Normas de Competición de Prato 2020

NORMAS DE PARTICIPACIÓN NAS COMPETICIÓNS OFICIAIS, CAMPIONATOS PROVINCIAIS, GALEGOS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS

2020

 

 


ÍNDICE

 

NORMAS DE  C A R Á C T E R  X E R A L

 

TIRADORES:                                                  

                     Habilitaciós

                     Licenzas.

                     Ascensos de Categoría.                                     

                     Tiradores de clase Veterano            

                     Tiradoras de clase Donas                                   Tiradores de clase Junior e Junior Feminino                                                  Xuices-Árbitros

                     Delegado Federativo.                   

CLUBES:

                    Clubes                                                                                                                      

 

CAMPIONATOS GALEGOS:

                   Campionatos Galegos                    

Distancia das competicións                                                                  

Inscricións                                      

Trofeos                                           

Axudas                                           

 

CAMPIONATOS NACIONAIS:

                                                                          

Campionato de España Equipos Autonómicos en F.O. Campionato de España Copa de España en F.O                                                        

Campionato de España por Categorías de F.O                                                        

Campionato de España Copa de España en F.U                                                                                                                 Campionato de España Equipos Autonómiccos en F.U.                                                        

Medallas conseguidas en Cptos. Nacionais                                                        

 

CAMPIONATOS INTERAUTONOMICOS E OUTRAS COMPETICIONS

 

                                                                          

F O S O  O L Í M P I C O

 

CAMPIONATO GALEGO DE FOSO OLIMPICO

                     Regulamento                   

                     Gañadores de edicións anteriores                    

 

COPA GALICIA DE FOSO OLÍMPICO

                     Regulamento                                                        Gañadores das edicións anteriores                    

 

CAMPIONATO GALEGO DE REGULARIDADE EN FOSO OLÍMPICO

                     Normas de clasificación.                                                               Competicións puntuables.                                                               Premios en metálico que se establecen.                                          Gañadores de edicións anteriores.

 

CAMPIONATO GALEGO DE REGULARIDADE POR EQUIPOS DE CLUBES EN FOSO OLIMPICO                    

 

                     Normas de clasificación.

 

CAMPIONATO GALEGO POR EQUIPOS DE CLUBES EN FOSO OLÍMPICO

                     Inscricions.                    

                     Prazo de inscrición.

                     Sorteo de escuadras.                                         

Desenvolvemento da competición.

Cadro de eliminatorias. 

Desempates.

Trofeos. 

Gañadores das edicións anteriores.

                    

DOBRE TRAP

 

CAMPIONATO GALEGO DE DOBRE TRAP

                     Regulamento.                                          Gañadores de edicións anteriores.

                    

SKEET

 

CAMPIONATO GALEGO DE SKEET

                     Regulamento.                                          Gañadores de edicións anteriores.

                    

F O S O  U N I V E R S A L

 

CAMPIONATO GALEGO DE FOSO UNIVERSAL

                     Regulamento.                                          Gañadores de edicións anteriores.                    

 

 CAMPIONATO GALEGO DE REGULARIDADE EN FOSO UNIVERSAL

                     Normas de clasificación. 

                     Campionatos puntuables. 

                     Modo de desempate. 

                     Premios en metálico que se establecen.

                     Gañadores de edicións anteriores.

                    

CAMPIONATO GALEGO DE REGULARIDADPOR EQUIPOS DE CLUBES EN FOSO UNIVERSAL

                     Normas de clasificación.

 

CAMPIONATO GALEGO POR EQUIPOS DE CLUBES EN FOSO OLÍMPICO

                     Inscricions.                    

                     Prazo de inscrición.

                     Sorteo de escuadras.                     

Desenvolvemento da competición.                          

Cadro de eliminatorias.                                            

Desempates.                                                             

Trofeos.                                                                    

Gañadores das edicións anteriores.                          

 

MINIFOSO

          CAMPIONATO GALEGO DE MINIFOSO.

                                         Regulamento.

            CAMPIONATO GALEGO DE REGULARIDADE  EN MINIFOSO.

                              Regulamento.

 

CAMPIONATO GALEGO DE REGULARIDADE POR EQUIPOS DE CLUBES EN MINIFOSO

                     Normas de clasificación.

 

NOTAS ACLARATORIAS.

 


 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN NOS CAMPIONATOS PROVINCIAIS,

GALEGOS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DA  MODALIDADE

DE PRATO.

 

Segundo a Lei 3/2012 do 2 de Abril, Xeral do Deporte de Galicia, só serán competicións oficiais, as que organiza a  Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

As Competicións Oficiais da Federación Galega de Tiro Olímpico (FEGATO),  publicaranse nun calendario oficial e rexiránse:

 

Polas súas propias normas de organización e Técnicas, tendo como supletorias o estipulado nos Regulamentos Técnicos da ISSF, FITASC e MLAIC, así como os xerais e específicos da Real Federación Española de Tiro Olímpico.

 

     A FEGATO, como organizadora das Competicións no ámbito Autonómico, poderá introducir as modificacións ou adaptacións que considere oportunas e necesarias para o mellor desenvolvemento das mesmas

 

A Organización, por situacións de forza maior, poderá introducir modificacións ou adaptacións que considere necesarias para o mellor desenvolvemento das Competicións. As modificacións de calendarios deportivos, orzamentos e normas aprobadas en Asemblea Xeral da FEGATO, deberán someterse á aprobación da Comisión Delegada.

 

Calquera incidencia imprevista no desenvolvemento da competición , será resolta, en cada ocasión, polo Comité de Competición, e en última instancia polo Comité de Apelación da Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Para participar nos Campionatos Galegos e Nacionais e demais Competicións oficiais, haberán de observarse as seguintes instruccións:

 

 

 

TIRADORES

 

Habitacións:

 

  A practica das modalidades de tiro o plato supoñen notables diferenzas co resto das modalidades de tiro da Fegato. De tal xeito que una persoa non recibe formación específica que permita chegar o campo de tiro e practicar o tiro de forma segura, sen interferir o entrenamento ou competición do resto de usuarios.

 

  A Tal fin, considerase necesario para iniciarse na modalidade, un curso específico de formación teorico-practico obrigatorio e previo o inicio do entrenamento ou competición. Este curso deberá ser impartido por un entrenador nacional ou autonómico cunha duración mínima de oito oras, nas que se imparta a guía docente que a tal fin facilitará a Fegato o referído técnico. Os clubs que den estes cursos deberán remitir á FEGATO, ó inicio de cada curso, a lista de participantes. Os participantes deberán estar en posesión da licenza federativa antes de incoporarse ó curso, e por conseguinte dados de alta na Mutualidad Xeral Deportiva ou éntidad aseguradora, antes de iniciar os adestramentos e prácticas.

 

 

  Unha vez superado o curso o técnico facilitará a relación de personas que o superan, quedando habilitados no rexistro informático correspondente. A partires de este intre poderán participar en competicións e entrenamentos sen limitacións.

 

  Todos aqueles que demostren a súa participación en probas federativas durante o ano 2019 e anteriores quedarán automáticamente validados os efectos de este curso obrigatorio. 

 

Licenzas:

 

As licenzas federativas expedidas pola Federación Galega de Tiro Olímpico para o ano 2020, contan con homologación nacional e seguro deportivo con cobertura nacional.

 

Para participar nas competicións oficiais programadas pola Federación Galega de Tiro Olímpico, deberán estar en posesión da Licenza Federativa Galega da modalidade de prato para o ano  en curso.

 

O Tirador que compita sen estar en posesión da devandita licenza federativa, poderá ser sancionado, con arreglo á vixente lexislación en materia deportiva, e será descalificado inmediatamente da competición, non permitindolle continuar na mesma.

 

O Tirador que se inscriba nas competicións oficiais, organizadas pola Federación Galega de Tiro Olímpico, deberá presentar a licenza federativa na súa primeira participación, no intre en que proceda a retirar o dorsal. De non presentar a licenza en vigor, non poderá participar na competición.

 

   Aparte do anterior, ós tiradores teñen que estar en posesión da Licenza de Armas que ampare a arma que utilizan na práctica da actividade oficial, así como da guía da mesma. Os tiradores menores de dezaoito anos, que teñan recoñecida a categoría de junior, esixiráselles estar en posesión de Autorización Especial de uso de armas para menores.

 

    O Delegado Federativo, poderá esixir ao Tirador a documentación que acredite tales autorizacións. Se o Tirador carece delas, ou se nega a presentalas, non poderá participar na competición, e será suspendido da mesma. Unha vez comprobado tal extremo, será comunicado a Intervención de Armas correspondente.

 

    O Tirador que solicite a súa inscrición nas competicións oficiais organizadas pola Federación Galega de Tiro Olímpico, asume, baixo a súa responsabilidade, que cumpre coa normativa vixente que regula a súa participación.

 

 

ASCENSOS DE CATEGORIA:

 

Cadro de porcentaxes:

 

                

F.O.

F.U.

D.T.O.

S.K.

MINIFOSO

CATEGORÍA

119 ou  máis

192 ou máis

130 ou máis

119 ou máis

71 ou máis

1ª categoría

113 a 118

180 a 191

125 a 129

113 a 118

67 a 70

2ª categoría

100 a 112

160 a 179

110 a 124

100 a 112

60 a 66

3ª categoría

<100

<160

<110

<100

<60

4ª categoría

 

     

      Un tirador ascenderá de categoría, cando no transcurso do ano natural alcance, alomenos, dúas veces as devanditas porcentaxes en Competicións do calendario oficial galego, competicións nacionais do calendario da REFEDETO e Internacionais dos calendarios da FITASC e ISSF.

 

     O pase de categoría, despois de alcanzar as porcentaxes ou puntuacións establecidas, surtirá efecto dende o momento da comunicación ó deportista.

 

      Para o ano 2020, en F.U.,  aparte da clasificación por campionato, a efectos do Campionato galego de regularidade,  sumaranse os dous mellores resultados das Fases do Campionato Galego, para obter unha clasificación a 200 pratos, que servirá para ascenso de categoría.

 

     Como consecuencia de que nas competicións nacionais volve a existir a categoría de cuarta ascenderase de cuarta a terceira categoría  por resultados, deixando de considerarse como categoría de iniciación.  Os tiradores de clase junior e dona junior ascenderán por resultados.

 

    

     Os tiradores que realicen os campionatos de regularidade completos, é decir: 2 de 3 competicións en minifoso, 3 de 4 en foso universale 4 de 5 en foso olímpico, ademáis de ascender por resultados, descederán se non alcanzan, ao menos, unha vez a media da súa categoría, descendendo á categoría que lles corresponda por resultados. Tamén se computarán a estos efectos, os resultados obtidos en competicións nacionais do calendario da RFEDETO e Internacionais dos calendarios da FITASC e ISSF. Só queda exenta desta norma a categoría de primeira, ao ter a súa propia normativa.

 

     A Primeira categoría perderase, pasando á Segunda categoría, cando o tirador non consiga as porcentaxes establecidas durante os dous anos naturais seguintes ao ascenso. O Tirador descendido de categoría voltará a ascender novamente se alcanza as porcentaxes establecidas.

 

Tiradores de clase veterano:

 

     A clase de veterano, adquirirana os tiradores de prato que cumpran as condicións de ter sesenta anos de idade, e leven un ano con licenza federativa, sempre que o soliciten por escrito, antes do 30 de novembro do ano anterior. Se o tirador pertencese a outra Federación Territorial, deberá xustificalo coa presentación da correspondente certificación, ou copia compulsada da licenza federativas do último ano.

 

     Para unificar criterios dos distintos Regulamentos de tiro ao prato, a clase de Superveterano, adquirirana os tiradores de prato, o ano que cumpran sesenta e seis anos de idade e leven un ano con licenza federativa.

 

     A súa participación nas competicións que figuran no calendario oficial da modalidade de Prato da Federación Galega de Tiro Olímpico, regúlanse do seguinte xeito:

 

      Nos Campionatos Galegos e nas fases do Campionato Galego a súa inscripción será a que se sinala no apartado de inscripcións, tendo opción ós trofeos da táboa xeral, categoría (se a houbese) e clase.

