores inscritos, de non  poder participar, teñen a obriga de comunicalo á organización coa maior brevidade posible.

 

Sorteos:

 

Nas datas seguintes ó peche da inscrición celebrarase o sorteo correspondente ós postos,  tandas,  etc., así como as horas de competición.

 

 

Trofeos*

 

1  Participante na Modalidade ou na Clase 

 •  Diploma

2 Participantes na Modalidade ou na Clase 

 • 1º  Diploma
 • 2º  Diploma

3 Participantes na Modalidade ou na Clase 

 • 1º  Medalla e diploma
 • 2º  Diploma
 • 3º  Diploma

4 a 5 participantes na modalidad ou na Clase 

 • 1º Medalla e Diploma
  • 2º Medalla e Diploma
  • 3º , 4º e 5º Diploma

6 ou mais participantes na Modalidade ou na Clase 

 • 1º ,2º e 3º Medalla e diploma
  • 4º,5º e 6º diploma

* a medalla poderá ser sustituida por trofeo

 

Nos campionatos autonómicos clasificatorios non se celebrarán finais olímpicas.

 

 

CAMPIONATOS AUTONÓMICOS  FASES FINAIS

 

Poderán participar:

 

 • Todos os tiradores que interveñan  nos campionatos autonómicos clasificatorios e que acaden as puntuacións  mínimas que, para cada modalidade e clase, se sinalan no anexo como BAREMO “A”.

 

 • Os tiradores que no campionato autonómico final do ano anterior acadasen, nesa modalidade e clase, a puntuación que se sinala no anexo como BAREMO “A”. 

 

Xovenes Promesas: Poderán  participar  todos os tiradores que o houberan feito na Fase Clasificatoria, da  Modalidade, do ano en curso e tamén aqueles que o fixeran  na correspondente Fase Final do ano anterior sen ter en conta a clase.

 

Nas modalidades olímpicas celebraranse finais sempre que no campionato participen polo menos 8 tiradores,  agás na modalidade de Pistola Velocidade que se realizará con 6 tiradores. (ver notas aclaratorias)

 

Inscricións:

 

 • Tiradores: Deberán formalizar as súas inscricións  a través do Club de pertenza.
 • Clubs: Remitiran as inscricións a FEGATO, de acordo coas normas, tendo en conta que:
 • O prazo de inscrición remata 6 días antes da celebración do campionato establecéndose como hora de peche as 18,00 horas.
 • A solicitude de inscrición debe enviarse por escrito á FEGATO.
 • A cota de inscrición será gratuíta en todas as modalidades agás a de Percorridos de Tiro e FClass que a fixará o club organizador .
 • Os tiradores inscritos, de non  poder participar, teñen a obriga de comunicalo á organización coa maior brevidade posible.

Sorteos:

 

Nas datas seguintes ó peche da inscrición celebrarase o sorteo correspondente ós postos,  tandas,  etc., así como as horas de competición e finais se as houbese por razóns da modalidade.

 

Será responsabilidade do tirador comprobar que tanto a súa inscrición coma os seus datos foron incluídos correctamente nas listas expostas. Calquera erro detectado deberá comunicárselle, antes do Xoves anterior á data da celebración,  ó comité organizador  para a súa corrección, de non facelo así o día da competición o Comité Organizador poderá negarlle a participación aínda que o erro non sexa responsabilidade do tirador.

 

 

CAMPIONATOS AUTONÓMICOS FASES FINAIS  DE CLUBS:

 

 • Os clubs, para poder participar nos campionatos galegos fases finais de clubs, deberán estar inscritos na Federación Galega de Tiro Olímpico  e ter aboado  o canon federativo do ano en curso.

 

 • Os tiradores que participen  só poderán representar o club que figure na súa licenza federativa.

 

 • Os equipos constarán de tres tiradores, podendo presentar cada club os equipos que desexe. Poderán ser de calquera clase de tirador  que compitan o mesmo día e baixo condicións semellantes, tendo que ser obrigatoriamente da mesma modalidade.

 

 • Nas modalidades de Avancarga e Cartuchería Metálica os equipos estarán formados por tres tiradores. Só se presentarán equipos nas modalidades de “Peterlongo”, “ Forsyth”,  “Pfzorheim”, Piñal e Núñez de Castro.   

 

 • Celebraranse ó mesmo tempo cos campionatos autonómicos finais, agás a Copa Galicia, polo que os tiradores participantes deben cumprir as esixencias destes. Ó rematar cada campionato darase unha clasificación individual e outra dos equipos por clubs e modalidade.

 

             

Premios:

 

Diploma ós 1º, 2º e 3º equipos clasificados.

 

 

CAMPIONATOS AUTONÓMICOS  FASES PRELIMINARES CAMPIONATOS DE ESPAÑA

 

Para o ano 2019 terán recoñecemento de Fases Preliminares dos Campionatos de España e  serán consideradas  por la RFEDETO, validas os efectos de renovación de 1ª ou ascenso a 1ª categoría da Licenza de Armas Tipo “F”   as Fases Finais das Modalidades seguintes:

 

 • Pistola Libre                                          - Pistola Velocidade    - Pistola Deportiva Donas e 30+30
 • Pistola Estándar                                    - Pistola Fogo Central    - Pistola 9 mm
 • Carabina Tendido                                  - Carabina 3x20 e 3x40
 • Percorrido de Tiro
 • Cartucherìa Metálica

      

 

RECLAMACIÓNS E  APELACIÓNS.

 

Calquera tirador ou Delegado Federativo ten dereito  a reclamar ou apelar os feitos ou decisións que se produzan nunha competición e afecten os seus intereses deportivos. De suceder isto, deberá facelo en tempo e forma de acordo cos procedementos que sinala o Regulamento da I.S.S.F. nos artigos correspondentes, e a súa reclamación será resolta polos Xurados de Competición/Clasificación /Apelación.

O depósito que debe acompañar será de 50,00 €  que será devolto se a reclamación é aceptada.

No caso de desacordo coa decisión do Xurado de Competición ou Clasificación, e se recorre ao Xurado de Apelación o depósito será de 60,00 € que, xunto co inicial de 50,00 €, serán devoltos se se confirma xustificada a Apelación.

 

AXUDAS EN CAMPIONATOS AUTONÓMICOS FASES FINAIS

 

Premios en metálico:

                                                             

Durante o presente ano aboaranse en premios en metálico para desprazamentos e estancias as que se sinalan no BAREMO “D”, que está establecido para todas as clases exceptuando os xóvenes promesas, que se regulan no BAREMO E.

 

Para poder cobrar os premios en metálico ou bolsas de axuda, os tiradores teñen que cumprir coa condición política de galego que ben establecida no Artigo 3.1 da lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, pola que se aproba o Estatuto de Autonomía de Galicia no que se di expresamente que gozan da condición política de galegos os cidadáns españois que, de acordo coas leis xerais do Estatuto, teñan a vecindade administrativa en calquera dos municipios de Galicia.

 

Trofeos*

 

 • 1  Participante na Modalidade ou na Clase
  • Diploma

 

 • 2  Participantes na Modalidade ou na Clase
  • 1º  2º  Diploma

 

 • 3 Participantes na Modalidade ou na Clase
  • 1º  Medalla e diploma
  • 2º e 3º Diploma
  •  
  • 4 a 5 participantes na modalidad ou na Clase
  • 1º e 2º Medalla e Diploma
   • 3º, 4º e 5º Diploma
   •  
 • 6 ou mais participantes na Modalidade ou na Clase
  • 1º ,2º e 3º Medalla e diploma
  • 4º,5º e 6º diploma
  •  

Ó final de cada campionato autonómico final  entregaranse as  medallas* e diplomas asignados (a medalla poderá ser sustituida por trofeo).

 

 

XXX EDICIÓN DA COPA GALICIA

 

A Copa Galicia disputarase  de maneira rotativa nas Modalidades de:

 

 • Pistola Aire 60 (Mixto)
 • Carabina Aire 60 (Mixto)

 

 • Poderán  participar os 15 tiradores máis destacados de todas as  clases de tirador agás xuvenís e inferiores.  A clasificación  farase entre aqueles que acaden  as mellores puntuacións no Campionato Autonómico Final da Modalidade a disputar.  

 

 • A puntuación de clasificación será a puntuación individual  sen final.

 

 • De existires empate para a clasificación  procederase o desempate seguindo o establecido nas normas I.S.S.F. 

 

 • Para a súa celebración será necesario unha participación mínima de dez (10) tiradores, de non cumprirse este requisito disputarase na modalidade seguinte.

 

 • Os tiradores que se clasifiquen  teñen, obrigatoriamente, que solicitar a súa inscrición.

 

 • As normas e prazos de inscrición serán os mesmos que se aplican para os Campionatos Autonómicos Finais.

 

 

Trofeos

     

1º, 2º e 3º    Copa ou medalla e diploma

4º, 5º y 6º     Diploma

do 7º             en diante Diploma de participación

 

 

 

 

 

 

 

Gañadores das últimas edicións

 

 

ANO

MODALIDADE

GAÑADOR

PUNTOS

CON FINAL

1999

Pistola Aire 40

Manuela Garabal Piñeiro

374

-------

1999

Pistola Aire 60

Manuel Martínez Varela

571

668,5

2000

Pistola Libre

Carlos Iglesias Pérez

540

624,5

2001

Pistola Aire 40

Manuela Garabal Piñeiro

371

------

2001

Pistola Aire 60

Manuel  Martínez Varela

570

667,6

2002

Pistola Aire 60

Manuel Martínez Varela

566

664.8

2003

Pistola Aire 60

Manuel Martínez Varela

572

664,7

2004

Pistola Aire 60

Jose Luis Fernandez Flores

574

669,7

2005

Pistola Aire 60

Julio Rivas Iglesias

580

681,3

2006

Pistola Aire 60

Manuel Martinez Varela

572

669,1

2007

Pistola Aire 40

Evelyn Manchon Maume

373

470,4

2007

Pistola Aire 60

Julio Rivas Iglesias

581

683,2

2008

Pistola Aire 40

Manuela Garabal Piñeiro

371

371,00

2008

Pistola Aire 60

Manuel  Martinez Varela

577

677,80

2009

Pistola Aire 40

Manuela Garabal Piñeiro

360

458,7

2009

Pistola Aire 60

Manuel  Martinez Varela

572

670,60

2010

Pistola Aire 40

Nuria Garcia Gonzalez

366

454,90

2010

Pistola Aire 60

José Luis Fernández Flores

569

664

2011

Pistola Aire 40

Andrea Barrio Arias

363

457,40

2011

Pistola Aire 60

Miguel Sanchez Gomez

562

660,90

2012

Pistola Aire 40

Andrea Barrio Arias

379

475,20

2012

Pistola Aire 60

Marco Veiga Fernandez

564

660,40

2013

Pistola Aire 40

Andrea Barrio Arias

372

189,90

2013

Pistola Aire 60

Dario Piroscia Penado

548

194,80

2014

Pistola Aire 60

Julio Rivas Iglesias

560

195,00

2015

Pistola Aire 40

Andrea Barrio Arias

358

182,3

2016

Pistola Aire 60

Gervasio Murado

554

194,0

2017

Pistola Aire 40

Beatriz Pereira Lama

362

221,9

 

 

 

CAMPIONATOS NACIONAIS

 

Inscricións

 

 • Os tiradores e Clubs deberán formalizar as inscrición  nos impresos oficiais da RFEDETO, e os  enviarán  a FEGATO  72 horas antes de que finalice o prazo sinalado pola RFEDETO para ás Federacións Autonómicas. As inscricións deben acompañarse do xustificante de ingreso.

