Aviso Legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE) a continuación detállanse os datos identificativos da empresa:

  • Nombre Comercial: Federación Galega de Tiro Olímpico
  • Domicilio Social: Avda. Duquesa de Lugo s/n 27003 Lugo
  • CIF / NIF: G-32014821
  • Teléfono: 982 24 02 41
  • E-Mail: galega@fegato.es

A empresa como responsable de fegato.es, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos nosos usuarios.

fegato.es, por tanto, cumpre rigorosamente co RGPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos) e a LSSI-CE (Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico).

Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas integrantes de fegato.es, incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda a fegato.es acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento nela.

Datos persoais que solicitamos e como o facemos

Le a política de privacidade

Compromisos e obrigacións

O usuario queda informado, e acepta, que o acceso a fegato.es non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa empresa. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar fegato.es, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Queda prohibido o uso de fegato.es, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento da mesma. Respecto dos contidos, prohíbese:

  • A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares.
  • Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares.
  • A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios.

Na utilización de fegato.es o usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos da empresa ou de terceiros ou que puidese danar, inutilizar ou sobrecargar fegato.es ou que impedise, de calquera forma, a súa normal utilización.

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

O usuario coñece e acepta que a totalidade de fegato.es, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos de fegato.es, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da empresa. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da empresa.