 

Tiradoras de clase Donas

 

     A súa participación nas competicións que figuran no calendario oficial da modalidade de Prato da Federación Galega de Tiro Olímpico, regúlanse do seguinte xeito:

 

      Nos Campionatos Galegos e Fases do Campionato Galego a súa inscripción será a que se sinala no apartado de inscripcións, tendo opción ós trofeos da táboa xeral, categoría (se a houbese) e clase.

 

Tiradores de clase Junior Masculino e Junior Feminino:

 

     A clase de Junior Masculino e Junior Feminino inclúe ós tiradores e tiradoras das modalidades de prato ata o ano en que cumpren os 20 anos de idade.

 

     A súa participación nas competicións que figuran no calendario oficial da modalidade de Prato da Federación Galega de Tiro Olímpico, regulanse do seguinte xeito:

 

     Nos Campionatos Galegos e Fases do Campionato Galego a súa inscripción será con cargo á Federación, para os tiradores con licencia da Federación Galega, tendo opción ós trofeos da táboa xeral, categoría (se a houbese)  e clase.

 

Xuices Árbitros:

 

              Para a tempada 2020 as actuacións arbitrais, serán como segue:

 

              Campionatos Galegos de Minifoso, Foso Universal, Foso Olímpico, así como a Copa Galicia de Foso Olímpico, Campionato Galego por equipos de clubes, Campionato galego de Dobre trap e Campionato Galego de Skeet, o mesmo sistema de arbitraxe que no ano 2019.

 

              Para as Fases do Campionato Galego de Minifoso, Foso Universal e Foso Olímpico, xurde a figura do árbitro coordinador, que a súa labor consistirá en vixiar e solucionar os posibles problemas arbitrais que xurdan durante o desenvolvemento da competición e será o xuíz-árbitro principal nos posibles desempates, series finais ou mortes súpetas. Nestas competicións serán os propios tiradores os que realicen as funcións propias do árbitro principal e dos arbitros auxiliares.

 

Establécense as seguintes contías:

 

      Un día de competición e outro de adestramento oficial:

  • Importe: 100,00 Euros. Deducción 2% de IRPF.

 

        Dous días de competición e un día de adestramento oficial:

- Importe: 175,00 Euros. Deducción 2% de IRPF.

 

      Delegado Federativo:

 

      Nos Campionatos Galegos, abonaránselles os gastos de desprazamento, mais unha axuda de custos reducida por cada día de competición mais outra polo día anterior ó inicio da competición.

 

CLUBES

 

Os Clubes que programen competicións como actividade social no calendario galego, deberán cumprir e facer cumprir os Regulamentos das Competicións e as normas de participación que dicte a Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Os Clubes quedan obrigados a remitir as actas de tódalas competicións programadas no Calendario Galego da modalidade, á Federación Galega de Tiro Olímpico, no prazo máximo de QUINCE (15) días hábiles.

 

De inscribir a tiradores sen Licencia Federativa aparte das responsabilidades en que incurra o tirador, a FEGATO, poderá penalizar o Clube, co pago dunha cantidade equivalente o importe das Licencias federativas dos tiradores que participasen sen ela.

 

O non cumprimento dos Regulamentos e normas de participación establecidas pola Federación Galega de Tiro Olímpico, será motivo suficiente, para non publicar a actividade do clube infractor na tempada seguinte e non concederlle actividade oficial.

 

 

 

CAMPIONATOS GALEGOS

 

              Durante o ano 2020 os tiradores con licenza doutras Federacións Territoriais poderán participar en tódalas competicións oficiais, pero non poderan recibir ningun premio nin da clasificación xeral nin da categoria ou clase, faraselles un 25% de desconto na inscripción, se ben aparecerán na acta de resultados no posto que acadasen. Tampouco percibirán axuda económica pola súa clasificación.

 

              Os tiradores con licenza federativa doutras Federacións Territoriais, deberán inscribirse na Federación Galega de Tiro Olímpico, nos prazos establecidos.

 

              Para participar nos campionatos organizados pola Federación Galega de Tiro Olímpico, os tiradores con licenza galega só poderán inscribirse a través dos seus clubs. Os clubs realizarán as inscricións, tanto individuais como por equipos, na aplicación web da Fegato ou na dirección de correo licencias@fegato.es no caso de que non fora posible por problemas técnicos nesta aplicación.

 

              O prazo de inscrición nas competicións organizadas pola FEGATO, remata ás 19,00 horas do xoves anterior á data de celebración, pasado este prazo non será admitida ningunha inscripción.

 

             Tamén poderán inscribirse o día da competición, 30 minutos antes do comenzo da competición, aboando un recargo do 50% da inscrición.  Competirán nas escuadras con postos vacantes ou incompletas.

 

             Todo tirador que esté inscrito ó rematar o prazo establecido, queda obrigado ó pago da inscrición, aínda que non asista á competición, salvo causa de forza maior, que deberá xustificar.  No caso de non xustificar a ausencia, deberá facer o ingreso da inscrición correspondente na Federación Galega, na conta habilitada ao efecto, antes da súa próxima inscrición.

 

           O non cumprimento da norma anterior, será suficiente para negarselle a súa inscrición noutras competicións nas que teña que inscribirse a través da FEGATO.

 

           Os clubes sedes das competicións organizadas pola FEGATO, abonaránselle as series de pratos realmente tiradas polos tiradores que participan na competición, a razón de 4,00 € por serie para foso  e  5,00 € por serie para dobre trap .

 

         Os Clubes que soliciten ser sede das competicións organizadas pola Federación Galega de Tiro Olímpico, deberán dispor das instalacións correspondentes, medios auxiliares e persoal necesario para poder desenvolver a competición no prazo establecido. De non ser así a FEGATO deducirá ao clube os gastos necesarios para suplir as deficiencias.

 

        Aparte do anterior, o persoal do Club encargado das inscricións e control dos resultados deberá ser coñecedor das normas que regulan o desenvolvemento da actividade oficial da Federación.

 

        A Federación Galega de Tiro Olímpico, á vista dos resultados económicos de ediccións anteriores, e naqueles casos en que supoña unha perda económica considerable ou en casos de mal funcionamento das instalacións provocado polo mal estado destas ou falta de mantemento, poderá denegar a adxudicación de competicións oficiais ao club solicitante ou cambiar a sede dun campionato a outro clube que si cumpla os requerimentos da Federación Galega de Tiro Olimpico.

 

Distancia das competicións

 

     Copa Galicia de Foso Olímpico:

       125 pratos mais play-off

     Campionato Galego de Foso Olímpico:

    125 pratos mais play-off

  Fases dos Campionatos galegos de Foso Olímpico:

    125 pratos mais play-off

  Campionato Galego de Dobre Trap Olímpico:

    150 pratos mais play-off.

  Campionato Galego de Foso Universal:

    200 pratos.                                                                                

  Fases dos campionatos Galegos de Foso Universal

    100 pratos.

  Fases dos Campionatos Galegos Interclubes de Foso Universal

    75 pratos.

  Campionato Galego de Minifoso

    75 pratos.

   Fases dos Campionatos Galegos de  Minifoso

    75 pratos.

 

Inscricións:

-

Copa Galicia de Foso Olímpico. Inscrición 60,00 €.

Campionato Galego de Foso Olímpico: Inscrición 50,00 €.

Fases do Campionato Galego de Foso Olímpico:  Inscrición 40,00 €.

Campionato Galego por Equipos de Clubes: Inscrición 50,00 € por tirador (150,00 € por equipo).

Campionato Galego de Foso Universal: Inscrición 50,00 €.

Fases do Campionato Galego de Foso Universal e Tirada Puntuable: 40,00

Campionato Galego de Minifoso: Inscrición 50,00 €.

Fases do Campionato Galego de Minifoso: Inscrición 40,00 €.

Fases do Campionato Galego Interclubes de Foso Universal 40.00 €.

 

     Inscricións dos tiradores de clase Veterano e Superveterano: Copa Galicia: 50,00 €,. Campionato Galego de Foso Olímpico 40,00 €. Campionato Galego de Foso Universal: 40,00 €. Fases do Campionato Galego de Foso Olímpico e Foso Universal 30,00 €. Campionato Galego por Equipos de Clubes: 50,00 €. Campionato Galego de Minifoso: 40,00 €. Fases do Campionato Galego de Minifoso: 30,00 €. Fases do Campionato Galego Interclubes de Foso Universal 30.00€. Tódalas inscricións con pratos incluídos.

 

     Inscricións das tiradoras de clase Dona: Copa Galicia: 50,00 €,. Campionato Galego de Foso Olímpico 40,00 €. Campionato Galego de Foso Universal: 40,00 €. Fases do Campionato Galego de Foso Olímpico e Foso Universal 30,00 €. Campionato Galego por Equipos de Clubes: 50,00 €. Campionato Galego de Minifoso: 40,00 €. Fases do Campionato Galego de Minifoso: 30,00 €. Fases do Campionato Galego Interclubes de Foso Universal 30,00€. Tódalas inscricións con pratos incluídos.

 

     Inscricións dos Tiradores da clase Junior masculino  e Junior feminino que participen nas competicións sinaladas no Calendario da Actividade Oficial: A inscrición e o custo dos pratos será con cargo á Federación. No Campionato Galego por equipos de Clubs abonarán unha inscrición de 50,00 euros, como compoñentes de equipos. Os Tiradores Junior masculino e Junior feminino con licenza federativa de fora de Galicia, abonarán os pratos a razón de 5,00 euros por serie.

    

     Aparte do anterior, e se os ingresos o permiten, en colaboración cos Clubes afiliados á FEGATO,  naqueles en que adestren, abonaráselles series de pratos ata un equivalente ás series consumidas nas competicións que participaron.

 

Inscricións en Campionatos Galegos e Competicións Nacionais

 

En evitación de situacións que se veñen producindo nos últimos anos, que supoñen un custo económico e de tramitacións para a Federación Galega de Tiro Olímpico, os tiradores que desexen participar en Competicións, nas que teñan que realizar a súa inscripción a través da FEGATO, deberán observar as seguintes normas:

 

a) Campionatos Galegos.- As inscripcións faranse a través do club, na aplicación web da Fegato ou na dirección de correo licencias@fegato.es no caso de que non fora posible por problemas técnicos nesta apliación, nos prazos establecidos e nos horarios sinalados en cada unha delas.

 

b) Competicións Nacionais,- As inscricións deberán realizarse a través do club na Federación Galega de Tiro Olímpico. O prazo remata o xoves da semana anterior ao da competición. A Federación Galega de Tiro Olímpico, non procederá á inscrición de ningún tirador, que ó remate do prazo, non teña abonado a correspondente inscrición. Conta bancaria de ingreso: ABANCA: ES83-2080-5500-4130-4011-3430.

 

 Unha vez finalizado o prazo de inscrición, a Federación Galega designará os compoñentes dos equipos galegos para a competición, de selo caso.

 

Rematado ao prazo establecido (xoves da semana anterior ao da competición). Os equipos que represente a Federación, serán confeccionados cos tiradores inscritos no prazo establecido, que cumpran coas normas de clasificación.

 

 A inscrición para as competicións nacionais, realizarase na Sé central da Federación galega de Tiro Olímpico, dentro das datas establecidas.

 

Insertarase na páxina web da Fegato, relación dos tiradores que poderán ir becados ás competicións nacionais, para poder compoñer o mellor equipo por resultados, coa finalidade de que a Federación Galega quede representada do mellor xeito posible.

 

 

     Series de adestramentos oficiais:

 

     Os Clubes cobrarán como máximo, por serie de adestramento, 5,00 € para Foso Olímpico, Minifoso e Foso Universal, e 7,00 € por serie en Dobre Trap.

 

Trofeos:

 

Copa Galicia de Foso Olímpico:

 

Trofeos Clasificación Xeral: 3 Trofeos de prata.

Categorías: 3 Trofeos de prata.

Clase Vetarano, Dona e Junior: Trofeo de prata.

 

Campionato Galego de Foso Olímpico:

 

Campión Absoluto: Placa de prata.

 

Trofeos Clasificación Xeral: 2 Trofeos.

Clasificación por categorías: 1º. Trofeo ; 2º. Trofeo; 3º. Trofeo.

Clase Veterano, Dona e Junior: Trofeo.

 

Para a clasificación por categorías será necesario unha inscrición mínima de tres tiradores por categoría.

 

Campionato Galego de Dobre Trap Olímpico, Skeet e Campionatos Galegos de Regularidade, os establecidos nos seus Regulamentos.