 

 •  Rematado o prazo ná FEGATO, (72  horas antes),   seguiránse admitindo inscricións ata que remate o prazo dá Nacional pero estes tiradores xa non formarán  parte dos equipos Galegos que se formen

 

 • Os importes das inscricións deberán ser ingresados  na conta da Federación Galega, aperturada en “ ABANCA” co número ES83 2080-5500-4130- 4011-3430,  antes de que remate o prazo de inscrición.

 

 • Para a emisión de certificados de resultados,  só se certificarán, a petición dos tiradores, aquelas medallas conseguidas nas competicións de nivel español  das que se teñan  Actas.

 

 

AXUDAS PARA OS CAMPIONATOS DE ESPAÑA ( Modalidades de Precisión e Armas Históricas)

 

 

 1. FORMACIÓN DE EQUIPOS

 

 • A  FEGATO, sempre que o estime conveniente, en base ó nivel dos posibles asistentes e si as condicións económicas o permitan, enviará un (1) equipo galego que represente a Galicia nos campionatos de España.

 

 • Para poder formar parte do equipo Galego os tiradores deberán ter a mesma categoría deportiva na FEGATO que na Real Federación Española de Tiro, de non ser así non serán seleccionados para a formación de equipos galegos nos campionatos  nacionais.

 

 • Os equipos da FEGATO estarán compostos por tres tiradores e formaranse da seguinte maneira:

 

 • Os equipos se formarán cos dous primeiros clasificados  coas puntuacións mais altas  nas fases finais dos Campionatos Autonómicos sempre que acadasen as puntuacións mínimas esixidas no BAREMO “B”,  o terceiro designarase a criterio da FEGATO.
 • A puntuación de clasificación será a puntuación individual  sen final.
 • De existires empate para a clasificación procederase o desempate atendendo ó regulamento da competición en cuestión.
 • Un tirador representará a Galicia cando así o propoña a FEGATO mediante a súa inscrición oficial.
 • Os componentes deste equipo  abonaráselle o importe das inscricións e as cotas das modalidades das que formen  equipo.

 

Axudas

 

As  axudas programadas para as distintas probas dun campionato non serán acumulables, obtendo o tirador a de maior contía.

 

Para o presente ano aboaranse en concepto de  axudas  para desprazamentos e estancias as seguintes cantidades:

 

 • Na Comunidade Autonómica........................................... 100,00 €
 • Ata  500 km, a contar dende a sede federativa................ 270.00 €
 • A partir de 500 km ........................................................... 300.00 €

 

Os tiradores dos Equipos Galegos que nun mesmo campieiro e sucesivos días de competición unha axuda, de 40,00 €

Tamén percibirán  axuda nos campionatos de España os tiradores que obteñan as puntuacións que, para cada modalidade, se indican no BAREMO “C”Se o Campionato  celébrase  na Comunidade Galega a axuda será de  150,00 €.

                                                                                  

             

Os tiradores que  representen á Federación Galega de Tiro Olímpico, deberán utilizar a uniformidade tanto a nivel individual como por equipos, finalizar a competición e no caso que resulte clasificado esperar á entrega de trofeos e  recibir a honra que lle corresponda; de non facelo así se entenderá  que renuncia á axuda.

 

A  xunta directiva da FEGATO, previa aprobación da Comisión Delegada, poderá aumentar  ou diminuír as axudas segundo as disposicións económicas.

 

 

 1.  FORMACIÓN DE EQUIPOS INCOMPLETOS

 

No caso de que  só  “un” ou ”dous”  tiradores  cumpran coas condicións do punto “1”, a FEGATO. podería  completar o equipo  cos tiradores  inscritos que teñan as máximas puntuacións aínda que  non alcanzasen  os puntos que se piden no  BAREMO “B”.

 

A estes tiradores, que completan o equipo, abonaráselles o importe das inscricións e as cotas das modalidades das que formen  equipo. No caso de que o equipo consiga  algunha medalla, sempre que participasen polo menos tres equipos doutras autonomías, se lles daría, en función desta, a  axuda seguinte:

 

 • Medalla de Ouro.............................................................. 200,00 € (150,00 € na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Prata.............................................................. 150,00 € (100,00 €  na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Bronce........................................................... 100,00 €  (75,00 € na Comunidade Autonómica)

 

Os tiradores dos Equipos Galegos que nun mesmo campionato representen a Galicia en varias modalidades percibirán polo terceiro e sucesivos días de competición unha axuda, de 40,00 €.

 

 Ademais das anteriores tamén se lles aplicará o BAREMO “C” alternativamente.

 

As  axudas programadas para as distintas probas dun campionato non serán acumulables, obtendo o tirador a de maior contía

 

 

 

 

 

 

 

  1.1.2  AXUDA INDIVIDUAL

 

Se non se formase equipo,   a FE.GA.TO, concederá a  axuda establecida para  aqueles tiradores que nos campionatos Galegos houberan alcanzado a puntuación esixida para a modalidade no Baremo “D”.

 

Os tiradores do punto 1, 1.1 e 1.1.2 que representen á Federación Galega de Tiro Olímpico, deberán utilizar a uniformidade tanto a nivel individual como por equipos, finalizar a competición e no caso que resulte clasificado esperar á entrega de trofeos e  recibir a honra que lle corresponda; de non facelo así se entenderá  que renuncia á axuda.

 

 1.  FORMACIÓN DE EQUIPOS  A PETICIÓN PROPIA

A FEGATO, a petición dos tiradores inscritos, poderá  formar equipos  que a representen nos Campionatos de España sempre que:

 • Os tiradores interesados, e que cumpren as condicións xerais para formar equipo, deben solicitar por  escrito a súa vontade de formar equipo sabendo que non teñen dereito á axuda.
 • A  FEGATO  só  aboaría os gastos de inscrición dos equipos.  En caso de conseguir algunha  medalla se lles daría, a cada un dos compoñentes, sempre que participasen polo menos tres equipos doutras autonomías, as axudas seguintes:
 • Medalla de Ouro.............................................................. 200,00 €  (150,00 € na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Prata.............................................................. 150,00 €  (100,00 €  na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Bronce........................................................... 100,00 €  (  75,00 € na Comunidade Autonómica)
 •  
 • Ademais das anteriores tamén se lles aplicará o BAREMO “C” alternativamente.

 

 • As  axudas programadas para as distintas probas dun campionato non serán acumulables, obtendo o tirador a de maior contía.

 

 • Os compoñentes do equipo galego que resulten clasificados deberán esperar a entrega de trofeos e  recibir a honra que lles corresponda. Proporcionaráselles vestimenta con anagramas da FEGATO, que deberán usar, obrigatoriamente, na entrega de trofeos, medallas ou diplomas.

 

 • En todos os casos as inscricións deben ter entrada antes das 13 horas do día que finalice o prazo de inscrición na FEGATO (72 horas antes do peche na RFEDETO). Despois deste prazo os equipos que se inscriban non recibirán axuda da FEGATO.

 

 • En caso de que a FEGATO xa formase equipo para a mesma competición e modalidade, valorase se formar ou non equipos a petición propia.

 

 

2. OUTRAS AXUDAS

 

Os tiradores de  clase júnior  cobrarán as mesmas axudas que os sénior.  A puntuación que deben obter é a que se sinala no BAREMO “C”.

 

Ós tiradores júniors se os ingresos o permiten, recibirán axudas para concentracións, cursos de formación, perfeccionamento, material deportivo, vestimenta etc.

 

As inscricións dos tiradores galegos na Copa S.A.R. Princesa de Asturias serán por conta da Federación Galega, e como axuda so se abonarán as cantidades correspondentes as medallas que obteñan.

 

 

AXUDAS PARA OUTRAS COMPETICIÓNS

 

 • Copa Presidente de Armas Deportivas
 • Copa Master 100

A  FEGATO, se as condicións económicas o  permiten,  e a petición dos tiradores inscritos, poderá formar equipos que a representen en outras competicións do ámbito nacional. A FEGATO aboaría os gastos de inscrición dos equipos.  No caso de que o equipo consiga  algunha  medalla se lles concedería  a cada un dos compoñentes, sempre que participasen polo menos tres equipos doutras autonomías, as axudas seguintes:

 

 • Medalla de Ouro.............................................................. 200,00 € (150,00 € na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Prata.............................................................. 150,00 € (100,00 €  na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Bronce........................................................... 100,00 € (  75,00 € na Comunidade Autonómica)

 

"Para poder cobrar os premios en metálico ou bolsas de axuda, os tiradores teñen que cumprir coa condición política de galego que ben establecida no Artigo 3.1 da lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, pola que se aproba o Estatuto de Autonómia de Galicia no que se di expresamente que gozan da condición política de galegos os cidadáns españois que, de acordo coas leis xerais do Estatuto, teñan a vecindade administrativa en calquera dos municipios de Galicia."

