Lei de transparencia

En virtude do establecido nos artígos 6 e 8 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a Federación Galega de Tiro Olímpico (FEGATO), pon a disposición pública a siguinte información:

Información institucional, organizativa e de planificación

Funcións

As recollidas no artigo 3 dos estatutos

Normativa aplicable
  • Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia.
  • Decreto 85/2014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.
  • Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os criterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas.
  • Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia.
  • Estatutos da Federación Galega de Tiro Olímpico - FEGATO.
Estructura organizativa

Información económica, orzamentaria e estatística

Contratos suscritos con administracións públicas
  • A Federación non ten contratos suscritos con Administracións Públicas.
Convenios suscritos con administracións públicas e clubes Tarifas de Prezos de Instalacións Orzamento federativo Contas anuais e Memoria Econórmica Retribucións anuais
  • Dietas estipuladas
  • Retribucións anuais brutas dos máximos responsables federativos: Ningún membro da Xunta Directiva desta Federación Galega de Tiro Olímpico percibe un salario en concepto do cargo que ostenta como directivo. O persoal contratado por esta entidade percibe un salario polo seu traballo como administrativo, nunca como remuneración do cargo directivo que ocupa, sendo esta unha tarefa engadida ás funcións do seu contrato.

Asambleas da Federación