 

Fases do campionato Galego programados como puntuables para o Campionato Galego de Regularidade en Foso Olímpico.

 

          Campión de Fase: Trofeo.

          Subcampión de Fase e Terceiro clasificado: Trofeo.         

          Clasificación por Categorías: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma. 

          Clasificación Donas: Pin de prata e Diploma.

          Clasificación Veteranos: Pin de prata e Diploma.

          Clasificación Junior masculino: Pin de prata e Diploma.

          Clasificación Junior feminino: Pin de prata e Diploma.

          (Mínimo de tres tiradores para formar clasificación por categoría).

 

   

Campionato Galego de Foso Universal.

 

          Vencedor absoluto: Placa.

          Subcampión: Trofeo.

          Terceiro clasificado: Trofeo.

          Clasificación por Categorías: Trofeo e diploma; 2º Pin de prata e Diploma e 3º Pin de prata e Diploma. 

          Clasificación Donas: 1ª Pin de prata e diploma; 2ª Diploma e 3ª Diploma.

          Clasificación Veteranos: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma.

          Clasificación Superveteranos: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma.

          Clasificación Junior masculino: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma.

          Clasificación Junior feminino: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma.

          (Mínimo de tres tiradores para formar clasificación por categoría).

                                                                              

         Fases do campionato Galego programados como puntuables para o Campionato Galego de Regularidade en Foso Universal.

 

           Vencedor absoluto: Trofeo.

            Subcampión: Trofeo.

            Terceiro clasificado: Trofeo.

            Clasificación categorias: 1ª Pin de prata e diploma; 2ª Diploma e 3ª Diploma.

            Clasificación Donas: 1ª Pin de prata e diploma; 2ª Diploma e 3ª Diploma.

Clasificación Veteranos: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma.                                              Clasificación Superveteranos: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma.          Clasificación Junior masculino: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma.

Clasificación Junior feminino: 1ª Pin de prata e diploma; 2ª Diploma e 3ª Diploma.

(Mínimo de tres tiradores para formar clasificación por clase).

 

Fases do campionato Galego Interclubes programados como puntuables para o Campionato Galego Interclubes de Foso Universal

 

            Vencedor absoluto: Trofeo.

            Subcampión: Trofeo.

            Terceiro clasificado: Trofeo.

 

            Clasificación Seniors: 1ª Pin de prata e diploma; 2ª Diploma e 3ª Diploma.                                                         

            Clasificación Donas: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma. 

            Clasificación Veteranos: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma. 

            Clasificación Superveteranos: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma. 

Clasificación Junior masculino: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma.                 Clasificación Junior feminino: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma. 

            (Mínimo de tres tiradores para formar clasificación por clase).                                                                              

 

 

 

 

 Campionato Galego de Minifoso.

 

          Vencedor absoluto: Placa, trofeo ou cerámaica.

          Subcampión: Trofeo ou cerámica.

          Terceiro clasificado: Trofeo ou cerámica.

Clasificación por Categorías: Trofeo ou cerámica e diploma; 2º Pin de prata e Diploma e 3º Pin de prata e Diploma. 

          Clasificación Donas: Pin de prata e Diploma. 

          Clasificación Veteranos: Pin de prata e Diploma. 

          Clasificación Junior masculino: Pin de prata e Diploma. 

          Clasificación Junior feminino: Pin de prata e Diploma. 

          (Mínimo de tres tiradores para formar clasificación por categoría).

 

 

 Fases do campionato Galego programados como puntuables para o Campionato Galego de Regularidade en Minifoso.

 

            Vencedor absoluto: Trofeo.

            Subcampión: Trofeo.

            Terceiro clasificado: Trofeo.

 

            Clasificación Seniors: 1ª Pin de prata e diploma; 2ª Diploma e 3ª Diploma.                                                         

            Clasificación Donas: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma. 

            Clasificación Veteranos: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma. 

            Clasificación Superveteranos: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma. 

Clasificación Junior masculino: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma.                 Clasificación Junior feminino: 1º Pin de prata e diploma; 2º Diploma e 3º Diploma. 

            (Mínimo de tres tiradores para formar clasificación por clase).                                                                              

 

 

CAMPIONATOS NACIONAIS

 

    A Federación Galega de Tiro Olímpico, designará os equipos a enviar ás competicións nacionais, segundo as normas establecidas e sempre que os ingresos da Federación o permitan:

 

    Para formar os equipos acudirase ao Campionato Galego de Regularidade do ano en curso, sempre e cando se leven, alomenos, dúas competicións realizadas do Campionato Galego de Regularidade, antes de que finalice o prazo de inscrición, no caso contrario acudirase ó Campionato Galego de Regularidade do ano anterior.

 

     Para o ano 2020, establécense os seguintes Campionatos para asistir con equipo ou como seleccións galegas:

 

Campionato de España por Equipos Autonómicos en Foso Olímpico: 25 e 26 de outubro en CEAR Juan Carlos I de Las Gabias (Granada).Tres equipos:

 

     

       Primeiro equipo:

 

      O Equipo vencedor no Campionato Galego por Equipos de Clubes do ano en curso, con premio en metálico de 300,00 € por tirador. As inscricións e os pratos serán con cargo á FEGATO. Facilitaráselles vestimenta deportiva. Deberán asistir, como mínimo dous compoñentes do equipo venceder, podendo ser substituído o terceiro compoñente por outro tirador do Clube que acadase no ano, polo menos unha vez o resultado de 113/125 pratos.

 

     

     Segundo equipo:

 

      O Equipo subcampion no Campionato Galego por Equipos de Clubes do ano en curso, con premio en metálico de 300,00 € por tirador. As inscricións e os pratos serán con cargo á FEGATO. Facilitaráselles vestimenta deportiva. Deberán asistir, como mínimo dous compoñentes do equipo venceder, podendo ser substituído o terceiro compoñente por outro tirador do Clube que acadase no ano, polo menos unha vez o resultado de 113/125 pratos.

 

      Terceiro equipo:

 

     O Equipo terceiro clasificado no Campionato Galego por Equipos de Clubes do ano en curso, con premio en metálico de 300,00 € por tirador. As inscricións e os pratos serán con cargo á FEGATO. Facilitaráselles vestimenta deportiva. Deberán asistir, como mínimo dous compoñentes do equipo venceder, podendo ser substituído o terceiro compoñente por outro tirador do Clube que acadase no ano, polo menos unha vez o resultado de 113/125 pratos.

 

Campionato de España Copa de España en F.O:  19 e 20 de setembro  no Club de Tiro via de la plata (Merida)

                                                                                

      Gañador da Copa Galicia do ano 2019.

   

  Campionato de España por Categorías en Foso Olímpico: 2 e 3 de maio  en CEAR Juan Carlos I de Las Gabias (Granada).

 

       A FEGATO, pretende dar a oportunidade de participar a tiradores de tódalas categorías, en Competicións Nacionais, e a Real Federación Española de Tiro Olímpico, programa o Campionato de España por Categorías en Foso Olímpico. A FEGATO, enviará ata un máximo de tres tiradores nas seguintes categorías: Primeira, Segunda, Terceira e Cuarta, clasificados no Campionato Galego de Regularidade do ano 2019.

 

      

Campionato de España por Categorías en Foso Universal: 11 e 12  de xullo en Pena da revolta( As Pontes) e San roque (Viveiro)

 

   Dado que esta proba se vai a disputar na nosa comunidade a FEGATO para que a participación sexa o maís alta posible farase cargo do custo dos pratos de todos os tiradores con licencia galega que se inscriban, tamén pagará a inscripción completa dos tiradores clasificados nos tres primeiros postos de cada categoria no Campionato Galego da Regularidade de Foso Universal.

 

      

 

Premios en metálico para Campionatos de España

 

Os tiradores percibirán un premio en metálico de 300,00 € pola súa clasificación para asistir aos Campionatos de España que se indican nestas Normas. Os premios en metálico serán para suplir gastos de desprazamento, manutención e aloxamento.

 

 Como parte do Programa de Formación e Tecnificación da Federación Galega de Tiro Olímpico, enviaranse  equipos de clase  juniors ás competicións nacionais que clasifiquen por equipos junior.

   

Os tiradores juniors que compitan como equipo da Federación Galega de Tiro Olímpico, non ocuparán posto nas categorías, como tiradores premiados.

 

Como parte do Programa de Formación e Tecnificación da Federación Galega de Tiro Olímpico, enviaranse  equipos da clase Donas ás competicións nacionais que clasifiquen por equipos Donas:

      

As Donas que compitan como equipo da Federación Galega de Tiro Olímpico, non ocuparán posto nas categorías, como tiradoras premiadas.

 

 Do mesmo xeito que no caso anterior, A Federación Galega de Tiro Olímpico, enviará tiradores Junior masculino, Junior feminino e Donas, con cargo aos programas de Promoción, Formación ou Tecnificación, as competicións nacionais ou internacionais que se estimen oportunas para a súa formación ou tecnificación.

 

     É condición indispensable que para poder formar parte dos equipos que representarán a Galicia, o tirador tivo que obter, no Campionato Galego de Regularidade que o clasifique  un resultado, polo menos, que dá accenso na categoría que compite.De non cumprirse a condición anterior, a Federación Galega, poderá nomear os compoñentes necesarios para completar equipos, tomando os resultados doutras actuacións do tirador (Ano anterior ou en curso, Campionatos de España, Equipos, Competicións autonómicas, etc.), nas que acadara os resultados que se esixen.

 

A FEGATO poderá inscribir equipos nas competicións nacionais que clasifiquen por Federacións Territoriais, entre os tiradores inscritos nas mesmas, previa comunicación aos mesmos.

 

O Tirador que forme parte dun equipo representando a Federación Galega de Tiro Olímpico, deberá finalizar a competición e esperar á entrega de trofeos, e como tal recibír a honra que lle corresponda.

 

Os equipos que representen a FEGATO, proporcionaráselles vestimenta deportiva con anagramas da FEGATO, que deberán usar, obrigatoriamente, na entrega de Trofeos, Medallas e Diplomas.

 

A negativa a formar equipo que represente a FEGATO sen causa xustificada, ou o incumprimento das normas establecidas, suporá a non percepción da axuda correspondente, así como a súa vetación para formar equipos que representen á Federación Galega de Tiro Olímpico. Reclamaráselles o importe da inscrición individual, por equipos, pratos, vestimenta e cantos outros gastos ocasionasen.

 

Ás competicións organizadas pola Real Federación Española de Tiro Olímpico, de non acudír o Presidente ou o Vicepresidente da Sección de Prato, nomearase a un Delegado Federativo que representará á FEGATO, no campionato designado, coa obriga de exercer as funcións encomendadas. Unha vez finalizada a competición, deberá, á maior brevedade posible, remitir informe do desenvolvemento do Campionato, incidencias, etc. Para constancia na Federación.

 

          Nos Campionatos Nacionais, aboaráselles os gastos de desprazamento, mais unha axuda de media manutención polo día anterior á competición e unha axuda de manutención completa por cada día de competición.

 

      Se o Delegado Federativo é compoñente dos equipos da Federación Galega de Tiro Olímpico, aboaranselle unha axuda de media manutención polo día anterior á competición e unha axuda de manutención completa por cada día de competición.

 

Medallas conseguidas en Campionatos Nacionais:

 

     Os tiradores que representando á Federación Galega de Tiro Olímpico, obteñan medalla en competicións nacionais, aboaráselles, a maiores dos premios establecidos, as seguintes cantidades:

 

     Individual:      

 

                     Medalla de Ouro:     100,00 €.

                     Medalla de Prata:      75,00 €.

                     Medalla de Bronce:    50,00 €.

    

 

     Estas cantidades tamén se abonarán ós tiradores que acudan a título individual aos campionatos nacionais, sempre que a súa inscrición se faga a través da Federación Galega de Tiro Olímpico. De conseguir medalla, abonaráselles, ademáis do importe correspondente á mesma, a súa inscrición, pratos e bolsa de axuda de 300,00 euros , do seguinte xeito:

 

    

 

Clasificación por categoría ou clase:

 

     Ata 6 tiradores participantes: Abonarase o importe da medalla.

     De 6 a 12 tiradores participantes: Abonarase o importe da medalla e inscrición.