Armas Históricas

 

Nas fases de clasificación para o Campionato de Europa de Armas Históricas(CEAH), percibirán axuda os tiradores que o final destas cumpran as seguintes condicións:

 

 • 300.00.- € - os que asistan ás cuatro fases e queden entre os oito primeiros postos
 • 240.00.- € - os que asistan a tres fases e queden entre os oito primeiros postos
 •  

 

Xovenes Promesas

 

Na reunión mantida o  23/04/2016,  entre a FE.GA.TO. e os Clubs que contan con tiradores jovenes promesas, acordouse, entre outras, confeccionar unha táboa de puntuacións que permitise, tanto a Clubs como tiradores, coñecer de antemán as puntuacións que teñen que acadar os tiradores jóvenes promesas para poder optar a unha bolsa por participar no  Campionato de España. Do estudo efectuado, e atendendo ó nivel de tiro dos jóvenes promesas a nivel Nacional, creouse o cadro de puntuacións, chamado Taboa  “E”.  Atendendo ao cadro, os tiradores galegos que consigan nos Campionatos Fases Finais de Xovenes Promesas as puntuacións que se reflictan na Columna “A”  terán dereito ó 60% da bolsa que se estableza para tal fin, cun máximo de 150,00 €. Estes tiradores formarán o Equipo que represente a FE.GA.TO no Campionato de España. Se  o número de tiradores do Grupo “A” non fora suficiente para formar equipo recorreríase para completalo ós tiradores inscritos con puntuacións incluidas no Grupo “B”,  estes tiradores elixidos só terían dereito o 50% de bolsa.

 

Tamén se poderán formar equipos á solicitude dos tiradores que non dean as puntuacións, ainda sabendo que non teñen dereito a ningun tipo de axuda, en tal caso deberán solicitalo por escrito a FEGATO.

 

Ademais de estas axudas os tiradores jóvenes promesas tamén  terán dereito a cobrar as axudas polas medallas individuais que consigan.

                   

 

 

Copa S.A.R. Principe de Asturias: Aos tiradores Jovenes Promesas que participen no Trofeo Principe de Asturias  abonaránselle as cotas de inscrición e as medallas que consigan con arreglo a seguinte:

 

 • Medalla de Ouro......................................................... 100,00 €
 • Medalla de Prata........................................................... 75,00 €
 • Medalla de Bronce........................................................ 50,00 €

 

.

Ós tiradores xovenes promesas,  se os ingresos o permiten, recibirán axudas para concentracións, cursos de formación, perfeccionamento, material deportivo, vestimenta, etc.

 

Outros

 

Os tiradores que representen á Federación Galega de Tiro Olímpico, deberán utilizar a uniformidade tanto a nivel individual como por equipos, finalizar a competición e no caso que resulte clasificado esperar á entrega de trofeos e  recibir a honra que lle corresponda,  de non facelo así se entenderá que renuncia á axuda.

 

A negativa a formar equipo sen causa xustificada  ou o incumprimento das normas anteriores  suporá a non percepción da axuda correspondente así como o veto para formar equipos que representen á Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Para percibir as axudas programadas os tiradores teñen que cumprir co disposto no artigo 3 do Estatuto de Autonomía para Galicia.

 

De non acudir o presidente ou vicepresidente da Sección de Precisión  nomearase a un Delegado Federativo que representará á FEGATO no campionato designado, coa obriga de exerce as funcións encomendadas. Unha vez finalizada a competición deberá, á maior brevidade posible, remitir informe do desenvolvemento do Campionato para constancia da Federación. De non ir formando parte do equipo, aboaránselle os gastos de desprazamento, máis unha axuda de custo reducida  por cada día de competición, mais outra polo día anterior ó inicio da Competición.

 

Se o Delegado Federativo é compoñente dos equipos da Federación Galega de Tiro Olímpico, aboaranselle unha axuda de custo reducida por cada día de competición mais outro polo día anterior ó inicio da Competición.

 

As inscricións para participar por equipos de clubs en competicións nacionais, inscribiranse a través da Federación Galega, e esta comprobará que os compoñentes dos equipos cumpran coas normas establecidas pola Real Federación Española de Tiro Olímpico.

 

 

GASTOS POR ARBITRAXE

 

No presente ano aboaranse por gastos de arbitraxes  as seguintes cantidades:

 

Axuda de 45,00 € ( media xornada ata as 15 horas). Deducción 2% de IRPF.

 

Axuda de 90,00 € ( xornada completa). Deducción 2% de IRPF.

 

Para non especificar todas as situacións que puidesen darse aplícase o Decreto 21/1994, de 4 de febreiro, da Consellería da Presidencia e Administración Pública da Xunta de Galicia, sobre indemnizacións por razón de servizo ó persoal con destino na Administración Autonómica de Galicia.

 

Para poder arbitrar nas competicións oficiais será necesario posuír a Licenza federativa de xuiz-árbitro en vigor e que a esta teña liquidado o seguro deportivo.

 

Para aboar os gastos por actuacións doutros técnicos aplicarase o disposto no devandito decreto.

 

 


 

 NORMAS  PARA  A  PRÁCTICA DE  PERCORRIDOS DE TIRO

 

CONSIDERACIÓNS XERAIS

 

As  competicións de percorridos de tiro rexeranse  polos regulamentos técnicos oficiais de I.P.S.C. en vigor.

          

Ademais das normas vixentes de IPSC a FEGATO, como organizadora das competicións no ámbito autonómico, poderá introducir as  modificacións ou adaptacións que considere oportunas e necesarias para o seu mellor desenvolvemento.

 

A clasificación da tirada realizarase  co programa informático da Federación Internacional de I.P.S.C. ou, no seu defecto, por calquera outro contrastado polo  Comité técnico da FEGATO.

 

CLUBS

 

Os clubs interesados na práctica desta modalidade deberán estar adscritos á  FEGATO  e inscritos no Rexistro Nacional de Clubs ademais de posuír a habilitación federativa. Solicitar esta habilitación federativa  implica ter acreditada a práctica das modalidades da ISSF.

 

Todos os clubs rexistrados e habilitados para exercer as actividades de percorridos de tiro deberán coñecer e acatar as normas e regulamentos vixentes para esta modalidade.

 

Obrigatoriamente terán contratado un seguro con cobertura de responsabilidade civil e danos a terceiros         

 

ORGANIZACIÓN DE COMPETICIÓNS

 

Os clubs que desexen organizar competicións desta modalidade, ademais de cumprir coas condicións expostas nos apartados anteriores, deberán enviar á FEGATO, co  tempo suficiente, en calquera caso nunca será inferior a un mes antes da celebración da proba,  unha copia completa do programa que se vai realizar, no que deben figurar:

 

 • Os exercicios que se van realizar co seu esquema
 • Nome do director da competición e  relación de árbitros propostos
 • Formulario de inscrición e  de reclamación

-    O prazo límite de inscrición e todas as demais especificacións necesarias para a realización da competición.

          

Unha vez examinada pola Comisión técnica da FEGATO comunicarase, no prazo máximo de dez (10) días, a aceptación da proba e do programa, coas modificacións precisas se as houbera atendendo sempre á súa adecuación ó regulamento e ós puntos de vista da seguridade.

 

A FEGATO encargarse de difundir o programa da Tirada entre os clubs.

 

CARNE HABILITANTE PARA A MODALIDADE DE PERCORRIDOS DE TIRO

 

A RFEDETO atavés da súa Comisión Delegada, aprobou que para a práctica da modalidade de PERCORRIDOS DE TIRO, se expida un “carné habilitante” cuxo custo será de cinco (5,00) euros e que servirá para acreditar a práctica habitual dá modalidade.

 

Os tiradores de PERCORRIDOS DE TIRO que soliciten dito carné, deberán facelo a través do seu club de pertenza, quenes aboarán a cota de cinco (5,00) euros. A FEGATO remitirá a RFEDETO a relación de tiradores habilitados así como o importe correspondente.

 

TIRADORES

 

Todos os tiradores que desexen participar deberán estar afiliados á FEGATO e  asociados a un club que estea  recoñecido pola RFEDETO  para exercer esta actividade no  ámbito nacional.

 

Deberán acreditar a súa participación en actividades federativas de ámbito autonómico durante un ano, ou dous en ámbito provincial, nas modalidades deportivas recoñecidas pola ISSF.

 

Aparte das anteriores e demais normas deberán estar, obrigatoriamente, en posesión da Licenza de Armas de Fogo.

 

A condición de tirador que practica a modalidade de percorridos de tiro  obriga a recoñecer e acatar todas as normas e regulamentos en vigor.

 

Participación de deportistas extranxeiros

A participación de deportistas extranxeiros nas Competicións Oficiais  rexirase, ademáis do establecido no  Regulamento de Réximen Interior, por os seguintes apartados:

 

Deportistas Residentes en España

A súa participación queda condicionada ós mesmos requisitos exigidos ós tiradores galegos: marcas mínimas, Licenza Federativa do ano do curso, etc.

 

Nas clasificacións individuais non poderán proclamarse campións, subcampións ou terceiro, si bien aparecerán na acta de resultados no posto que houberan obtido.

 

Deberán estar en posesión de TARXETA EUROPEA DE ARMAS ou en caso contrario obter autorización das autoridades españolas para a entrada e saida das armas.

 

Estarán en posesión do carné habilitante para a modalidade de PERCORRIDOS DE TIRO da RFEDETO.

 

Deportistas Non  Residentes en España

A) Comunitarios: Poderán participar en competicións oficiais, tanto a título individual como formando parte de equipos de clubs en aqueles casos que a lexislación particular o permita, sempre que demostren a súa afiliación a Entidad Deportiva que desexen representar e estean en posesión da Licenza federativa.

 

Nas  clasificacións individuais non poderán proclamarse campión, subcampión o terceiro, nin participar en final olímpica, si bien aparecerán na acta de resultados no posto que houberan obtido.

 

Deberán estar en posesión da Tarxeta Europea de Armas o en caso contrario obter autorización das autoridades españolas para a entrada e salida das armas.

 

B) No Comunitarios: Non poderán participar en competicións oficiais de ámbito estatal.  Exclusivamente e dentro de acordos puntuais,  poderase permitir a participación de extranxeiros  non comunitarios e non residentes fora de concurso e previa invitación da FEGATO,  tendose en conta  en cada momento o principio de reciprocidade internacional. En ningún caso poderan participar na final olímpica. Deberán estar en posesión da Tarxeta Europea de Armas o en caso contrario, obter permiso das autoridades españolas para a entrada e salida das suas armas.

 

 

CLASES DE TIRADOR

 

As Clases de tirador Para a  Modalidade de IPSC son as seguintes

 

 • “Juniors” entre os 18 e os 20 anos                                 Juniors entre os 18 e os 20 anos
 • “ Donas” a partir dos 21 anos de idade                          Donas” Competidoras do xénero feminino.
 • “Xeral” dende os 21 aos 50 anos                                   Xeral” Competidores dende 21 aos 49 anos
 • “Sénior” dende os 51 aos 60 anos                                  Seniors” Competidores dende os 50 aos 59 anos.
 • “Súper Sénior” a partires dos 61 anos                           Súper Sénior” a partires dos 60 anos.

 

 

 

Cambios de clase de tirador

 

Todos os tiradores cambiarán de Clase  no mesmo ano no que cumpran a idade mínima fixada. Os tiradores que pasen  a Clase Sénior, teñen a posibilidade de renunciar a dita Clase  mediante solicitude por escrito á FEGATO. A renuncia en favor da permanencia na Clase Xeral haberá de realizarse antes do día 30 de Novembro do ano en curso; o incumpremento deste requisito en tempo e forma invalidará a pretensión do tirador, non pudendo ser inscrito na Clase Xeral. Unha vez efectuada a renuncia á Clase de Sénior manteráse a de Xeral durante toda a temporada.

 

Os tiradores que desexen participar en clases de idade superior a que posúen, excepto na de Sénior, deben comunicalo á FEGATO antes de participaren en calquera competición que esta organice e  renunciar á que posúe non podendo participar, durante o ano,  noutra distinta  á que elixiu.

 

 

DIVISIÓNS:

 

Establécense as seguintes divisións: 

 

 • Open
 • Estándar
 • Producción
 • Classic

 

Celebrarase o campionato galego de cada unha destas  divisións,  sempre que haxa inscritos un  mínimo de seis (6)  tiradores en  cada unha delas.

 

As competicións de IPSC rexeranse, no concerninte a idade de cada Clase,  polo seu regulamento

                         

Recoñecerase a clase de tirador, excepto na categoría Junior,  cando haxa,  como mínimo,  unha inscripción de tres tiradores. De non ser así agruparase na categoría anterior. 

 

INSCRICIÓNS

 

Os clubs  utilizarán o formulario oficial correspondente, incluído no programa facilitado polo club organizador, tramitarán as inscricións dos seus socios capacitados para intervir nestas competicións. Se por causas razoables non puidese realizarse a inscrición colectiva os propios interesados terán que cursala de forma individual.                

                              

As inscricións, tanto individuais como por equipos, serán remitidas por escrito directamente á FEGATO,  dentro do prazo límite de inscrición establecido.

                                               

As cotas de inscrición, individuais e por equipos, serán fixadas polo club organizador e o seu importe estará  en función dos gastos que se  orixinen debido ás características da montaxe, o número de exercicios do Percorrido, os de organización,  persoal de apoio e trofeos.

 

Os gastos, que serán por conta  do club organizador, serán aboados con cargo ós ingresos  por  inscricións.

 

 

TROFEOS:

                

 Establécense  os seguintes trofeos, mínimos, atendendo o nivel de participación :

 

Individual :

 

 • 1 a 4 tiradores        1º                   Diploma
 • De 1 a 7 tiradores   1º                   Trofeo e Diploma

                                        2º ,3º,4º,5º,6º  Diploma

 • De 1 a 9 tiradores  1º e 2º            Trofeo e  Diploma

                                        3º, 4º,5º,6º      Diploma                                                                                      

 • De 10 en diante      1º 2º e  3º       Trofeo e Diploma

                                        4º, 5º e  6º      Diploma 

 Equipos:  

 • 3 equipos                1º                    Diploma

                                        2º                   Diploma

 • De 4 a 6                  1º                   Trofeo e Diploma

                                        2º, 3º e 4º       Diploma

 • De 6 en diante        1º 2º e  3º       Trofeo e Diploma

                                        4º, 5º e  6º      Diploma                

          

A  organización,  ademais dos anteriores,  poderá establecer os trofeos de cortesía  que considere oportunos.

Ó finalizar a  competición procederase á entrega dos trofeos.

  

COMPETICIÓN:

          

Antes do comezo da competición deberase expoñerlles  en lugar visible e accesible a todos os participantes a seguinte información:

 

 • Identificación do match director, do ranger master, dos ranger officers designados e do delegado federativo da FEGATO
 • Relación de participantes e composición das escuadras
 • Relación dos equipos e os seus compoñentes
 • Cadro de distribución de escuadras por Stages e horarios de comezo
 • Composición do xurado de competición

 

Tamén deberán figurar os premios, que se entregarán atendendo á participación, por categoría das armas e de tirador.

 

Os tiradores que desexen participar en campionatos organizados pola RFEDETO deberán formalizar a inscrición na sede da FEGATO en Lugo,  debendo  aboar  os  importes na conta da FEGATO en “ ABANCA” co número ES83 2080-5500-4130- 4011-3430,  todo isto  72 horas antes de que finalice o prazo da RFEDETO

 

Para o non contemplado nestas e como ampliación  delas estarase ó disposto nas:

 

- Regras da INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION (I.P.S.C.)

- Normas técnicas para a práctica de Percorridos de Tiro de RFEDETO.

 

 

CAMPIONATOS AUTONÓMICOS / CAMPIONATO GALEGO:

 

Os clubes para poder organizar o Campionato Autonómico / Galego deberán estar inscritos na FEGATO  e ter abonado o canon federativo do ano en curso.

 

Os clubs poderán  presentar tantos equipos como desexen.

 

Para formar parte dun equipo os tiradores terán que estar inscritos no campionato de forma individual.

 

Os tiradores que participen  só poderán representar o club que figure na súa licenza federativa.

 

Soamente haberá unha clasificación por equipos de cada división.

 

Para que se leve a cabo  terá que haber inscritos como mínimo  tres equipos de  clubs.

 

 

AXUDAS NO CAMPIONATO GALEGO:

 

No campionato Galego establecensé, sempre que haxa unha participación mínima de 10 tiradores ou máis, as seguintes axudas por División:

 

 • O Campión Galego:  90,00 €
 • Subcampión Galego: 75,00  € (sempre que acade ou supere  o 97% de efectividade na clasificación xeral )
 • Terceiro clasificado:  50,00  € (sempre que  acade ou supere o 95% de efectividade na clasificación xeral )

 

 

CAMPIONATOS AUTONÓMICOS  FASES PRELIMINARES CAMPIONATOS DE ESPAÑA

 

Para o ano 2019 terán recoñecemento de Fases Preliminares dos Campionatos de España e  serán consideradas  pola RFEDETO validas os efectos de renovación de 1ª ou ascenso a 1ª categoría da Licenza de Armas Tipo “F”   as Fases Finais das Modalidades seguintes:

 

 • Percorrido de Tiro en todas as División 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXUDAS PARA OS CAMPIONATOS DE ESPAÑA DE

PERCORRIDOS DE TIRO

 

FORMACIÓN DE EQUIPOS

 

 1. FORMACIÓN DE EQUIPOS E  AXUDAS PARA OS CAMPIONATOS DE ESPAÑA

                                                         

AXUDAS

 

As axudas  programadas para as distintas probas dun campionato non serán acumulables, obtendo o tirador a de maior contía.

 

INDIVIDUAIS

 

Os tiradores que nos Campionatos de España acaden unha medalla a nivel  individual recibirán as  axudas seguintes :

 

 • Medalla de Ouro                                                                                              100,00 €...................................................................................................
 • Medalla de Prata..........................................................................   75,00 €
 • Medalla de Bronce.......................................................................   50,00 €

 

Tamén percibirán bolsa de axuda nos campionatos de España os tiradores que obteñan, na clasificación Xeral, os tantos % que máis abaixo se indican.  (Se o Campionato  celébrase  na Comunidade Galega a axuda será de  150,00 €.)

 

Axudas según o tanto por % da Clasificación Xeral.

 

Damas  ................................................................................................... 50%

Xeral ...................................................................................................... 75 %

Sénior .................................................................................................60%

S-Sénior...................................................................................................... 55 %

 

EQUIPOS:

 

A  FEGATO, sempre que o estime conveniente, en base ó nivel dos posibles asistentes e si as condicións económicas o permitan, enviará un (1) equipo galego que represente a Galicia nos campionatos de España.

 

 • Para poder formar parte do equipo Galego os tiradores deberán ter a mesma categoría deportiva na RFEDETO que na FEGATO, de non ser así non serán seleccionados para a formación de equipos galegos nos campionatos  nacionais.

 

 • Na modalidade de Percorridos de tiro, para formar equipo que represente a esta Federación nos Campionatos de España nas distintas divisións  terán que participar, no Campionato galego, un mínimo de 12 tiradores en cada  división   e que os 4 integrantes do equipo superen o  85 % de efectividade.

 

 • Os equipos da FEGATO estarán compostos por catro tiradores e formaranse da seguinte maneira:

 

 • Os compoñentes serán os tres  primeiros clasificados coas puntuacións mais altas na fase final do Campionato Galego o cuarto compoñente designarase a criterio da FEGATO.

A cota de inscrición individuais e por equiposdos compoñentes dos equipos galegos será con cargo á FEGATO.

 

Un tirador representará a Galicia cando así o propoña a FEGATO mediante a súa inscrición oficial.

 

Os tiradores do punto 1, 1.1 e 1.1.2 que representen á Federación Galega de Tiro Olímpico, deberán utilizar a uniformidade tanto a nivel individual como por equipos, finalizar a competición e no caso que resulte clasificado esperar á entrega de trofeos e  recibir a honra que lle corresponda,  de non facelo así se entenderá  que renuncia á axuda.

                         

Os compoñentes do equipo galego participantes no Campionato de España representando a Galicia terán as seguintes  bolsas de axuda  para desprazamentos e estancias:

,

 Na Comunidade Autonómica   100,00 €

Ata  500 km, a contar dende a sede federativa   270.00 €

A partir de 500 km    300.00 €

 

 

1.1.   FORMACIÓN EQUIPOS INCOMPLETOS

 

No caso de que  só  “un” ou ”dous”  tiradores  cumpran coas condicións do punto “1”, a FEGATO. `podería  completar o equipo  cos tiradores  inscritos que teñan o máximo porcentaxe aínda que  non alcanzasen  o esixido no  BAREMO “B”(85%).

 

A estes tiradores, que completan o equipo,   abonaráselles o importe das inscricións y en el caso de que o equipo consiga  algunha medalla, sempre que participasen polo menos tres equipos doutras autonomías, se lles daría, en función desta, a  axuda seguinte:

 

 • Medalla de Ouro.............................................................. 200,00 € (150,00 € na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Prata.............................................................. 150,00 € (100,00 €  na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Bronce........................................................... 100,00 €  (  75,00 € na Comunidade Autonómica)

 

 Ademais das anteriores tamén se lles aplicará o BAREMO “C” alternativamente.