     Maís de 12 tiradores participantes: Abonarase o importe da medalla, inscrición e bolsa de axuda.    

 

 Deberá esperar á entrega de trofeos, e como tal recibír a honra que lle corresponda.

 

      Como nos anos anteriores, as Bolsas de axuda programadas, a que se refire o parágrafo anterior, non serán acumulables cando as probas dos campionatos se celebren nas mesmas datas, en datas consecutivas ou cando o tirador compita no mesmo desprazamento.

 

     Se tres tiradores inscritos na competición desexan formar equipo representando á Federación Galega, a Fegato abonará a inscrición correspondente ao equipo que representará á Federación nesa competición, estando obrigados ao cumprimento das mesmas normas que os equipos designados pola Federación.

 

    

 

CAMPIONATOS INTERNACIONAIS, INTERAUTONOMICOS E OUTRAS COMPETICIONS RELEVANTES.

 

Para Competicións de carácter Interautonómico, e outras Competicións, nas que a Federación Galega de Tiro Olímpico, considere necesaria ou beneficiosa a participación de equipos galegos nomeará os compoñentes dos mesmos que representarán

 

á FEGATO, nas devanditas competicións, coas mesmas condicións e normas que para as competicións nacionais.

 

     Para percibir os premios en metálico programados para os Campionatos Galegos, Nacionais, Internacionais, Interautonómicos e outras competicións relevantes, os tiradores teñen que cumprir co disposto no Artigo 3 do Estatuto de Autonomía para Galicia.

 

Nas competicións nas que a Federación Galega de Tiro Olímpico considere necesaria ou beneficiosa a participación de equipos Juniors masculinos, Donas e Donas junior, nomeará os compoñentes dos mesmos que representarán á FEGATO nas devanditas competicións, coas mesmas condicións e normas que para o resto dos tiradores galegos. A súa competición será supervisada polo Delegado Federativo que actuará como capitán de equipo da FEGATO.

 

 

      Os tiradores que participen en Campionatos de Europa, Campionatos do Mundo, Copas de Europa e Copas do mundo, nas modalidades de Foso Olímpico, Foso Universal, Dobre Trap e Skeet, aboaránselle as seguites cantiades:

 

      Medalla individual: 300,00 euros; medalla por equipo: 200,00 euros.

 

F O S O  O L Í M P I C O

 

 

CAMPIONATO GALEGO DE FOSO OLIMPICO

 

Regulamento (Histórico).

 

1ª‑ Esta competición celebrarase cada ano entre o día 1° de maio e o 31 de agosto. A data exacta será fixada no Calendario Oficial da Federación Galega de Tiro Olímpico, dentro do periodo sinalado.

 

2ª‑ A organización correrá a cargo do clube organizador supervisado pola Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

3ª- A competición será a 125 pratos. Ó finalizar disputarán a final os seis mellores da clasificación xeral.

 

    4ª- A duración da tirada non excederá de dous días.

 

    5ª- A clasificación será por categorías.

 

    6ª- O programa constará de 4 trofeos para a clasificación xeral e tres por categorías máis Veteranos,  Donas e Juniors. Para formar grupo por categorías, será necesario un mínimo de tres tiradores.En caso de que interese ó clube organizador, poderá aumentar o número de trofeos só por categorías.

 

7ª- O Campionato Galego de Foso Olimpico , celebrarase, por esta orde, nas seguintes instalacións: Club de Tiro Rio Sar; Sociedade Deportiva Pena da Revolta; Club de Tiro San Roque; e Club de Tiro Río Lérez. Conforme á orde establecida, o ano 2020 corresponde celebrarse nas instalacións da Sociedade Deportiva Pena da Revolta.

 

8ª- O trofeo ó ganador do campionato consiste nunha placa de prata que acredite tal título, e que será costeada pola Federación.

 

9ª- O gañador de cada edición será becado pola Federación, cun premio en metálico, que cada ano, e previa aprobación da Asemblea, estableza, e que nunca será inferior a 300 €.

 

10ª- Para optar á bolsa de axuda que se sinala no parágrafo anterior, será condición indispensable ser galego ou estar empadroado en Galicia e sempre que compita con licencia da Federación Galega. Se o tirador vencedor da competición non reunise estas condicións, o premio en metálico pasará o seguinte tirador clasificado na xeral, que as reuna.

 

11ª- Para o non especificado nestas bases, rexirase polas normas de participación nos campionatos galegos vixentes en cada momento.

 

12ª- Este Regulamento deberá figurar como anexo ó programa de man de cada competición.

 

13ª- A Federación Galega de Tiro Olímpico será quen velará polo cumprimento do presente Regulamento.

 

O presente Regulamento foi aprobado pola Asemblea Xeral da Federación Galega de Tiro Olímpico, en sesión ordinaria celebrada en Santiago de Compostela o día 19 de abril de 1987.

 

As modificacións a este regulamento foron aprobadas pola Asemblea da Federación Galega de Tiro Olímpico,  en reunión ordinaria celebrada o día 29 de marzo de 2008, quedando aprobado o texto que figura como Regulamento.

 

 

Gañadores de edicións anteriores:

 

ANO

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

2019

Dominguez Gesto, Victor Manuel

A Coruña

2018

Dominguez Gesto, Victor Manuel

A Coruña

2017

Dominguez Gesto, Fabián

A Coruña

2016

Henderson Rivas, John

Pontevedra

2015

Domínguez Gesto, Fabián

A Coruña

2014

Domínguez Gesto, Fabián

A Coruña

2013

Abel López Gato

A Coruña

2012

José Julián Mera Carrión

Ourense

2011

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2010

Manuel Prado Otero

Pontevedra

2009

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2008

Andrés Vázquez da Silva

Pontevedra

2007

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2006

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2005

Abelardo Moreiras Pérez

Ourense

2004

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2003

Victor Dominguez Gesto

A Coruña

2002

Agustín Souto Pena

A Coruña

2001

Victor Dominguez Gesto

A Coruña

2000

José Julián Mera Carrión

Ourense

1999

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

1998

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

1997

Blas Paradela Videla

Lugo

1996

Blas Paradela Videla

Lugo

1995

Blas Paradela Videla

Lugo

1994

Abelardo Moreiras Pérez

Ourense

1993

Carlos Prieto Martínez

Ourense

1992

Argimiro Rodríguez Gil

Ourense

1991

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

1990

s/d

 

1989

s/d

 

1988

Angel Paz Díaz

Lugo

 

 

COPA GALICIA DE FOSO OLÍMPICO

 

 

Regulamento ( Histórico):

 

En Santiago de Compostela (A Coruña), sendo as dezanove trinta horas do día trinta de setembro de mil novecentos oitenta e dous, reúnense os representantes, debidamente autorizados, das Federacións Provinciais de Tiro Olímpico (Sección Prato), que a continuación se relacionan:

 

Pola Provincia de A Coruña, os señores Don Antonio Labora Calvo e Don Luis López Castro.

 

Pola Provincia de Lugo, Don José López Buide.

 

Pola Provincia de Pontevedra, os señores Don Juan Antonio Garrido Torrado e Don Manuel José Cruces Prado, os que, ademáis, representan ós da provincia de Ourense, que xustifican a súa imposibilidade de asistir.

 

ACORDAN: A creación dunha COPA GALICIA de tiro ó prato en Foso Olímpico, con arreglo ás seguintes bases:  

 

lª- Cada Federación Provincial aporta a cuarta parte do valor do trofeo, que é de 400.000 pesetas.

 

2ª- Esta competición celebrarase cada ano entre o día 1º de maio e o 30 de Setembro. A data exacta será fixada no calendario oficial da Federación Galega de Tiro Olímpico, dentro do periodo sinalado.

 

3ª- No ano 1983 celebrarase en Cernadiñas Novas (Pontevedra), a 200 pratos; no ano 1984 en El Juncal (A Coruña), a 100 pratos; no ano 1985 en Bonxe (Lugo), a 200 pratos; no ano 1986 en Altavista  (Ourense), a 100 pratos, e así sucesivamente, cada ano nunha provincia diferente. No caso de que a provincia organizadora non poida realizar a tirada por calquera circunstancia, transmitirá os dereitos de celebración á Federación, que por quenda lle corresponda. A duración da tirada non superará os dous días.

 

4ª- O Clube organizador, a partir dos anos indicados, será designado pola Federación Provincial correspondente, con preferencia polos clubes que dispoñan de mellores instalacións.

 

5ª- O Campión de cada ano será premiado cunha reproducción da Copa Galicia, que terá un valor (sempre actualizado) como mínimo do 15% do trofeo original, no que se engadirá unha placa grabada co nome do gañador.

 

6ª- A organización correrá a cargo do clube onde se celebre, supervisada pola Federación. O importe da inscrición (pratos aparte) fíxase en cinco mil pesetas. Esta cantidade incrementarase cada ano segundo o I.P.C.

 

7ª- 0 Programa será con 5 trofeos de prata, na clasificación xeral, ademáis de reproducción para o campión, 3 trofeos mais para os tres primeiros clasificados en cada categoría, 1 trofeo para cada clase en donas junior, junior e veterano. No caso de interesar ó clube organizador pode incrementar o número de trofeos para categorías, pero deixando ben claro que só o gañador absoluto ostentará o título de Campión da Copa Galicia, non existindo campións por categorías.

 

8ª- A Custodia do Trofeo Copa Galicia correspóndelle á Federación Provincial á que perteneza o gañador, debendo esta entregala cun mes de anticipación o clube organizador para expoñelo durante a competición. A Provincial que custodie o trofeo responsabilizarase totalmente do mesmo.

 

   9ª- O gañador de cada edición será Premiado en metálico pola súa Federación Provincial para tirar, o mesmo ano, na Copa de España. A bolsa consistirá en: viaxe en avión, hotel de tres estrelas, inscrición, pratos, e o valor de 500 cartuchos e dietas correspondentes.

 

10ª- Para optar ó título de Campión da copa Galicia e conseguir o trofeo, será condición indispensable ser galego ou estar empadroado en Galicia.

 

11ª- O trofeo orixinal Copa Galicia pasará en propiedade do tirador que a gañe tres anos seguidos ou cinco alternos. O ano que se entregue o trofeo orixinal, a reproducción quedará en poder da FEGATO para entregar nunha posterior edición.

 

12ª- O non especificado nestas bases, rexirase polo Regulamento de Tiradas (Modalidade de Prato) vixente en cada momento.

 

13ª- A Federación Galega de Tiro Olímpico será a encargada de velar polo cumprimento do presente Regulamento.

 

14ª- A reproducción da Copa Galicia asignada ó gañador, cada ano, será donada pola Federación Galega. O Premio que se concede ó ganador de cada edición é detallado na cláusula 9ª deste Regulamento, correrá a cargo da expresada Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

15ª- Tódolos anos renovarase a póliza do seguro do trofeo orixinal actualmente vixente e o importe da mesma será abonado pola Federación Galega.

 

 

Modificacións  posteriores ao Regulamento.

 

          O presente Regulamento foi aprobado o día 30 de setembro de 1982 polos representantes das catro provincias galegas e refrendada en Asemblea Xeral Ordinaria da Federación Galega de Tiro Olímpico celebrada o día 12 de decembro de 1987, aprobándose na mesma amplia-los puntos 13, 14 e 15.

 

Na asemblea da Federación Galega de Tiro Olímpico celebrada o día 27 de febreiro de 1993 acordase modificar a base 3ª establecendo a distancia 125 pratos.

 

Na Asemblea da Federación Galega de Tiro Olímpico celebrada o día 26 de febreiro de 1994 acordase que en caso de celebrarse a Copa de España de Foso Olímpico con anterioridade á Copa Galicia, a Federación Galega poderá designar outra competición do calendario nacional para dar cumprimento á base 9ª do Regulamento.

 

    Na asemblea extraordinaria da Federación Galega de Tiro Olímpico celebrada o día 16 de Febreiro de 2002, aprobáronse as modificacións das clausulas 2, 7 e 11.

 

As modificacións a este regulamento foron aprobadas pola Asemblea da Federación Galega de Tiro Olímpico, en reunión ordinaria celebrada o día 29 de marzo de 2008, quedando aprobado o texto que figura como Regulamento e Modificacións posteriores ao Regulamento.