 

Damas  ................................................................................................... 60%

Xeral ...................................................................................................... 75 %

Sénior .................................................................................................60%

S-Sénior...................................................................................................... 55 %

Junior .................................................................................................60%

             

As axudas  programadas para as distintas probas dun campionato non serán acumulables, obtendo o tirador a de maior contía.

 

1.1.2 AXUDA INDIVIDUAL

 

Se non se formase equipo, a FE.GA.TO, concederá a axuda establecida para  aqueles tiradores que houberan alcanzado no campionato de España do ano anterior o porcentaxe esixida no Baremo “C”.

 

Damas   ...............................................................................................60%

Xeral ...................................................................................................75%

Sénior .................................................................................................60%

S-Sénior...............................................................................................55%

Junior .................................................................................................60%

 

 

 1. FORMACION EQUIPOS A PETICIÓN PROPIA

A FEGATO , a petición dos tiradores inscritos, poderá  formar equipos  que a representen nos Campionatos de España..

Os tiradores interesados, e que cumpren as condicións xerais para formar equipo, deben solicitar por escrito a súa vontade de formar equipo sabendo que non teñen dereito a axuda.

 A  FEGATO  só  aboaría os gastos de inscrición dos equipos.  En caso de conseguir algunha  medalla se lles daría, a cada un dos compoñentes, sempre que participasen polo menos tres equipos doutras autonomías, as axudas seguintes:

 • Medalla de Ouro.............................................................. 200,00 € (150,00 € na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Prata.............................................................. 150,00 € (100,00 €  na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Bronce........................................................... 100,00 €  (  75,00 € na Comunidade Autonómica)

 

Ademais das anteriores tamén se lles aplicará o BAREMO “C” alternativamente.

 

As axudas  programadas para as distintas probas dun campionato non serán acumulables, obtendo o tirador a de maior contía.

 

 

Os compoñentes do equipo galego que resulten clasificados deberán esperar a entrega de trofeos e  recibir a honra que lles corresponda. Proporcionaráselles vestimenta con anagramas da FEGATO, que deberán usar, obrigatoriamente, na entrega de trofeos, medallas ou diplomas.

En todos os casos as inscricións deben ter entrada antes das 13 horas do día que finalice o prazo de inscrición na FEGATO.( 72 horas antes do peche na RE.FE.deTO) Despois deste prazo os equipos que se inscriban non recibirán axuda da FEGATO.

OUTRAS AXUDAS

 

Na Copa Copa Presidente percibirán axuda os que a final destas cumpran as seguintes condicións:

 

 • 400.00.- € - os que asistan a catro *fases e queden no Ranking Nacional entre os oito primeiros postos
 • 300.00.- € - os que asistan a tres *fases e queden no Ranking Nacional entre os oito primeiros postos

 (*nas fases conta o campionato de españa)

 

A xunta directiva da FEGATO, previa aprobación da comisión delegada, poderá aumentar  ou diminuír as axudas segundo as disposicións económicas.

 

Os tiradores que representen á Federación Galega de Tiro Olímpico, deberán utilizar a uniformidade tanto a nivel individual como por equipos, finalizar a competición e no caso que resulte clasificado esperar á entrega de trofeos e  recibir a honra que lle corresponda,  de non facelo así se entenderá  que renuncia á axuda

A negativa a formar equipo sen causa xustificada ou o incumprimento das normas anteriores suporá a non percepción da axuda correspondente así como o veto para formar equipos que representen a Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Para percibir as axudas programadas os tiradores teñen que cumprir co disposto no artigo 3 do Estatuto de Autonomía para Galicia.

 

De non acudir o presidente ou vicepresidente dá Sección de Precisión  nomearase a un Delegado Federativo que representará á FEGATO no campionato designado, coa obriga de exercer as funcións encomendadas. Unha vez finalizada a competición deberá, á maior brevidade posible, remitir informe do desenvolvemento do Campionato para constancia da Federación.

Se o Delegado Federativo é compoñente dos equipos da Federación Galega de Tiro Olímpico, aboaránselle unha axuda de custo reducida por cada día de competición mais outro polo día anterior ó inicio da Competición. De non ir formando parte do equipo, aboaránselle, ademáis, os gastos de desprazamento.

 

Para poder cobrar os premios en metálico ou bolsas de axuda, os tiradores teñen que cumprir coa condición política de galego que ben establecida no Artigo 3.1 da lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, pola que se aproba o Estatuto de Autonomía de Galicia no que se di expresamente que gozan da condición política de galegos os cidadáns españois que, de acordo coas leis xerais do Estatuto, teñan a vecindade administrativa en calquera dos municipios de Galicia.

 

 

 

 


 

 

  NORMAS  PARA A MODALIDADE DE F-CLASS

 

CONSIDERACIÓNS XERAIS:

 

As  competicións da Modalidade de FCLASS  rexeranse  polos Regulamentos Técnicos e as Normas en vigor.

          

Ademais das normas vixentes de F-Class a FEGATO, como organizadora das competicións no ámbito autonómico, poderá introducir as  modificacións ou adaptacións que considere oportunas e necesarias para o seu mellor desenvolvemento.

 

TIRADORES

 

 • A condición de tirador que practica a especialidade de F-Class obliga a coñecer e acatar todas as normas e regulamentos vixente.

 

 • Para participar nas competicións programadas pola Federación Galega de Tiro Olímpico deberán ter a Licenza federativa en vigor.

 

 • Os tiradores deberán xestionar a sua licenza federativa a través do Club asociado. A cota de xestion da licencia de 3 euros só se aboará para licenzas que os Clubs xestionen antes do 1 de Xullo.

 

 

 

Participación de deportistas extranxeiros

A participación de deportistas extranxeiros nas Competicións Oficiais  rexirase, ademáis do establecido no  Regulamento de Réximen Interior, por os seguintes apartados:

 

Deportistas Residentes en España

A súa participación queda condicionada ós mesmos requisitos exigidos ós tiradores galegos: marcas mínimas, Licenza Federativa do ano do curso, etc.

 

Nas clasificacións individuais non poderán proclamarse campións, subcampións ou terceiro, si bien aparecerán na acta de resultados no posto que houberan obtidoo.

 

Nas modalidades olímpicas, no poderán participar en Finais Olímpica.

 

Deportistas Non  Residentes en España

A) Comunitarios: Poderán participar en competicións oficiais, tanto a título individual como formando parte de equipos de clubs en aqueles casos que a lexislación particular o permita, sempre que demostren a súa afiliación a Entidad Deportiva que desexen representar e estean en posesión da Licenza federativa.

 

Nas  clasificacións individuais non poderán proclamarse campión, subcampión o terceiro, nin participar en final olímpica, si bien aparecerán na acta de resultados no posto que houberan obtido.

 

Deberán estar en posesión da Tarxeta Europea de Armas o en caso contrario obter autorización das autoridades españolas para a entrada e salida das armas.

 

B) No Comunitarios: Non poderán participar en competicións oficiais de ámbito estatal.  Exclusivamente e dentro de acordos puntuais,  poderase permitir a participación de extranxeiros  non comunitarios e non residentes fora de concurso e previa invitación da FEGATO,  tendose en conta  en cada momento o principio de reciprocidade internacional. En ningún caso poderan participar na final olímpica. Deberán estar en posesión da Tarxeta Europea de Armas o en caso contrario, obter permiso das autoridades españolas para a entrada e salida das suas armas.

 

CLUBS:

 

Os clubs interesados na práctica desta modalidade deberán estar adscritos á  FEGATO  e inscritos no Rexistro Nacional de Clubs ademais de posuír a habilitación federativa.

 

Todos os clubs rexistrados e habilitados para exercer as actividades de F-Class deberán coñecer e acatar as normas e regulamentos vixentes para esta modalidade.

 

Obrigatoriamente terán contratado un seguro con cobertura de  responsabilidade  civil e danos a terceiros         

ORGANIZACIÓN DE COMPETICIÓNS:

 

Club responsable da competición deberá enviar  a FE.GA.TO, 30 días antes da celebración da proba, para a súa difusión entre as Delegacións Provinciais,  unha copia  do programa da Competición que se vai realizar no que debe figurar, como mínimo, a seguinte información:

 

 • O prazo límite de inscrición
 • O costo do inscrición
 • Datas e horario de adestramento
 • Hora de comenzo de Competición
 • Xuices-árbitros que se propoñen
 • Formulario de inscrición e  de reclamación

 

Se establecerá unha única clasificación individual ( categoría absoluta) nas distintas modalidades.

 

INSCRICIÓNS:

 

Tanto os clubs  como os  tiradores utilizarán o formulario oficial correspondente,  facilitado polo club organizador , para  tramitar  as inscricións. Se por causas razoables non se puidese realizar a inscrición colectiva os propios interesados terán que cursala de forma individual.                

                              

As inscricións serán remitidas por escrito á FEGATO dentro do prazo límite de inscrición establecido.

                                               

As cotas de inscrición, individual e por equipos,  serán fixadas polo club organizador o seu importe estará  en función dos gastos que se  orixinen debido ás características de montaxe, organización,  persoal de apoio e trofeos, que se serán por conta do Club organizador.

 

Os gastos, que serán por conta  do club organizador, serán aboados con cargo ós ingresos  por  inscricións.

 

Os gastos de arbitraxe serán asumidos pola FEGATO. De se producir gastos de desprazamento, estes  serían  aboados  polo  club organizador. En ambos  casos o pagamento  realizarase  de acordo coas normas da FEGATO.   

 

TROFEOS:

                

    Establécense  os seguintes trofeos, mínimos, atendendo o nivel de participación :

 

Individual :

 

 • 1 a 4 tiradores        1º                   Diploma
 • De 1 a 7 tiradores   1º                   Trofeo e Diploma

                                        2º ,3º,4º,5º,6º  Diploma

 • De 1 a 9 tiradores  1º e 2º            Trofeo e  Diploma

                                        3º, 4º,5º,6º      Diploma                                                                                      

 • De 10 en diante      1º 2º e  3º       Trofeo e Diploma

                                        4º, 5º e  6º      Diploma 

 Equipos:  

 • 3 equipos                1º                    Diploma

                                        2º                   Diploma

 • De 4 a 6                  1º                   Trofeo e Diploma

                                        2º, 3º e 4º       Diploma

 • De 6 en diante        1º 2º e  3º       Trofeo e Diploma

                                        4º, 5º e  6º      Diploma  

 

A  organización,  ademais dos anteriores,  poderá establecer os trofeos de cortesía  que considere oportunos.