 

Na asemblea xeral extraordinaria da Federación Galega de Tiro Olímpico, celebrada o día 15 de decembro de 2018, acordase a modificación da base 3ª do Regulamento, quedando redactada como segue: O Campionato Copa Galicia, celebrarase, por esta orde, nas seguintes instalacións: Club de Tiro Rio Sar; Sociedade Deportiva Pena da Revolta; Club de Tiro San Roque e Club de Tiro Río Lérez. Conforme á orde establecida, o ano 2019 corresponde celebrarse nas instalacións da Sociedade Deportiva Pena da Revolta.

 

Cando se incorporen novas instalacións de tiro con capacidade mínima de dous fosos olímpicos, incluirase na relación por orde de provincia e clube. A duración da tirada non superará os dous días.

 

 

Gañadores das edicións anteriores:

 

ANO

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

2019

Henderson Rivas, John

Pontevedra

2018

Mera Carrión, José Julián

Ourense

2017

Dominguez Gesto, Fabián

A Coruña

2016

Lanzós Gesto, Yago

A Coruña

2015

Victor Manuel Domínguez Gesto

A Coruña

2014

Fabian Domínguez Gesto (*)

A Coruña

2013

Fabian Dominguez Gesto (*)

A Coruña

2012

Fabian Domínguez Gesto (*)

A Coruña

2011

John Henderson Rivas

Pontevedra

2010

Antonio Alonso Balseiro

A Coruña

2009

Enrique López Neira

Pontevedra

2008

Rafael Torrecillas del Prado

A Coruña

2007

José Manuel Anido González

Lugo

2006

Oscar Hernández Ricoy

A Coruña

2005

Francisco Quintela Barral

A Coruña

2004

Victor Dominguez Gesto

A Coruña

2003

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2002

José Julián Mera Carrión

Ourense

2001

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2000

Blas Paradela Videla

Lugo

1999

Manuel Sanmartín Gómez (*)

A Coruña

1998

Manuel Sanmartín Gómez (*)

A Coruña

1997

Manuel Sanmartín Gómez (*)

A Coruña

1996

Argimiro Rodríugez Gil

Ourense

1995

Blas Paradela Videla

Lugo

1994

Argimiro Rodríugez Gil

Ourense

1993

Carlos Cameselle Pérez

Pontevedra

1992

Abelardo Moreiras Pérez

Ourense

1991

Angel Paz Díaz

Lugo

1990

Francisco Almedia Betancort

A Coruña

1989

José Luis González Martínez

Lugo

1988

Alfonso Andrade Díaz

Lugo

1987

Antonio Labora Calvo

A Coruña

1986

José Martínez Muleiro

Ponteveddra

1985

José Luis González Martínez

Lugo

1984

Angel Paz Díaz

Lugo

1983

José López Buíde

Lugo

(* Gañadores dos trofeos orixinais).

 

 

 

CAMPIONATO GALEGO DE REGULARIDADE EN FOSO OLÍMPICO

 

Normas de clasificación

 

As competicións que a continuación se relacionan son puntuables para a formación dos equipos que representarán á Federación Galega de Tiro Olímpico, e puntuarán para conseguir a súa clasificación para participar en competicións nacionais e os Premios en metálico que se establecen.

 

 

 

Campionatos puntuables para o ano 2020

 

1ª Fase Campionato Galego Foso Olimpico

San Roque

Viveiro (Lugo)

2ª Fase Campionato Galego Foso Olimpico

Rio Lérez

Pontevedra

3ª Fase Campionato Galego Foso Olimpico

Rio Sar

Trazo (A Coruña)

Campionato Galego de F.O.

S.D. Pena da Revolta

As Pontes (A Coruña)

XXXVII Copa Galicia F.O.

San Roque

Viveiro (Lugo)

 

 

Destas cinco competicións escolleránse as catro mellores nas que o tirador obtivese o menor número de puntos negativos.

 

Ó gañador da tirada adxudicaránselle cero (0) puntos, e os clasificados a continuación o mesmo número de puntos como pratos o separen do gañador, e unha vez sumados estos, darán a clasificación final do Campionato Galego de Regularidade en Foso Olímpico.

 

Os desempates resolveranse polos resultados das últimas tiradas escollidas para puntuar, empezando pola última, excepto para     o posto de Campión Galego de Regularidade, que se desempatará no lugar e data que sinale a Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

No Campionato Galego de Regularidade en Foso Olímpico, non se poderán incluir máis de dúas competicións por instalación.

 

Premios en metálico por clasificación que se establecen para este campionato:

 

Clasificación absoluta:

Campión Regularidade                   350,00 €.          350,00 €

 

Clasificación xeral:

1º  clasificado                                 320,00 €.          

2º  clasificado                                  290,00 €.

3º  clasificado                                  260,00 €.          

4º clasificado                                   230,00 €.

5º clasificado                                   200,00 €.           1.300,00 €.

 

 

Primeira categoría:

 1.° clasificado                                180,00 €.

 2.° clasificado                                170,00 €.

 3.° clasificado                                160,00 €.          

 4º  clasificado                                 150,00 €.

 5º clasificado                                  140,00 €.           800,00 €.

 

 

 

Segunda categoría:

1.° clasificado                                 180,00 €.

 2.° clasificado                                170,00 €.

 3.° clasificado                                160,00 €.          

 4º  clasificado                                 150,00 €.

 5º clasificado                                  140,00 €.           800,00 €. 

 

Terceira categoría:

 1.° clasificado                                180,00 €.

 2.° clasificado                                170,00 €.

 3.° clasificado                                160,00 €.          

 4º  clasificado                                 150,00 €.

 5º clasificado                                  140,00 €.           800,00 €.

 

Cuarta categoría:

 1.° clasificado                                180,00 €.

 2.° clasificado                                170,00 €.

 3.° clasificado                                160,00 €.          

 4º  clasificado                                 150,00 €.

 5º clasificado                                  140,00 €.           800,00 €.

 

Donas:

 1.ª clasificada                                 130,00 €.

 2.ª clasificada                                 120,00 €.

 3.ª clasificada                                  110,00 €.           360,00 €.

 

Veteranos:

 1.ª clasificada                                 130,00 €.

 2.ª clasificada                                 120,00 €.

 3.ª clasificada                                 110,00 €.             360,00 €.

 

Donas Junior:

 1.ª clasificada                                 130,00 €.

 2.ª clasificada                                 120,00 €.

 3.ª clasificada                                 110,00 €.             360,00 €.

 

Juniors:

 1.ª clasificada                                 130,00 €.

 2.ª clasificada                                 120,00 €.

 3.ª clasificada                                 110,00 €.             360,00 €.                     6.290,00

                                                                                                             

Gañadores de edicións anteriores:

 

ANO

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

2019

Dominguez Gesto, Victor Manuel

A Coruña

2018

Dominguez Gesto, Victor Manuel

A Coruña

2017

Mera Carrión, José Julián

Ourense

2016

Victor Manuel Domínguez Gesto

A Coruña

2015

Fabián Domínguez Gesto

A Coruña

2014

José Angel García Otero

Pontevedra

2013

Jose Angel García Otero

Pontevedra

2012

Victor Manuel Domínguez Gesto

A Coruña

2011

José Julián Mera Carrión

Ourense

2010

Jesús Pombo Rodríguez

Pontevedra

2009

López Neira, Enrique

Pontevedra

2008

José Antonio Calvo Jorge

Ourense

2007

José Antonio Calvo Jorge

Ourense

2006

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2005

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2004

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2003

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2002

Victor Domínguez Gesto

A Coruña

2001

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2000

Blas Paradela Videla

Lugo

1999

José Julián Mera Carrión

Ourense

1998

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

1997

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

1996

Oscar Hernández Ricoy

A Coruña

1995

Blas Paradela Videla

Lugo

1994

Argimiro Rodríguez Gil

Ourense

1993

Carlos Prieto Martínez

Ourense

1992

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

1991

Abelardo Moreiras Pérez

Ourense

1990

Juan Francisco Arufe Hermo

A Coruañ

1989

Carlos Prieto Martínez

Ourense

1988

Angel Paz Díaz

Lugo

1987

Diego Fariñas Fontenla

Pontevedra

 

 

 

CAMPIONATO GALEGO DE REGULARIDADE POR EQUIPOS DE CLUBES EN FOSO OLIMPICO.

 

 

Para participar no Campionato Galego de Regularidade por Equipos de Clubes, observaranse as seguintes Normas:

 

Para a formación de Equipos, so se esixirá que a Licencia federativa fose expedida polo mesmo Clube afiliado á Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Os equipos só representarán ó Clube polo que están afiliados.

 

Inscricións

 

Cada Clube pode inscribir tantos equipos como desexe. Cada equipo competirá cos tiradores inscritos, non podendo modificala composición dos mesmos, agás no caso de ausencia xustificada, poderá sustituise ún dos tiradores que compoñen o equipo por outro tirador do mesmo Clube, antes do inicio da competición.

 

Prazo de inscrición

 

    No prazo establecido para as inscricións individuais, realizarase a inscrición por equipos, indicando os compoñentes do mesmo, o Clube e o nome do equipo.

 

Importe da Inscrición:

 

    Cada equipo abonará 15,00 euros de inscrición, 5,00 euros por compoñente.

 

Nos equipos que figuren compoñentes de clase Junior, ou Dona Junior, a inscrición destes tiradores será abonada pola FEGATO.

                                                                                

Desenvolvemento da competición

 

Destas catro competicións escolleránse os tres mellores resultados do equipo.

 

Ó equipo gañador da tirada adxudicaránselle cero (0) puntos, e os clasificados a continuación o mesmo número de puntos como pratos o separen do gañador, e unha vez sumados estos, darán a clasificación final do Campionato Galego de Regularidade en Foso Olímpico, por equipos de clubes.

 

Premios en metálico por clasificación que se establecen para este campionato:

 

Club Campión                         90,00 € e Diploma.                                                                                                       

Club Subcampión                    60,00 € e  Diploma.                    

Club Terceiro Clasificado       45,00 € e  Diploma.                  

 

 

Gañadores de edicións anteriores:

 

ANO

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

2019

S.D. Rio Sar

A Coruña

2018

S.D. Pena da Revolta

A Coruña

2017

S.D. Pena da Revolta

A Coruña

2016

S.D. Pena da Revolta

A Coruña

2015

S.D. Pena da Revolta

A Coruña

2014

Club de Tiro Olímpico Rio Lérez

Pontevedra

2013

Club de Tiro Olímpico Rio Lérez

Pontevedra

 

 

CAMPIONATO GALEGO POR EQUIPOS

DE CLUBES EN FOSO OLÍMPICO

 

Para participar no Campionato Galego por Equipos de Clubes, observaranse as seguintes Normas:

 

 

Para a formación de Equipos, so se esixirá que a Licencia federativa para o ano fose expedida polo mesmo Clube afiliado á Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Cada Clube pode inscribir tantos equipos como desexe. Cada equipo competirá cos tiradores inscritos, non podendo modificala composición dos mesmos. No caso de ausencia xustificada, poderá sustituise ún dos tiradores que compoñen o equipo por outro tirador do mesmo Clube, antes do inicio da competición.

 

Os equipos só representarán ó Clube polo que están afiliados.

 

Inscricións

 

    Non se admitirá a inscrición de tiradores a título individual.

 

Nos equipos que figuren compoñentes de clase Junior, ou Dona Junior, abonarán o importe da inscrición establecida.

 

 

Prazo de inscrición

 

O establecido para os Campionatos Galegos e Competicións puntuables para o Campionato Galego de Regularidade.

 

 

 

Sorteo de escuadras

 

Farase por equipos, segundo a orde de inscrición polo Clube, alternándose os tiradores de cada equipo.

 

Desenvolvemento da competición

 

Tódolos equipos disputarán 75 pratos e dará a clasificación por equipos para a seguinte rolda.

 

A primeira eliminatoria, enfrontará 8 equipos contra outros 8, polo sistema previsto no cadro de eliminatorias, os que perdan serán eliminados. De non haber 16 equipos estableceranse cabezas de serie, segundo o resultado aos 75 pratos.

 

 

 

 

CADRO DE ELIMINATORIAS

 

 

A segunda rolda eliminatoria disputarase do mesmo xeito que a anterior.

Disputaranse as series necesarias ata clasificar un equipo, de xeito que o primeiro e segundo clasificado, sexa o resultado dunha eliminatoria a 25 pratos.

 

O Campionato Galego por Equipos de Clubes de Foso Olimpico , celebrarase, por esta orde, nas seguintes instalacións: Club de Tiro Rio Sar; Sociedade Deportiva Pena da Revolta; Club de Tiro San Roque e Club de Tiro Río Lérez. Conforme á orde establecida, o ano 2020 corresponde celebrarse nas instalacións de Club de Tiro Rio Sar.

 

 

Desempates:

 

Se dous equipos ou máis acadasen a mesma puntuación, na fase previa, a clasificación decidirase pola suma dos resultados de tódolos compoñentes do equipo na última serie de 25 pratos, logo pola penúltima serie, etc. Ata chegar a un desempate.

 

Unha vez superada a fase previa, os desempates faranse a morte súpeta, sumando os resultados do equipo en cada rolda de un  só tiro a cada prato.

Na eliminación por equipos, os compoñentes do equipo eliminado farán de xuices‑árbitros auxiliares.

 

Trofeos:

 

Equipos:

 

  • 1º Medallas.
  • 2º Medallas.
  •    3º Medallas.

 

Clubes:

  • 1º Diploma de Campión.
  • 2º Diploma de Subcampión.
  • 3º Diploma de Terceiro clasificado.

 

 

Clubes Gañadores de Edicións anteriores:

 

ANO

CLUBE

PROVINCIA

2019

Rio Sar

A Coruña

2018

Club de Tiro Rio Lérez

A Coruña

2017

S.D. Pena da Revolta

A coruña

2016

S.D. Pena da Revolta

A Coruña

2015

Non se celebrou por falta de inscrición

 

2014

Non se celebrou por falta de inscrición

 

2013

Rio Lerez

Pontevedra

2012

Rio Sar

A Coruña

2011

Rio Sar

A Coruña

2010

Rio Sar

A Coruña

2009

Non se celebrou por falta de inscrición

s/d

2008

Cernadiñas Novas

Pontevedra

2007

Rio Sar

A Coruña

2006

Rio Sar

A Coruña

2005

Rio Sar

A Coruña

2004

Rio Sar

A Coruña

2003

Rio Sar

A Coruña

2002

Rio Sar

A Coruña

2001

Rio Sar

A Coruña

2000

Viña Tellado

Ourense

1999

Viña Tellado

Ourense

1998

Viña Tellado

Ourense

 

 

DOBRE TRAP

 

CAMPIONATO GALEGO DE DOBRE TRAP

 

Regulamento

 

1ª‑ Esta competición celebrarase cada ano entre o día 1° de maio e o 30 de setembro. A data exacta será fixada no Calendario Oficial da Federación Galega de Tiro Olímpico, dentro do período sinalado.

 

2ª‑ A organización correrá a cargo do clube organizador supervisado pola Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

3ª- A competición será a 150 pratos. Ó finalizar disputarán a final os seis mellores da clasificación xeral.

 

4ª-  A duración da tirada non excederá de dous días.

 

5ª- A clasificación será por categorías.

 

6ª‑ O programa constará de 4 trofeos para a clasificación xeral e tres por categorías máis veteranos, Donas e Juniors. Para formar grupo por categorías, será necesario un mínimo de tres tiradores.En caso de que interese ó clube organizador, poderá aumentar o número de trofeos só por categorías.

 

7ª- O tirador campión da edición anterior ten a opción de propor o clube da súa provincia que organice a edición seguinte. De non chegar a un acordo, será a Federación a que designe ó clube organizador, dentro da Rexión galega.

 

8ª‑ O trofeo ó gañador do campionato consiste nunha placa de prata que acredite tal título, e que será costeada pola Federación.

 

9ª- O ganador de cada edición será premiado pola Federación, cunha cantidade en metálico, que cada ano, e previa aprobación da Asemblea, estableza, e que nunca será inferior a 300 €.

 

10ª‑ Para optar ao premio en metálico que se sinala no parágrafo anterior, será condición indispensable ser galego ou estar empadroado en Galicia e sempre que compita con licenza da Federación Galega.

 

11ª‑ Para o non especificado nestas bases, rexirase polas normas de participación nos campionatos galegos vixentes en cada momento.

 

12ª‑ Este Regulamento deberá figurar como anexo ó programa de man de cada competición.

 

I3ª‑ A Federación Galega de Tiro Olímpico será a que velará polo cumprimento do presente Regulamento.

 

O Presente Regulamento foi aprobado pola Asemblea Xeral da Federación Galega de Tiro Olímpico, en sesión ordinaria celebrada en Santiago de Compostela o día 26 de febreiro de 1994.

 

Na asemblea da Federación Galega de Tiro Olímpico celebrada o día 16 de febreiro de 2002 aprobouse a modificación da clausula 1ª.

 

As modificacións a este regulamento foron aprobadas pola Asemblea da Federación Galega de Tiro Olímpico en reunión ordinaria celebrada o día 29 de marzo de 2008, quedando aprobado o texto que figura como Regulamento.

 

 

 

Gañadores de ediccións anteriores:

 

ANO

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

2019

Non se realizou por falta de inscricións

 

2018

Non se realizou por falta de inscricións

 

2017

Non se realizou por falta de inscricións

 

2016

Non se realizou por falta de inscricións

 

2015

Non se realizou por falta de inscricións

 

2014

Non se realizou por falta de inscricións

 

2013

Non se realizou por falta de inscricións

 

2012

Fabián Domínguez Gesto

A Coruña

2011

Non se realizou por falta de inscricións

s/d

2010

Non se realizou por falta de inscricións

s/d

2009

José Antonio Calvo Jorge

Ourense

2008

José Antonio Calvo Jorge

Ourense

2007

Agustín Souto Pena

A Coruña

2006

Agustín Souto Pena

A Coruña

2005

Alfonso Gómez Corzo

A Coruña

2004

José Manuel Mosquera Grela

A Coruña

2003

Agustín Souto Pena

A Coruña

2002

José Antonio Calvo Jorge

Ourense

2001

José Antonio Calvo Jorge

Ourense

2000

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

1999

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

1998

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

1997

Angel Manuel Paz Penelas

Lugo

1996

Blas Paradela Videla

Lugo

1995

Oscar Hernández Ricoy

A Coruña

 

 

 

SKEET  O L Í M P I C O

 

 

CAMPIONATO GALEGO DE SKEET

 

Regulamento

 

1ª‑ Esta competición celebrarase cada ano entre o día 1° de maio e o 30 de setembro. A data exacta será fixada no Calendario Oficial da Federación Galega de Tiro Olímpico, dentro do período sinalado.

 

2ª‑ A organización correrá a cargo do clube organizador supervisado pola Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

3ª- A competición será a 125 pratos. Ó finalizar disputarán a final os seis mellores da clasificación xeral.

 

4ª-  A duración da tirada non excederá de dous días.

 

5ª- A clasificación será por categorías.

 

6ª‑ O programa constará de 4 trofeos para a clasificación xeral e tres por categorías máis veteranos, Donas e Xuniors. Para formar grupo por categorías, será necesario un mínimo de tres tiradores.En caso de que interese ó clube organizador, podará aumentar o número de trofeos só por categorías.

 

7ª- O tirador campión da edición anterior ten a opción de propor o clube da súa provincia que organice a edición seguinte. De non chegar a un acordo, será a Federación a que designe ó clube organizador, dentro da Comunidade galega.

 

8ª‑ O trofeo ó gañador do campionato consiste nunha placa de prata que acredite tal título, e que será costeada pola Federación.

 

9ª- O ganador de cada edición será premiado pola Federación, cunha cantidade en metálico, que cada ano, e previa aprobación da Asemblea, estableza, e que nunca será inferior a 300 €.

 

10ª‑ Para optar ao premio que se sinala no parágrafo anterior, será condición indispensable ser galego ou estar empadroado en Galicia e sempre que compita con licenza da Federación Galega.

 

11ª‑ Para o non especificado nestas bases, rexirase polas normas de participación nos campionatos galegos vixentes en cada momento.

 

12ª‑ Este Regulamento deberá figurar como anexo ó programa de man de cada competición.

 

I3ª‑ A Federación Galega de Tiro Olímpico será a que velará polo cumprimento do presente Regulamento.

 

O Presente Regulamento foi aprobado pola Asemblea Xeral da Federación Galega de Tiro Olímpico, en sesión ordinaria celebrada en Lugo o día 29 de marzo de 2008.

 

Gañadores de ediccións anteriores:

 

ANO

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

2019

Non se realizou por falta de instalacións

 

2018

Non se realizou por falta de instalacións

 

2017

Non se celebrou por falta de instalacións

 

2016

Non se celebrou por falta de instalacións

 

2015

Non se celebrou por falta de instalacións

 

2014

Non se celebrou por falta de instalacións

 

2013

Non se celebrou por falta de instalacións

 

2012

Non se celebrou por falta de instalacións

 

2011

Non se celebrou por falta de instalacións

 

2010

Non se celebrou por falta de instalacións

 

2009

Non se celebrou por falta de instalacións

 

2008

Non se celebrou por falta de instalacións

 

2007

Rafael Torrecillas del Prado

A Coruña

2006

Rafael Torrecillas del Prado

A Coruña

2005

Rafael Torrecillas del Prado

A Coruña

2004

Gabino Villamor Vázquez

Pontevedra

 

 

 

 

 

F O S O  U N I V E R S A L

 

 

CAMPIONATO GALEGO DE FOSO UNIVERSAL

 

Regulamento (Histórico)

 

1ª‑ Esta competición celebrarase cada ano entre o día 1° de maio e o 31 de agosto. A data exacta será fixada no Calendario Oficial da Federación Galega de Tiro Olímpico, dentro do período sinalado.

 

    2ª‑ A organización correrá a cargo do clube organizador supervisado pola    Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

3ª- A competición será a 200 pratos.

 

    4ª- A duración da tirada non excederá de dous días.

 

    5ª- A clasificación será por categorías.

 

6ª‑ O programa constará de 4 trofeos para a clasificación xeral e tres por categorías máis Veteranos, Donas e Juniors. Para formar grupo por categorías, será necesario un mínimo de tres tiradores. En caso de que interese ó clube organizador, podará aumentar o  número de trofeos só por categorías.

 

   7ª- O Campionato Galego de Foso Universal , celebrarase, por esta orde, nas seguintes instalacións: Club de Tiro Rio Sar; Sociedade Deportiva Pena da Revolta; Club de Tiro San Roque; e Club de Tiro Río Lérez. Conforme á orde establecida, o ano 2020 corresponde celebrarse nas instalacións do Club de Tiro Rio Lerez

 

8ª – O trofeo ó gañador do campionato consiste nunha placa de prata que acredite tal título, e que será costeada pola Federación.

 

9ª- O gañador de cada edición será Premiado pola Federación, cunha cantidade en metálico, que cada ano, e previa aprobación da Asemblea, estableza, e que nunca será inferior a 300 €.

 

10ª‑ Para optar á bolsa de axuda que se sinala no parágrafo anterior, será condición indispensable ser galego ou estar empadroado en Galicia e sempre que compita con licenza da Federación Galega. Se o tirador vencedor da competición non reunise estas condición, a bolsa de axuda pasará o seguinte tirador clasificado na xeral, que as reuna.

 

11ª‑ Para o non especificado nestas bases, rexirase polas normas de participación nos campionatos galegos vixente en cada momento.

 

12ª‑ Este Regulamento deberá figurar como anexo ó programa de man de cada competición.

 

13ª‑ A Federación Galega de Tiro Olímpico será quen velará polo cumprimento do presente Regulamento.

 

O presente Regulamento foi aprobado pola Asemblea Xeral da Federación Galega de Tiro Olímpico, en sesión extraordinaria celebrada en Santiago de Compostela o día 26 de febreiro de 1994.

 

As modificacións a este regulamento foron aprobadas pola Asemblea da Federación Galega de Tiro Olímpico en reunión ordinaria celebrada o día 29 de marzo de 2008, quedando aprobado o texto que figura como Regulamento.