Ó finalizar a  competición procederase á entrega dos trofeos.

 

Para o non contemplado nestas e como ampliación  delas estarase ó disposto no:

-Regulamento Técnico Oficial da ICFRA en vigor.

-Normativa para el Desarrollo de las Competiciones de F-Class de la R.F.de  T.O.

 

 

CAMPIONATOS AUTONÓMICOS FASES FINAIS  DE CLUBS:

 

Os clubs, para poder participar nos Campionatos Galegos Fases Finais de Clubs deberán estar inscritos na Federación Galega de Tiro Olímpico  e ter abonado  o canon federativo do ano en curso.

 

Os clubs poderán  presentar tantos equipos como desexen.

 

Os equipos estarán formados por  catro (4)  tiradores, dos que puntuarán os tres (3) mellores  clasificados das distintas divisións.

 

Para formar parte dun equipo os tiradores terán que estar inscritos no campionato de forma individual.

 

Os tiradores que participen  só poderán representar o club que figure na súa licenza federativa.

 

Soamente haberá unha clasificación por equipos.

 

Para que se leve a cabo  terá que haber inscritos como mínimo  tres equipos de  clubs.

 

 

AXUDAS EN CAMPIONATOS FASES FINAIS :

 

Axudas:

 

Durante o presente ano aboaranse as axudas que se  que se sinalan no BAREMO “ D “

 

 

 

CAMPIONATOS AUTONÓMICOS  FASES PRELIMINARES CAMPIONATOS DE ESPAÑA

 

Para o ano 2019 terán recoñecemento de Fases Preliminares dos Campionatos de España e  serán consideradas  por la REFEdeTO, validas os efectos de renovación de 1ª ou ascenso a 1ª categoría da Licenza de Armas Tipo “F”   as Fases Finais das Modalidades seguintes:

 

 • F-Class 100 metros e 300, 600 e 900 yardas.

 

 

 1. FORMACIÓN DE EQUIPOS E AXUDAS PARA CAMPIONATOS DE ESPAÑA

                                                         

A  FEGATO, sempre que o estime conveniente, en base ó nivel dos posibles asistentes e si as condicións económicas o permitan, enviará un (1) equipo galego que represente a Galicia nos campionatos de España

 

 • Para poder formar parte do equipo Galego os tiradores deberán ter a mesma categoría deportiva na FEGATO que na Real Federación Galega de Tiro, de non ser así non serán seleccionados para a formación de equipos galegos nos campionatos  nacionais.

 

 • Os equipos da FEGATO estarán compostos, se e posible, por os catro  tiradores coas puntuacións mais altas  nas fases finais dos Campionatos Autonómicos sempre que acadasen as puntuacións mínimas esixidas no BAREMO “B”, o terceiro desinarase a criterio da FE.GA.TO.

 

 •   Ós componentes dos equipos galegos se lle aboarán as inscricións e as cotas das  modalidades das  que forme equipo.

 

Un tirador representará a Galicia cando así o propoña a FEGATO mediante a súa inscrición oficial.

 

Bolsas de Axuda *

 

As axudas  programadas nas distintas probas dun campionato non serán acumulables, obtendo o tirador a de maior contía.

 

Para o presente ano aboaranse en concepto de bolsas de axuda  para desprazamentos e estancias as seguintes cantidades:

                         

Na Comunidade Autonómica   100,00 €

Ata  500 km, a contar dende a sede federativa   270.00 €

A partir de 500 km   300.00 €

 

Tamén percibirán bolsas de axuda nos campionatos de España os tiradores que obteñan as puntuacións que para modalidades  se  indicadan no BAREMO “C”,  se  o campionato se celebra na Comunidade Galega a axuda será de  100,00 €.

  Os tiradores que nos Campionatos de España acaden unha medalla a nivel  individual recibirán as  axudas seguintes :

 

Medalla de Ouro............................................................................................. 100,00 €........................................................................................................

Medalla de Prata............................................................................................... 75,00 €

Medalla de Bronce                                                                                                50,00 €

 

Os tiradores que representen á Federación Galega de Tiro Olímpico, deberán utilizar a uniformidade tanto a nivel individual como por equipos, finalizar a competición e no caso que resulte clasificado esperar á entrega de trofeos e  recibir a honra que lle corresponda,  de non facelo así se entenderá  que renuncia á axuda.

1.1.   FORMACIÓN DE EQUIPOS INCOMPLETOS

No caso de que  só  “un” ou ”dous”  tiradores  cumpran coas condicións do punto “1”, o equipo podería  completarse cos tiradores, inscritos que teñan as máximas puntuacións aínda que  non alcanzasen  a puntuación do   BAREMO “B”.

 

A estes tiradores, que completan o equipo,   abonaráselles o importe das inscricións e as cotas das modalidades das que formen  equipo. No caso de que o equipo consiga  algunha medalla  se lles daría, sempre que participasen polo menos tres equipos doutras autonomías, en función desta, a  axuda seguinte:

 

 • Medalla de Ouro.............................................................. 200,00 € (150,00 € na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Prata.............................................................. 150,00 € (100,00 €  na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Bronce........................................................... 100,00 €  (  75,00 € na Comunidade Autonómica)

 

 Ademais das anteriores tamén se lles aplicará o BAREMO “C” alternativamente

 

As axudas  programadas nas distintas probas dun campionato non serán acumulables, obtendo o tirador a de maior contía.

             

Se ningún tirador cumpre as condicións do BAREMO  “B”  a FEGATO non formará equipo

 

Os tiradores do punto 1, 1.1 e 1.1.2 que representen á Federación Galega de Tiro Olímpico, deberán utilizar a uniformidade tanto a nivel individual como por equipos, finalizar a competición e no caso que resulte clasificado esperar á entrega de trofeos e  recibir a honra que lle corresponda,  de non facelo así se entenderá  que renuncia á axuda

 

1.1.2 AXUDA INDIVIDUAL

 

Se non se formase equipo,   a FE.GA.TO, concederá a  axuda establecida para  aqueles tiradores que nos campionatos Galegos houberan alcanzado a puntuación esixida para a modalidade no Baremo “D.

 

Os tiradores que representen á Federación Galega de Tiro Olímpico, deberán utilizar a uniformidade tanto a nivel individual como por equipos, finalizar a competición e no caso que resulte clasificado esperar á entrega de trofeos e  recibir a honra que lle corresponda,  de non facelo así entenderase  que renuncia a axuda.

 

 1. FORMACIÓN DE EQUIPOS  A PETICIÓN PROPIA

A FEGATO, a petición dos tiradores inscritos, poderá  formar equipos  que a representen nos Campionatos de España sempre que:

Os tiradores interesados, e que cumpren as condicións xerais para formar equipo, soliciten,  por escrito, a súa vontade de formar equipo sabendo que non teñen dereito a  axuda.

A  FEGATO  só  aboaría os gastos de inscrición dos equipos.  En caso de conseguir algunha  medalla se lles daría, a cada un dos compoñentes, sempre que participasen tres ou mais equipos doutras autonomías, as axudas seguintes:

A  FEGATO  só  aboaría os gastos de inscrición dos equipos.  En caso de conseguir algunha  medalla se lles daría, a cada un dos compoñentes, sempre que participasen polo menos tres equipos doutras autonomías, as axudas seguintes:

 

 • Medalla de Ouro.............................................................. 200,00 € (150,00) € na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Prata.............................................................. 150,00 € (100,00) € na Comunidade Autonómica)
 • Medalla de Bronce........................................................... 100,00 €  ( 75,00) € na Comunidade Autonómica)

 

Ademais das anteriores tamén se lles aplicará o BAREMO “C” alternativamente.

 

As  axudas programadas para as distintas probas dun campionato non serán acumulables, obtendo o tirador a de maior contía.

 

Os compoñentes do equipo galego que resulten clasificados deberán esperar a entrega de trofeos e  recibir a honra que lles corresponda. Proporcionaráselles vestimenta con anagramas da FEGATO, que deberán usar, obrigatoriamente, na entrega de trofeos, medallas ou diplomas.

En todos os casos as inscricións deben ter entrada antes das 13 horas do día que finalice o prazo de inscrición na FEGATO (72 horas antes do peche na RFEDTO) Despois deste prazo os equipos que se inscriban non recibirán axuda da FEGATO.

Para poder cobrar os premios en metálico ou bolsas de axuda, os tiradores teñen que cumprir coa condición política de galego que ben establecida no Artigo 3.1 da lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, pola que se aproba o Estatuto de Autonomía de Galicia no que se di expresamente que gozan da condición política de galegos os cidadáns españois que, de acordo coas leis xerais do Estatuto, teñan a vecindade administrativa en calquera dos municipios de Galicia.

 

 

En xeral

 

A xunta directiva da FEGATO, previa aprobación da comisión delegada, poderá aumentar  ou diminuír as axudas segundo as disposicións económicas.

 

Os tiradores que asistan a campionatos de España en representación da FEGATO comprométense, polo feito de ser inscritos, a rematar as competicións e esperar a  súa final.

 

Os compoñentes do equipo galego que resulten clasificados deberán esperar a entrega de trofeos e  recibir a honra que lles corresponda. Proporcionaráselles vestimenta con anagramas da FEGATO, que deberán usar, obrigatoriamente, na entrega de trofeos, medallas ou diplomas.

 

A negativa a formar equipo sen causa xustificada ou o incumprimento das normas anteriores suporá a non percepción da axuda correspondente así como o veto para formar equipos que representen a Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Para percibir as axudas programadas os tiradores teñen que cumprir co disposto no artigo 3 do Estatuto de Autonomía para Galicia.

 

De non acudir o presidente ou vicepresidente da Sección de Precisión  nomearase a un Delegado Federativo que representará á FEGATO no campionato designado, coa obriga de exerce as funcións encomendadas. Unha vez finalizada a competición deberá, á maior brevedade posible, remitir informe do desenvolvemento do Campionato para constancia da Federación.  

 


 

NOTAS ACLARATORIAS

 

 • Ós premios en metálico, bolsas de axuda, medallas, etc., superiores a 300,00 €.  aplicaraselles a deducción do 21% de Imposto sobre a  Renda das Persoas Físicas.
 • As cantidades que se abonen aos técnicos da Federación Galega de Tiro Olímpico, Adestradores e Xuíces-árbitros, aplicaraselles a dedución do 2% de Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
 • As actividades oficiais programadas e os correspondentes orzamentos executaranse sempre que os ingresos destinados á actividade de precisión o permitan.
 • Para poder cobrar os premios en metálico ou bolsas de axuda, os tiradores teñen que cumprir coa condición política de galego que ben establecida no artigo 3.1 da lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, pola que se aproba o Estatuto de Autonómica de Galicia no que se di expresamente que gozan da condición política de galegos os cidadáns españois que, de acordo coas leis xerais do Estatuto, teñan a vecindade administrativa en calquera dos municipios de Galicia.
 • Os Campionatos Autonómicos Clasificatorios, Finais e Interprovinciais son válidos para a renovación e o ascenso de  clase (terceira a segunda) para as LICENZAS de armas tipo “F”, agás nas modalidades de Armas Históricas e Aire Comprimido.
 • As competicións e tiradas restantes que se publican como actividade social, aínda que son de carácter  autonómico, só son válidas para a renovación da LICENZA de armas tipo “F” de segunda ou terceira clase, agás nas modalidades de Armas Históricas e Aire Comprimido. As competicións deberan realizarse de acordo coas normas e regulamentos en vigor
 • O Calendario de actividades sociais das modalidades de precisión foi programado a solicitude dos clubs interesados, legalmente inscritos na Federación Galega de Tiro Olímpico e que dispoñen de instalacións regulamentarias.

Os clubs organizadores remitiranlles, nos dez díaz seguintes a celebración da tirada,  ás delegacións as actas das competicións realizadas, que deberán estar asinadas polo árbitro oficial e polo responsable do club; de non ser así  non serán válidas.  O incumprimento ou a non aplicación das normas de competición será responsabilidade do club organizador.

 

 • Nas Modalidades da MLAIC e Cartuchería Metálica só se celebrarán competicións nas modalidades de Mariette, Kuchenreuter, Vetterli e Donal Malson, Piñal e Núñez de Castro
 • As armas, tanto orixinais como réplicas,  agrupáranse nunha soa categoría.
 • En Cartuchería Metálica Pistolas e Revolveres tiraran na mesma categoría
 • En Núñez de Castro só se disputará a Modalidade de Fusil Libre
 • Nas finais olímpicas das Modalidades de Carabina Aire (10mts), Pistola Aire 60 e 40,  Pistola Libre e Carabina tendido(50 mts) tendo en conta que as normas que rixen as finais están pensadas para brancos electrónicos cabe facer, sin que afecte o mais mínimo ás puntuacións, unhas pequenas adaptacións que faciliten o seguimento dás finais con brancos de papel:
 • De non existir proxector o pantalla onde tiradores e publico poidan visualizar as puntuacións  procederase  a cantar os disparos dá seguinte:
  • Na 1ª fase de Competición, en cada unha dás dúas series de 5 disparos, cantaranse, una vez  feito o quinto disparo,  os puntos de cada disparo e o sumatorio.  
  • Na 2ª Fase de Competición cantaranse, una vez feito o segundo disparo, os puntos de cada  disparo e o sumatorio, coincidindo co anuncio do tirador eliminado.
  • Na 2ª fase de Competición os tiradores permanecerán a espera dás voces de “transporten brancos” e, unha vez realizado o disparo, de “traigan brancos”, evitando de esta forma distraer o resto de tiradores

 

 • Para a emisión de certificacións de resultados só se certificarán, a petición dos tiradores, aquelas medallas ou resultados conseguidas nas competicións de nivel español  das que se teñan  Actas.

 

 • As modificacións nas licencias federativas, so se admitirán as solicitudes que teñan entrada na Federación Galega de Tiro Olímpico, antes do día 30 de novembro do ano anterior ó que se solicita a modificación. A solicitude de cambio de Club ten que ter a aceptación do Club  para o que solicita o cambio. Deberase presentar escrito en orixinal asinado polo interesado e polo club para o que solicita o cambio.

 

 • A FE.GA.TO., se o considera oportuno, poderá invitar a tiradores, clubs ou federacións de fora de Galicia co obxeto de intercambiar ou establecer relacións deportivas.

 

A Federación Galega de Tiro Olímpico dispón dunha caixa de correo electrónico cos seguintes enderezos:

 

 • Presidente:                                                   presidencia@fegato.es
 • Vicepresidente de Precisión:                       precision@fegato.es
 • Vicepresidente de Plato:                             prato@fegato.es
 • Vicepresidente de Recorridos de Tiro:      recorridosdetiro@fegato.es
 • Sede Central:                                               galega@fegato.es
 • Oficina de A Coruña:                                  licencias@fegato.es

 

Así mesmo, conta una páxina web:         www.fegato.es

 

A sede da Federación Galega de Tiro Olímpico permanecerá pechada durante o mes de agosto por vacacións.

 

 


 

 

BAREMO “A”

 

     PUNTUACIÓNS MÍNIMAS ESIXIDAS  PARA PARTICIPAR NOS

CAMPIONATOS AUTONÓMICOS FASES FINAIS:

 

             

SÉNIOR

DONAS

JUNIOR- M.

JUNIOR F.

VETERANOS/AS

VETERANOS-S,M

PISTOLA LIBRE

480

450

420

410

P.VELOCIDADE

490

450

430

420

P.DEPOR. DONAS

----

500

----

450

450

440

PISTOLA 30+30

--------

460

---------

PISTOLA  AIRE

510

480

470

465

450

450*

440

420*

P.AIRE VELOCIDAD

12

8

8

6

9

5*

8

5*

P.AIRE ESTANDARD

320

293

300

280

280

266*

270

240*

P.ESTÁNDARD

500

440

440

430

P.FOGO CENTRAL

510

450

460

440

PISTOLA 9 MM

490

----

----

430

420

PERCORRIDO  TIRO

-----

-------

------

------

------

------

KUCHENREUTER

70

MARIETTE

70

R.DONAL MALSON

50

PIÑAL

-----

ARMA LONGA

SÉNIOR

DONAS

  JUNIOR-  M.

JUNIOR- F

VETERANOS/AS

VETERANOS-S,M

TENDIDO

530

505

490

460

460

450*

450

440*

CARABINA 3X40

960

920

910

900

900

890*

890

880*

CARABINA  AIRE

570,0

560,0

540,0

530,0

540,0

530,0*

520,0

510,0*

VETTERLI

70

WITWORTH

---------

NUÑEZ DE CASTRO

---------

FREIRE Y BRULL

---------

FCLASS FTR-

---------

FCLASS OPEN

---------

 

 

* Veterana         

 

 

 

BAREMO “B”

 

 PUNTUACIÓNS MÍNIMAS ESIXIDAS PARA FORMAR

EQUIPO GALEGO NOS CAMPIONATOS DE ESPAÑA:

 

ARMA CORTA

SÉNIOR

DONAS

JUNIOR MASC.

JUNIOR FEM.

VETERANOS-AS

PISTOLA LIBRE

525

515

515

P.VELOCIDADE

530

515

515

P.DEPOR. DONAS

----

540

------

530

530

PISTOLA 30+30

-----

-----

530

----

-------

PISTOLA AIRE

555

532

530

500

530

500*

P. AIRE VELOCIDAD

20

10

16

8

16

8*

P. AIRE ESTANDARD

340

300

320

280

320

280*

P. ESTÁNDARD

540

515

515

P. FOGO CENTRAL

550

515

520

PISTOLA 9 M/M

550

------

----

520

PERCORRIDO TIRO

85 %

KUCHENREUTER

90

MARIETTE

90

DONAL MALSON

70

PIÑAL

169

ARMA LARGA

SÉNIOR

DONAS

JUNIOR  MASC.

JUNIOR FEM.

VETERANOS-AS

CARABINA TENDIDO

575

548

560

532

560

532*

CARABINA 3X40

1090

1000

1060

990

1060

990*

CARABINA AIRE

600,0

570,0

576,0

555,0

576,0

555,0*

VETTERLI

91

WITWORTH

84

NÚÑEZ DE CASTRO

170

FREIRE Y BRULL

160

FCLASS FTR  100

272

FCLASS OPEN 100

275

FCLASS FTR 300

272

FCLASS OPEN 300

275

FCLASS FTR  600

272

FCLASS OPEN  600

275

FCLASS FTR  900

270

FCLASS OPEN 900

272

 

 

* Veterana  

 

 

                                                                                      

BAREMO “C”

 

PUNTUACIÓNS MÍNIMAS ESIXIDAS PARA COBRAR

AXUDAS NOS CAMPIONATOS  DE ESPAÑA:

 

 

 

SÉNIOR

VETERANOS

VETERANOS - S

VETERANOS - M

JUNIOR

PISTOLA LIBRE **

529

517

505

485

520

PISTOLA  VELOCIDADE **

540

525

513

493

528

PISTOLA  DEP. DONAS, 30+30  F.M.

550

535

523

503

538

PISTOLA AIRE SENIOR

            565

553

541

521

556

PISTOLA  AIRE  DONAS 

550

539

526

507

541

ARMA LARGA

DONAS

VETERANOS

VETERANOS - S

VETERANOS - M

JUNIOR

C. TENDIDO SENIOR

613,13

602,00

590,00

572,00

587,1

C. TENDIDO DONAS

590,00

578,00

566,00

546,00

581

CARABINA 3X40 SENIOR

1115

1097

1079

1061

1097

CARABINA 3X40 DONAS

1070

1050

1030

1010

1050

CARABINA  AIRE SENIOR

604,03

595,03

586,03

577,03

595,03

CARABINA  AIRE  DONAS

581,05

572,05

-----

------

572,05

PISTOLA STÁNDARD **

548

536

524

504

539

PISTOLA  FOGO CENTRAL **

564

552

540

520

----

PISTOLA  9 M/M **

567

555

543

523

----

PISTOLA  AIRE VELOCIDADE SENIOR

22

19

16

12

19

PISTOLA AIRE VELOCIDADE DONAS

15

12

9

----

12

PISTOLA  AIRE STÁNDARD SENIOR

353

343

333

318

347

PISTOLA AIRE STÁNDARD DONAS

320

310

300

288

316

PERCORRIDOS

75%

60%*

60%

55%

55%

60%

KUCHENREUTER

94

MARIETTE

93

DONAL MALSON

75

VETTERLI

94

WHITWORTH

88

PIÑAL 2

174

NUÑEZ CASTRO 3

177

FREIRE Y BRULL

175

FUSIL G. .CALIBRE (300 MTS)

580

545

535

515

545

FCLASS  50 MTS FTR

294

FCLASS  50 MTS OPEN

296

FCLASS  100 FTR

293

FCLASS  100 OPEN

295

FCLASS 300 FTR

293

FCLASS 300 OPEN

295

FCLASS 600 FTR

292

FCLASS 600 OPEN

294

FCLASS 900 FTR

274

FCLASS 900 OPEN

280

             

              

* Dona

 **As axudas establecidas son iguales para seniors e donas, veteranos masculinos e femininos, e juniors masculinos e femininos.