 

Gañadores de edicións anteriores:

 

ANO

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

2019

John Henderson Rivas

Pontevedra

2018

John Henderson Rivas

Pontevedra

2017

Mera Carrión, José Julián

Ourense

2016

Andrés Vázquez da Silva

Pontevedra

2015

John Hénderson Rivas

Pontevedra

2014

John Hénderson Rivas

Pontevedra

2013

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2012

Jesús Pombo Rodríguez

PonteveDra

2011

John Henderson Rivas

Pontevedra

2010

Jesús Pombo Rodríguez

Pontevedra

2009

José Antonio Calvo Jorge

Ourense

2008

Andrés Vázquez da Silva          

Pontevedra

2007

Francisco J. Lodeiro Carvajal

A Coruña

2006

Rafael Torrecillas del Prado

A Coruña

2005

José Julián Mera Carrión

Ourense

2004

Victor Dominguez Gesto

A Coruña

2003

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2002

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2001

Alberto Rodríguez Fernández

Ourense

2000

Manuel Souto Martínez

A Coruña

1999

Alberto López Gómez

Ourense

1998

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

1997

Abelardo Moreiras Pérez

Ourense

1996

Alberto López Gómez

Ourense

1995

Argimiro Rodríguez Gil

Ourense

1994

Javier Faúndez Domínguez

Ourense

1993

Alberto López Gómez

Ourense

1992

Luiz Zulueta de Madariaga

Ourense

1991

Francisco Almeida Betancort

A Coruña

 

 

CAMPIONATO GALEGO DE REGULARIDADE EN FOSO UNIVERSAL

 

Normas de Clasificación.

 

     As competicións que a continuación se relacionan son puntuables para acadar os premios en metálico do Campionato Galego de Regularidade en Foso Universal.

 

Campionatos puntuables :

 

    

1ª Fase campionato galego

Rio Sar

Trazo  (A Coruña)

2ª Fase campionato galego

San Roque

Viveiro (Lugo)

3ª Fase campionato galego

Pena da Revolta

As Pontes (A Coruña)

Campionato Galego

Rio Lérez

Pontevedra

    

Destas catro competicións escolleránse as tres mellores nas que o tirador obtivese o menor número de puntos negativos. É obrigatorio que unha das competicións sexa o Campionato Galego de Foso Universal.

 

     Ó gañador da tirada adxudicaránlle cero (0) puntos, e ós clasificados a continuación o mesmo número de puntos como pratos o separen do gañador, e una vez sumados estos, darán a clasificación final do Campionato Galego de Regularidade en Foso Universal.

 

Os desempates resolveranse polos resultados das últimas tiradas escollidas para puntuar, empezando pola última, excepto para     o posto de Campión Galego de Regularidade, que se desempatará no lugar e data que sinale a Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

No Campionato Galego de Regularidade en Foso Universal, non se poderán incluir máis de dúas competicións por instalación.

 

Premios en metálico por clasificación que se establecen para este campionato:

 

Clasificación absoluta:

1 Campión Regularidade                 350,00 €            350,00 €

 

Clasificación xeral:

1º  clasificado                                 230,00 €.          

2º  clasificado                                  220,00 €.

3º  clasificado                                  210,00 €.          

4º clasificado                                   200,00 €.

5º clasificado                                   190,00 €.           1.050,00 €.

 

Primeira categoría:

 1.° clasificado                                180,00 €.

 2.° clasificado                                170,00 €.

 3.° clasificado                                160,00 €.          

 4º  clasificado                                 150,00 €.

 5º clasificado                                  140,00 €.           800,00 €.

 

Segunda Categoría:

1.° clasificado                                 180,00 €.

2.° clasificado                                 170,00 €.

3.° clasificado                                 160,00 €.          

4º  clasificado                                  150,00 €.

5º clasificado                                   140,00 €.           800,00 €.

 

Terceira Categoría:

1.° clasificado                                 180,00 €.

2.° clasificado                                 170,00 €.

3.° clasificado                                 160,00 €.          

4º  clasificado                                  150,00 €.

5º clasificado                                   140,00 €.           800,00 €.

 

Cuarta Categoría:

1.° clasificado                                 180,00 €.

2.° clasificado                                 170,00 €.

3.° clasificado                                 160,00 €.          

4º  clasificado                                  150,00 €.

5º clasificado                                   140,00 €.           800,00 €.

 

Donas

1º Clasificado                                 130,00 €

2º Clasificado                                  120,00 €.

3º Clasificado                                  110,00 €.           360,00 €.

 

Veteranos:

1º Clasificado                                  130,00 €

2º Clasificado                                 120,00 €.

3º Clasificado                                 110,00 €.            360,00 €.

 

Superveteranos:

1º Clasificado                                 130,00 €

2º Clasificado                                 120,00 €.

3º Clasificado                                 110,00 €.            360,00 €.

 

Junior feminino:

1º Clasificado                                130,00 €

2º Clasificado                                 120,00 €.

3º Clasificado                                 110,00 €.            360,00 €.

    

Junior Masculino

1º Clasificado                                 130,00 €

2º Clasificado                                 120,00 €.

3º Clasificado                                 110,00 €.            360,00 €.     6.400,00

                                                                                  

Gañadores de edicións anteriores:

 

ANO

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

2019

Vázquez da Silva, Andres

Pontevedra

2018

John Henderson Rivas

Pontevedra

2017

Domínguez Gesto, Fabián (Trap-5)

A Coruña

2016

Vázquez da Silva, Andrés

Pontevedra

2015

John Hénderson Rivas

Pontevedra

2014

Fabian Domínguez Gesto

A Coruña

2013

José Angel García Otero

Pontevedra

2012

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2011

John Henderson Rivas

Pontevedra

2010

Jesús Pombo Rodríguez

Pontevaedra

2009

Francisco Vázquez Penela

Lugo

2008

Andrés Vázquez da Silva          

Pontevedra

2007

José Manuel Anido González

Lugo

2006

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2005

José Antonio Calvo Jorge

Ourense

2004

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

2003

Manuel Sanmartín Gómez

A Coruña

 

 

 

CAMPIONATO GALEGO DE REGULARIDADE POR EQUIPOS DE CLUBS EN FOSO UNIVERSAL

 

Para participar no Campionato Galego de Regularidade por Equipos de Clubes, observaranse as seguintes Normas:

 

Para a formación de Equipos, so se esixirá que a Licencia federativa fose expedida polo mesmo Clube afiliado á Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Os equipos só representarán ó Clube polo que están afiliados.

 

Inscricións

 

Cada Clube pode inscribir tantos equipos como desexe. Cada equipo competirá cos tiradores inscritos, non podendo modificala composición dos mesmos, agás no caso de ausencia xustificada, poderá sustituise ún dos tiradores que compoñen o equipo por outro tirador do mesmo Clube, antes do inicio da competición.

 

 

 

Prazo de inscrición

 

    No prazo establecido para as inscricións individuais, realizarase a inscrición por equipos, indicando os compoñentes do mesmo, o Clube e o nome do equipo.

 

Importe da Inscrición:

 

    Cada equipo abonará 15,00 euros de inscrición, 5,00 euros por compoñente.

 

Nos equipos que figuren compoñentes de clase Junior, ou Dona Junior, a inscrición destes tiradores será abonada pola FEGATO.

                                                                                

Desenvolvemento da competición

 

Destas tres competicións escolleránse os dous mellores resultados do equipo.

 

Ó equipo gañador da tirada adxudicaránselle cero (0) puntos, e os clasificados a continuación o mesmo número de puntos como pratos o separen do gañador, e unha vez sumados estos, darán a clasificación final do Campionato Galego de Regularidade en Foso Universal, por equipos de clubs.

 

Premios en metálico por clasificación que se establecen para este campionato:

 

Club Campión                        75,00 € e Diploma.                       

Club Subcampión                   45,00 € e Diploma.         

Club Terceiro Clasificado      30,00 € e Diploma.      

 

 

Gañadores de edicións anteriores:

 

ANO

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

2019

Club de Tiro Olimpico Rio Lérez

Pontevedra

2018

Club de Tiro Olímpico Rio Lérez

Pontevedra

2017

Club de Tiro Olímpico Rio Lérez (Trap-5)

Pontevedra

2016

Club de Tiro Olímpico Rio Lérez

Pontevedra

2015

S.D. Pena da Revolta

A Coruña

2014

Club de Tiro Olímpico Rio Lérez

Pontevedra

2013

Club de Tiro Olímpico Doce Setenta

Lugo

 

Campionato Galego Interclubes de Foso Universal

 

Dende a Federación Galega de Tiro Olimpico crease esta nova competición aparte da regularidade de foso universal para poder facer competicións en campos que solo dispoñen dun foso.

 

Normas de Clasificación.

 

     As competicións que a continuación se relacionan son puntuables para acadar os premios en metálico do Campionato Galego interclubes en Foso Universal.

 

Campionatos puntuables :

 

    

1ª Fase campionato galego interclubes

Eiroas

Ourense

2ª Fase campionato galego Interclubes

Tiro Olimpico Laracha

Laracha

3ª Fase campionato galego Interclubes

A Governa

Beariz

4ª Fase Campionato  Galego Interclubes

Piñeira

Monforte

    

Destas catro competicións escolleránse as tres mellores nas que o tirador obtivese o menor número de puntos negativos.

 

     Ó gañador da tirada adxudicaránlle cero (0) puntos, e ós clasificados a continuación o mesmo número de puntos como pratos o separen do gañador, e una vez sumados estos, darán a clasificación final do Campionato Galego Interclubes en Foso Universal.

 

Os desempates resolveranse polos resultados das últimas tiradas escollidas para puntuar, empezando pola última, excepto para     o posto de Campión Galego Interclubes, que se desempatará no lugar e data que sinale a Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Premios en metálico por clasificación que se establecen para este campionato:

 

Clasificación absoluta:

1 Campión Regularidade                 240,00 €           

2º  clasificado                                  200,00 €.          

3º clasificado                                   160,00 €.

 

Mais 10 premios de 100€ a repartir proporcionalmente por categorias

1 Premio de 100€ para o campión de veteranos

1 Premio de 100€ para o campión de superveteranos

1 Premio de 100€ para o campión de Junior

1 Premio de 100€ para a campioa de Donas

1 Premio de 100€ para a campioa de Donas Junior

 

CAMPIONATO GALEGO INTERCLUBES POR EQUIPOS DE CLUBS EN FOSO UNIVERSAL

 

Para participar no Campionato Galego Interclubes por Equipos de Clubes, observaranse as seguintes Normas:

 

Para a formación de Equipos, so se esixirá que a Licencia federativa fose expedida polo mesmo Clube afiliado á Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Os equipos só representarán ó Clube polo que están afiliados.

 

Inscricións

 

Cada Clube pode inscribir tantos equipos como desexe. Cada equipo competirá cos tiradores inscritos, non podendo modificala composición dos mesmos, agás no caso de ausencia xustificada, poderá sustituise ún dos tiradores que compoñen o equipo por outro tirador do mesmo Clube, antes do inicio da competición.

 

 

 

 

Prazo de inscrición

 

    No prazo establecido para as inscricións individuais, realizarase a inscrición por equipos, indicando os compoñentes do mesmo, o Clube e o nome do equipo.

 

Importe da Inscrición:

 

    Cada equipo abonará 15,00 euros de inscrición, 5,00 euros por compoñente.

 

Nos equipos que figuren compoñentes de clase Junior, ou Dona Junior, a inscrición destes tiradores será abonada pola FEGATO.

                                                                                

Desenvolvemento da competición

 

Destas catro competicións escolleránse os tres mellores resultados do equipo.

 

Ó equipo gañador da tirada adxudicaránselle cero (0) puntos, e os clasificados a continuación o mesmo número de puntos como pratos o separen do gañador, e unha vez sumados estos, darán a clasificación final do Campionato Galego Interclubes en Foso Universal, por equipos de clubs.

 

Premios en metálico por clasificación que se establecen para este campionato:

 

Club Campión                        75,00 € e Diploma.                       

Club Subcampión                   45,00 € e Diploma.         

    Club Terceiro Clasificado      30,00 € e Diploma.

 

 

 

MONDALIDADE DE MINIFOSO

 

Campionato Galego de Minifoso

                        

Ó non dispor de Regulamento Técnico para esta modalidade, aplicarase o de Foso Universal, no que se refire a esquemas, distancias e categorías (tres máquinas do grupo central en Foso Olímpico e máquinas números 2,3 e 4 de Foso Universal. Poderase empregar munición de 28 gramos).

 

O gañador de cada edición será Premiado pola Federación, cunha cantidade en metálico, que cada ano, e previa aprobación da Asemblea, estableza, e que nunca será inferior a 300 €.