 

BAREMO  “D”

 

AXUDAS A PERCIBIR NOS CAMPIONATOS GALEGOS

 

 

                                                                                    

MODALIDADE

SENIOR

VETERANO

VETERANO - S

VETERANO - M

JUNIOR

AXUDA (€)

 

PISTOLA LIBRE**

529

517

505

485

520

60,00

 

PISTOLA VELOCIDADE**

540 

525

513

493

528

60,00

 

PISTOLA DEP. DONAS

550

535

523

503

538

60,00

 

PISTOLA 30 + 30

----

----

----

----

538

60,00

 

PISTOLA AIRE SENIOR

565

553

541

521

556

60,00

 

PISTOLA AIRE DONAS

550

539

526

507

507

60,00

 

CARABINA TENDIDO SENIOR

587

575

563

558

578

60,00

 

CARABINA TENDIDO DONAS

563

551

539

----

554

60,00

 

 

CARABINA 3X40 DONAS

 

534

522

510

----

525

60,00

 

CARABINA 3X40 SENIOR

1.115

1.097

1.079

1.061

1.097

60,00

 

CARABINA AIRE SENIOR

604,03

595,03

586,03

577,03

595,03

60,00

 

CARABINA AIRE DONAS

581,05

572,05

-----

----

572,05

60,00

 

PISTOLA  STÁNDARD**

548

536

524

504

539

60,00

 

P.FOGO CENTRAL**

564

552

540

520

----

60,00

 

PISTOLA 9 M/M**

567

555

543

523

----

60,00

 

P.  AIRE VELOCIDADE SENIOR

22

19

16

12

19

60,00

 

P.  AIRE VELOCIDADE DONAS

15

12

9

----

12

60,00

 

PISTOLA  AIRE STÁNDARD SENIOR

353

343

333

318

347

60,00

 

PISTOLA  AIRE STÁNDARD  DONAS

320

310

294

288

316

60,00

 

KUCHENREUTER

94

60,00

 

MARIETTE

93

60,00

 

DONAL MALSON

75

60,00

 

VETTERLI

94

60,00

 

WITWORTH

88

60,00

 

PIÑAL 2

174

60,00

 

NUÑEZ DE CASTRO 3

177

60,00

 

FREIRE Y BRULL

175

60,00

 

FUSIL G. CALIBRI (300 MTS.)

580

545

535

515

545

60,00

 

FCLASS 100 FTR

293

60,00

 

FCLASS 100 OPEN

295

60,00

 

 

FCLASS 300 FTR

 

293

60,00

 

FCLASS 300 OPEN

295

60,00

 

FCLASS 600 FTR

292

60,00

 

FCLASS 600 OPEN

294

60,00

 

FCLASS 900 FTR

274

60,00

 

FCLASS 900 OPEN

280

60,00

 

 

 

**As axudas establecidas son iguales para seniors e donas, veteranos masculinos e femininos, e juniors masculinos e femininos.

 

 

 

ANEXO “E” 

   PUNTUACIÓNS PARA AXUDAS ÓS  JOVENES PROMESAS

 

 

Modalidade PISTOLA

“A”  (Axuda 60%)

“B”( Axuda de50% só no caso de 

A partires de:

formar parte do equipo).    Dende:

Xuveniles Masculinos                                                              

534

528

Xuveniles   Femininos

352

344

Cadetes Masculinos

350

340

Cadetes Femininos

345

335

Infantís Masculinos

336

332

Infantís Femininos

336

332

Alevines Masculinos

160

155

Alevines Femininos

160

155

Benjamines Masculinos e Femininos 

155

150

VELOCIDADE AIRE.- Xuveniles Masculinos

535

520

VELOCIDADE AIRE.- Cadetes Masculinos

365

350

DEPORTIVA AIRE.- Xuveniles e Femininos

531

525

DEPORTIVA AIRE.-Cadetes Femininos

344

333

              Modalidade CARABINA

 

 

AIRE (60) Xuveniles Masculinos

582

570

AIRE (40) Xuveniles Femininos        

388

376

AIRE (40) Cadetes Masculinos

384

370

AIRE(40)- Cadetes Femininos

384

370

AIRE (40) Infantís Masculinos

372

366

AIRE (40) Infantís Feminino

372

366

AIRE (20) Alevines Masculino

157

140

                                    

 

 

BAREMO DE PUNTUACIÓNS PARA ASCENDER

OU RENOVAR LICENZAS “F” DE 2ª, OU 1ª CLASE

                                                               (exclúense as modalidades de Aire e Avancarga)   

 

   

                  MODALIDADES (ISSF)

2ª CLASE

1ª CLASE

 

SÉNIORS

DENDE

ATA

DENDE

ATA *

 

CARABINA TENDIDO

460

539

540

593

 

CARABINA 3X40

935

979

980

1154

 

CARABINA AIRE

480

529

530

587

 

BRANCO MÓBIL 10 M

400

439

440

556

 

BRANCO MÓBIL 50 M

430

469

470

574

 

FUSIL 300 M. 3X40

850

899

900

1099

 

FUSIL 300 M. 3X20

420

469

470

563

 

FUSIL 300 M. TENDIDO

450

499

500

586

 

PISTOLA LIBRE

470

509

510

559

 

PISTOLA VELOCIDADE

480

519

520

579

 

PISTOLA ESTÁNDARD

440

499

500

564

 

PISTOLA FOGO CENTRAL

450

509

510

578

 

PISTOLA 9 MM

430

489

490

568

 

PISTOLA AIRE

480

509

510

575

 

PISTOLA AIRE VELOCIDADE 10 M

10

14

15

 

 

PISTOLA AIRE ESTÁNDARD   10 M

315

334

335

 

 

MODALIDADES (ISSF)

2ª CLASE

1ª CLASE

JUNIOR  HOMES

DENDE

ATA

DENDE

ATA *

 

CARABINA TENDIDO

450

489

490

579

 

CARABINA 3X40

850

919

920

1039

 

CARABINA AIRE

460

499

500

587

 

PISTOLA 30 + 30

440

459

460

569

 

BLANCO MÓBIL 50 M.

390

429

430

 

 

BLANCO MÓBIL 10 M.

280

409

410

 

 

PISTOLA LIBRE

410

449

450

529

 

PISTOLA VELOCIDADE

430

469

470

559

 

PISTOLA ESTÁNDARD

400

439

440

529

 

PISTOLA AIRE

450

469

470

569

 

PISTOLA AIRE VELOCIDADE 10 M

8

12

13

 

 

PISTOLA AIRE ESTÁNDARD   10 M

200

224

225

 

 

MODALIDADES (ISSF)

2ª CLASE

1ª CLASE

DONAS

DENDE

ATA

DENDE

ATA *

 

CARABINA TENDIDO

450

504

505

587

 

CARABINA 3X20

440

479

480

574

 

CARABINA AIRE

280

319

320

390

 

FUSIL 300 M.  3X20

400

449

450

 

 

FUSIL 300 M. TENDIDO

430

469

470

 

 

BRANCO MOBIL 10 M.(20+20)

250

309

310

349

 

PISTOLA DEPORTIVA

450

499

500

574

 

PISTOLA AIRE

290

319

320

382

 

PISTOLA AIRE VELOCIDADE 10 M

8

11

12

 

 

PISTOLA AIRE ESTÁNDARD 10 M.

200

224

225

 

 

MODALIDADES (ISSF)

2ª CLASE

1ª CLASE

XUNIOR DONAS

DENDE

ATA

DENDE

ATA *

 

CARABINA TENDIDO

420

459

460

549

 

CARABINA 3X20

440

469

470

569

 

CARABINA AIRE

260

304

305

389

 

BLANCO MOBIL 10 M

240

299

300

 

 

PISTOLA DEPORTIVA

420

449

450

559

 

PISTOLA AIRE

280

309

310

564

 

PISTOLA AIRE VELOCIDADE 10 M

7

9

10

 

 

PISTOLA AIRE ESTÁNDARD   10 M

185

209

210

 

 

MODALIDADES (MCLAIN)

2ª CLASE

1ª CLASE

AVANCARGA

DENDE

ATA

DENDE

ATA *

 

COLT

50

69

70

93

 

COMINAZO

30

49

50

90

 

DONAL MALSON

65

0

0

0

 

HIDAZI

30

39

40

95

 

KUCHENREUTER

30

39

40

95

 

MARIETTE

50

69

70

94

 

MAXIMILIAN

30

49

50

88

 

MIGUELETE

40

59

60

89

 

MINIE

50

59

60

89

 

TANEGASHIMA

30

39

40

93

 

VETTERLI

40

59

60

98

 

WALKIRIA

50

64

65

92

 

WHITWORTH

50

69

70

94

 

MANTON

8/ 25,16/50 PRATOS

9/25,19/50 P.

10/25 ,20/50 P

20/25,42/50

 

LORENZONI

12/25,24/50 P

14/25, 29/50 P.

15/25, 30/50 P

21/25,43/50

 

 

 

 

 

 

 

PIÑAL

55

70

71

93

 

NÚÑEZ DE CASTRO

55

70

71

94

 

FREIRE Y BRULL

50

67

68

90

 

MODALIDADES ( IPSC)

NIVEL 2 “C”

 

NIVEL 1 (B+A)

 

 

 

DENDE

ATA

DENDE

ATA *

 

 

40,00%

59,99%

60.00 %

60%

 

MODALIDADES ( ICFRA)

NIVEL 2

 

NIVEL 1

 

 

 

DENDE

ATA

DENDE

 

 

RIFLE F-CLASS OPEN(300,600,800,900,600)

260

279

280

EN DIANTE

 

RIFLE F-CLASS F/TR ( 300,600,800,900,600)

240

259

260

EN DIANTE

 

MODALIDADES (REFEDETO)

NIVEL 2

 

NIVEL 1

 

 

 

DENDE

ATA

 

 

 

CARABINA F-CLASS RIMFIRE OPEN

270

279

280

EN DIANTE

 

CARABINA F-CLASS RIMFIRE RESTRICTED

250

269

270

EN DIANTE

 

             

                            (*) SUPERIOR PUNTUACIÓN PÁSASE A MESTRE TIRADOR.