 

O Campionato Galego de Minifoso, celebrarase, por esta orde, nas seguintes instalacións: Club de Tiro Rio Sar; Sociedade Deportiva Pena da Revolta; Club de Tiro San Roque; Club de Tiro Río Lérez, Club de tiro Piñeira, Club de Tiro A Governa, Club de tiro Eiroas e Club de Tiro Olimpico Laracha. Conforme á orde establecida, o ano 2020 corresponde celebrarse nas instalacións do Club de Tiro Rio Lerez

 

 

Gañadores de edicións anteriores:

 

ANO

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

2019

Henderson Rivas, John

Pontevedra

2018

Vázquez da Silva, Andrés

Pontevadra

2017

Vázquez da Silva, Andrés (Trap-3)

Pontevadra

2016

Vázquez da Silva, Andrés (Trap-3)

Pontevedra

2015

Domingez Vesto, Fabián

A Coruña

2014

Jairo López Vázquez

Ourense

2013

Alfonso Gómez Corzo

A Coruña

2012

Yago Lanzós Gesto

Lugo

2011

Franciso Vázquez Penela

Lugo

2010

Jose Antonio Caamaño Anido

A Coruña

 

 

CAMPIONATO GALEGO DE REGULARIDADE EN MINIFOSO

 

Normas de Clasificación.

 

     As competicións que a continuación se relacionan son puntuables para acadar os premios en metálico do Campionato Galego de Regularidade en Minifoso.

 

Campionatos puntuables :

 

1ª Fase campionato galego MF. – C. Piñeira – Monforte (Lugo)

2ª Fase campionato galego de MF.  – A governa – Beariz              (Ourense)

Cpto. Galego de MF. Rio Lérez – Pontevedra

    

Destas tres competicións escolleránse as dúas mellores nas que o tirador obtivese o menor número de puntos negativos.

 

     Ó gañador da tirada adxudicaránlle cero (0) puntos, e ós clasificados a continuación o mesmo número de puntos como pratos o separen do gañador, e unha vez sumados estos, darán a clasificación final do Campionato Galego de Regularidade en Minifoso.

 

Os desempates resolveranse polos resultados das últimas tiradas escollidas para puntuar, empezando pola última, excepto para     o posto de Campión Galego de Regularidade, que se desempatará no lugar e data que sinale a Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

No Campionato Galego de Regularidade en Minifoso, non se poderán incluir máis de dúas competicións por instalación.

 

Premios en metálico por clasificación que se establecen para este campionato:

 

 

Clasificación absoluta:

Campión Regularidade               240,00 €                 240,00 €

 

Clasificación Xeral:

1º Clasificado                             190,00 €                

2º Clasificado                           180,00 €.

3º Clasificado                             170,00 €.

4º Clasificado                           160,00 €.

5º Clasificado                              150,00 €.                850,00 €.       

    

Primeira Categoría:

1º Clasificado                             130,00 €

2º Clasificado                              120,00 €.

3º Clasificado                              110,00 €.                360,00 €.

 

Segunda Categoría:

1º Clasificado                             130,00 €

2º Clasificado                              120,00 €.

3º Clasificado                              110,00 €.                360,00 €.

 

Terceira Categoría:

1º Clasificado                             130,00 €

2º Clasificado                              120,00 €.

3º Clasificado                              110,00 €.                360,00 €.

 

Cuarta Categoría:

1º Clasificado                             130,00 €

2º Clasificado                              120,00 €.

3º Clasificado                              110,00 €.                360,00 €.

 

Donas

1ª Clasificada                              100,00 €.

2ª Clasificada                                90,00 €.

3ª Clasificada                                80,00 €.                  270,00 €.

 

 

Veteranos:

1º Clasificado                              100,00 €.

2º Clasificado                                90,00 €.

3º Clasificado                                80,00 €.                  270,00 €.

 

Superveteranos:

1º Clasificado                              100,00 €.

2º Clasificado                                90,00 €.

3º Clasificado                                80,00 €.                  270,00 €.

 

Junior feminino:

1º Clasificado                              100,00 €.

2º Clasificado                                90,00 €.

3º Clasificado                                80,00 €.                  270.00 €.

    

Junior Masculino

1º Clasificado                              100,00 €.

2º Clasificado                                90,00 €.

3º Clasificado                                80,00 €.                  270,00 €.           3.880,00

                                                                                                                     

 

 

Gañadores de edicións anteriores:

 

ANO

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

2019

Piñeiro Sanchez, Isaac

Pontevedra

2018

Lanzós Gesto, Yago

A Coruña

2017

Vázquez da Silva, Andrés  (Trap-3)

Pontevedra

2016

Vazquez da Silva, andrés (Trap-3)

Pontevedra

2015

Dominguez Gesto, Victor

A Coruña

2014

José Antonio Palomanes López

Ourense

2013

Alfonso Gómez Corzo

A Coruña

2012

Jesús Pombo Rodriguez

Pontevedra

2011

Franciso Vázquez Penela

Lugo

2010

José Julián Mera Carrión

Ourense

 

 

CAMPIONATO GALEGO DE REGULARIDADE POR EQUIPOS DE CLUBES EN MINIFOSO

 

 

Para participar no Campionato Galego de Regularidade por Equipos de Clubes, observaranse as seguintes Normas:

 

Para a formación de Equipos, só se esixirá que a Licencia federativa fose expedida polo mesmo Clube afiliado á Federación Galega de Tiro Olímpico.

 

Os equipos só representarán ó Clube polo que están afiliados.

 

Inscricións

 

Cada Clube pode inscribir tantos equipos como desexe. Cada equipo competirá cos tiradores inscritos, non podendo modificar a composición dos mesmos, agás no caso de ausencia xustificada, poderá sustituise ún dos tiradores que compoñen o equipo por outro tirador do mesmo Clube, antes do inicio da competición.

 

Prazo de inscrición

 

    No prazo establecido para as inscricións individuais, realizarase a inscrición por equipos, indicando os compoñentes do mesmo, o Club e o nome do equipo.

 

Importe da Inscrición:

 

    Cada equipo abonará 15,00 euros de inscrición, 5,00 euros por compoñente.

 

Nos equipos que figuren compoñentes de clase Junior, ou Dona Junior, a inscrición destes tiradores será abonada pola FEGATO.

                                                                                

Desenvolvemento da competición

 

Destas cinco competicións escolleránse os catro mellores resultados do equipo.

 

Ó equipo gañador da tirada adxudicaránselle cero (0) puntos, e ós clasificados a continuación o mesmo número de puntos como pratos o separen do gañador, e unha vez sumados estos, darán a clasificación final do Campionato Galego de Regularidade en Minifoso, por equipos de clubes.

 

Premios en metálico por clasificación que se establecen para este campionato:

 

Club Campión                       60,00 € e Diploma.                        

Club Subcampión                  30,00 € e Diploma.         

Club Terceiro Clasificado     15,00 € e Diploma.      

 

Gañadores de edicións anteriores:

 

ANO

NOME E APELIDOS

PROVINCIA

2019

Club de tiro Rio Lérez

Pontevedra

2018

Club de tiro Olímipico 12/70

Lugo

2017

Club de Tiro Rio Lérez (Trap-3)

Pontevedra

2016

Sociedad D. Pena da Revolta (Trap-3)

A Coruña

2015

Sociedda Deportiva Pena da Revolta

A Coruña

2014

Sociedad Deportiva Pena da Revolta

A Coruña

2013

Club de Tiro Olímpico Doce Setenta

Lugo

 

NOTAS ACLARATORIAS

 

                   Aos premios en metálico, bolsas de axuda, medallas, etc., superiores a 300,00 €. aplicaraselles a deducción do % correspondente do Imposto sobre a  Renda das Persoas Físicas.

 

                   As cantidades que se abonen aos técnicos da Federación Galega de Tiro Olímpico, Adestradores e Xuíces-árbitros, aplicaraselles a deducción do 2% de Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

 

                   Para poder cobrar os premios en metálico ou bolsas de axuda, os tiradores teñen que cumprir coa condición política de galego que ben establecida no Artigo 3.1 da lei Orgánica 1/1981, de 6 de abril, pola que se aproba o Estatuto de Autonómia de Galicia no que se di expresamente que gozan da condición política de galegos os cidadáns españois que, de acordo coas leis xerais do Estatuto, teñan a vecindade administrativa en calquera dos municipios de Galicia.

 

A Falta de participación nas competicións que se sinalan de seguido, e unha vez valorado o custo económico que supoñen a súa organización con tan pouca participación, obríganos a establecer uns mínimos de inscricións, para que o resultado económico non sexa tan gravoso para a Federación, e de non producirse as inscricións que se sinalan, non é posible asumir os custos pola Federación, agás que as Sociedades, sedes dos mesmos, colaboren  economicamente na organización dos mesmos.

 

(1). O Campionato Galego por Equipos de Clubes en Foso Olímpico e en Foso Universal, celebrarase sempre que as inscricións alcancen os 12 equipos (36 Tiradores). De non alcanzarse o número de inscricións sinalado, non se celebrará a Competición, agás que o Clube sede da mesma asuma as inscricións da diferencia de equipos, ata completar 12.

 

(2).  O Campionato Galego de Dobre Trap, celebrarase sempre que os tiradores inscritos alcance o número de 24 tiradores (catro escuadras). De non alcanzarse o número de inscricións sinalado, non se celebrará a Competición, agás que o Clube sede da mesma asuma as inscricións da diferencia de tiradores, ata completar 24.

                   

(3).  O Campionato Galego de Skeet, de existiren instalacións, celebrarase sempre que os tiradores inscritos alcance o número de 24 tiradores (catro escuadras). De non alcanzarse o número de inscricións sinalado, non se celebrará a Competición, agás que o Clube sede da mesma asuma as inscricións da diferencia de tiradores, ata completar 24. 

 

O calendario de Actividades Sociais de Prato, foi programado a solicitude dos Clubes interesados, legalmente inscritos na Federación Galega de Tiro Olímpico, e que dispoñen de instalacións regulamentarias (Foso Olímpico, Foso Universal, Dobre Trap ou Skeet).

 

                   As Actividades programadas cos correspondentes orzamentos, executaranse, sempre que os ingresos destinados á actividade de prato o permitan.

 

              Para participar nos campionatos organizados pola Federación Galega de Tiro Olímpico, os tiradores só poderán inscribirse a través da Federación Galega de Tiro Olimpico chamando ou enviando e-mail a sé de Lugo.

 

              Os tiradores con licenza federativa doutras Federacións deberán inscribirse na Sé Central da Federación Galega de Tiro Olímpico, nos prazos establecidos para os tiradores galegos.

 

Os tiradores con licenza federativa doutras Federacións españolas, de non figurar a súa categoría, competirán en 2ª Categoría. Os tiradores doutros paises competirán sempre en 1ª categoría.

 

                 Para participar nas competicións nacionais, que a inscrición teña que facerse  a través da Federación Galega, os tiradores da modalidade de prato, deberán inscribirse directamente na sé central da Federación (Casa do Deporte – Lugo), ata as 18:00 horas do xoves da semana anterior á competición. Deberán ingresar o importe da inscrición antes de que remate o devandito prazo na conta habilitada ao efecto. ABANCA:  ES83-2080-5500-4130-4011-3430.

                      

                 As modificacións nas licencias federativas, so se admitirán as solicitudes que teñan entrada na Federación Galega de Tiro Olímpico, antes do día 30 de novembro do ano anterior ó que se solicita a modificación. A solicitude de cambio de Clube ten que ter a aceptación do Clube  para o que solicita o cambio. Deberase presentar escrito en orixinal asinado polo interesado e polo club para o que solicita o cambio.

 

               Os Calendarios, axudas e normas de participación para o ano 2020, foron aprobados pola Asemblea Xeral da Federación Galega de Tiro Olímpico, na súa reunión ordinaria celebrada o día 30 de novembro de 2020.

 

 

                  A Federación Galega de Tiro Olímpico, dispón de caixa de correo electrónico co seguinte enderezo:

galega@fegato.es

Telefono: 982240241

                       Conta cunha páxina web con enderezo: www.fegato.es

 

       A Federación Galega de Tiro Olímpico, permanecerá pechada o mes de agosto, por vacacións.

 

ooOoo